خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم حدیث کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، زمان اعلام نتایج آن فرا می رسد و تمامی افرادی که در آزمون ارشد شرکت نموده اند، بعد از  اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه اولیه خود را مشاهده نمایند. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و… می باشد که داوطلبان با مطالعه دقیق توضیحات کارنامه ارشد و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می توانند در بازه زمانی اعلام شده اقدامات لازم را جهت انتخاب رشته خود انجام دهند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آن جهت حائز اهمیت است که متقاضیان می بایست برای 2 سال تحصیلی رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را انتخاب نمایند، چرا که علاقه یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت متقاضیان می باشد. از این رو، برای انجام این کار بایستی اقداماتی نظیر مشورت با متخصصانی که در حیطه مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد تجربه کافی دارند و بررسی کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته را در دستور کار خود قرار دهید. در واقع، افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، در کنار مشاوره تحصیلی انتخاب رشته می توانند کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته را بررسی کنند تا از آخرین رتبه پذیرش دانشگاه مورد علاقه خود آگاه شوند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته شما را در انجام انتخاب رشته ای درست راهنمایی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2670
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی6/3
علوم قرآنی1-
تفسیر7
حدیث10.2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 283
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 1800
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3.3
زبان عربی7
علوم قرآنی6
تفسیر1-
حدیث12.4
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 295
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5049
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5.2
زبان عربی2-
علوم قرآنی18
تفسیر11
حدیث10.2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 363
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4878
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2-
زبان عربی11
علوم قرآنی3.6
تفسیر2.3
حدیث10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 374
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4015
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی3-
علوم قرآنی3.6
تفسیر21
حدیث12.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثریجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدانشهر داوطلب: زاهداندوره قبولی: روزانهتراز: 2976
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10.6
زبان عربی11
علوم قرآنی0
تفسیر2.3
حدیث12.3
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثریجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 5986
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6.3
زبان عربی9
علوم قرآنی2.3
تفسیر22
حدیث15.4
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 326
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدانشهر داوطلب: زاهداندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3789
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)36.2
زبان عربی11
علوم قرآنی9.5
تفسیر3.2
حدیث10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4018
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10.2
زبان عربی20
علوم قرآنی24
تفسیر11
حدیث6.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: مجازی غیرانتفاعیتراز: 2028
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5.2
زبان عربی2
علوم قرآنی3-
تفسیر6.9
حدیث0
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغهجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3198
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی12.3
علوم قرآنی0
تفسیر5
حدیث6.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغهجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 94
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 2727
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی23.3
علوم قرآنی0
تفسیر2.3
حدیث10.2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 229
دانشگاه محل قبولی: دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه – قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4829
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12.5
زبان عربی6.5
علوم قرآنی0
تفسیر9.5
حدیث25.3
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 346
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3626
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی3.3
علوم قرآنی2-
تفسیر0
حدیث6.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 579
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: مجازیتراز:1525
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی3.6
علوم قرآنی0
تفسیر3-
حدیث5.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقایدجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری)شهر داوطلب: شهرریدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3296
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی6.6
علوم قرآنی1-
تفسیر4
حدیث3.6
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقایدجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 318
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری)شهر داوطلب: اسلامشهردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3329
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2-
زبان عربی2.3
علوم قرآنی0
تفسیر0
حدیث12.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقایدجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 452
دانشگاه محل قبولی: موسسه رهپویان سید الشهدا – قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2783
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1-
زبان عربی0
علوم قرآنی3.6
تفسیر2.4
حدیث16.8
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقایدجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 499
دانشگاه محل قبولی: موسسه رهپویان سید الشهدا – قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2036
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی2-
علوم قرآنی2.3
تفسیر0
حدیث10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقایدجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 686
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: مجازی غیرانتفاعیتراز: 1626
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3.2
زبان عربی0
علوم قرآنی3-
تفسیر1-
حدیث14.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاقجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2596
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی3.2
علوم قرآنی2-
تفسیر0
حدیث10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاقجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 304
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2020
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی6.5
علوم قرآنی0
تفسیر3-
حدیث12.7
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاقجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 568
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3676
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
زبان عربی0
علوم قرآنی3-
تفسیر14
حدیث12.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاقجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 494
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3212
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2.3
زبان عربی3-
علوم قرآنی0
تفسیر12
حدیث15.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاقجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 429
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2968
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
زبان عربی3.6
علوم قرآنی2-
تفسیر9
حدیث12.3

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد