خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد موعد انتشار کارنامه ها و انتخاب رشته داوطلبان فرا می رسد که باید نسبت به انتخاب اولویت های تحصیلی و علایق خود اقدام کنند. پذیرفته شدگان برای انجام انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانند از کارنامه های سال گذشته و مشاوران مجرب کمک بگیرند. مطالعه کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته مطمئنا برای متقاضیان خالی از فایده نخواهد بود و به بهبود دیدگاه آن ها نسبت به انتخاب رشته کمک فراوانی خواهد کرد.

آشنایی و بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سال های گذشته می تواند شما را در رسیدن به هدف خود یعنی انتخاب رشته صحیح یاری کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی کارنامه های ارشد رشته مهندسی صنایع سال گذشته به داوطلبان در چینش کد رشته محل های مورد نظر خود کمک کننده خواهد بود. از همین رو، در ادامه تعدادی از کارنامه های قبولی سال های پیشین به همراه جزئیات آن ها را قرار داده ایم تا با بررسی دقیق این اطلاعات و با توجه به توضیحات کارنامه ارشد خود بتوانید انتخاب رشته ای اصولی داشته باشید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5270
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی56
تحقیق در عملیات 1 و 219
تئوری احتمال و آمار مهندسی30
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنوردشهر داوطلب: اسفرایندوره قبولی: روزانهتراز: 2390
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
تحقیق در عملیات 1 و 211
تئوری احتمال و آمار مهندسی12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم هاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 810
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4103
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
تحقیق در عملیات 1 و 244
تئوری احتمال و آمار مهندسی32
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم هاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 2161
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4089
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
تحقیق در عملیات 1 و 228
تئوری احتمال و آمار مهندسی34
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم هاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 3251
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمالشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پیام نورتراز: 3602
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی32
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 6106
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی47
تحقیق در عملیات 1 و 236
تئوری احتمال و آمار مهندسی53
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامت جنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زند شیرازشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2560
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
تحقیق در عملیات 1 و 223
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 203
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5214
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
تحقیق در عملیات 1 و 241
تئوری احتمال و آمار مهندسی29
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 669
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابلشهر داوطلب: چالوسدوره قبولی: روزانهتراز: 4687
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
تحقیق در عملیات 1 و 219
تئوری احتمال و آمار مهندسی28
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 677
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابلشهر داوطلب: علی آباد کتولدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4511
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
تحقیق در عملیات 1 و 216
تئوری احتمال و آمار مهندسی25
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیکشهر داوطلب: همداندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3060
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
تحقیق در عملیات 1 و 211
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1780
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیکشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4720
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
تحقیق در عملیات 1 و 235
تئوری احتمال و آمار مهندسی31
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1890
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیکشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4613
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 234
تئوری احتمال و آمار مهندسی30
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1998
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیکشهر داوطلب: بویین زهرادوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4520
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
تحقیق در عملیات 1 و 221
تئوری احتمال و آمار مهندسی1-
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 2132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیکشهر داوطلب: علی آباد کتولدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4437
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
تحقیق در عملیات 1 و 215
تئوری احتمال و آمار مهندسی12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 205
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5322
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
تحقیق در عملیات 1 و 225
تئوری احتمال و آمار مهندسی49
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: خدابنده زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 5219
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
تحقیق در عملیات 1 و 211
تئوری احتمال و آمار مهندسی45
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 325
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون مازندران – بابلشهر داوطلب: اسد آباد – همداندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3039
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2-
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی10
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1214
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون مازندران – بابلشهر داوطلب: دامغاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4136
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
تحقیق در عملیات 1 و 236
تئوری احتمال و آمار مهندسی11
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 3291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مهر البرزشهر داوطلب: گنبد کاووسدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3422
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5320
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
تحقیق در عملیات 1 و 221
تئوری احتمال و آمار مهندسی49
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 197
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5116
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
تحقیق در عملیات 1 و 219
تئوری احتمال و آمار مهندسی21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 224
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهتراز: 3139
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2-
تحقیق در عملیات 1 و 21-
تئوری احتمال و آمار مهندسی15
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 227
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4823
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
تحقیق در عملیات 1 و 221
تئوری احتمال و آمار مهندسی9
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1520
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون بابلشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3996
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
تحقیق در عملیات 1 و 225
تئوری احتمال و آمار مهندسی12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: اهردوره قبولی: روزانهتراز: 3016
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی19
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5613
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی54
تحقیق در عملیات 1 و 222
تئوری احتمال و آمار مهندسی42
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی68
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 166
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 5542
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
تحقیق در عملیات 1 و 240
تئوری احتمال و آمار مهندسی34
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: بندر ترکمندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5409
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
تحقیق در عملیات 1 و 227
تئوری احتمال و آمار مهندسی14
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 197
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: طالقاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5313
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
تحقیق در عملیات 1 و 215
تئوری احتمال و آمار مهندسی32
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهنجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5526
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
تحقیق در عملیات 1 و 249
تئوری احتمال و آمار مهندسی28
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهنجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 5403
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
تحقیق در عملیات 1 و 236
تئوری احتمال و آمار مهندسی25
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهنجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: شهرکرددوره قبولی: روزانهتراز: 3162
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
تحقیق در عملیات 1 و 22-
تئوری احتمال و آمار مهندسی12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهنجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 301
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: اسلامشهردوره قبولی: نوبت دومتراز: 5112
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
تحقیق در عملیات 1 و 232
تئوری احتمال و آمار مهندسی21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهنجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: بویین زهرادوره قبولی: نوبت دومتراز: 4099
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
تحقیق در عملیات 1 و 228
تئوری احتمال و آمار مهندسی21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5811
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
تحقیق در عملیات 1 و 232
تئوری احتمال و آمار مهندسی48
اقتصاد عمومی 1 و 269
ریاضی عمومی 1 و 251
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلان جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 921
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5416
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 221
تئوری احتمال و آمار مهندسی39
اقتصاد عمومی 1 و 252
ریاضی عمومی 1 و 245
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلانجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 1130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی ارومیهشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 3116
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
تحقیق در عملیات 1 و 21-
تئوری احتمال و آمار مهندسی17
اقتصاد عمومی 1 و 20
ریاضی عمومی 1 و 22-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 2312
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمالشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پیام نورتراز: 4205
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی35
اقتصاد عمومی 1 و 210
ریاضی عمومی 1 و 221
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 4609
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اشراق بجنوردشهر داوطلب:بجنورددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3554
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 21-
تئوری احتمال و آمار مهندسی22
اقتصاد عمومی 1 و 20
ریاضی عمومی 1 و 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5711
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
تحقیق در عملیات 1 و 226
تئوری احتمال و آمار مهندسی45
ریاضی عمومی 1 و 241
اقتصاد عمومی 1 و 257
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهتراز: 5619
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 227
تئوری احتمال و آمار مهندسی35
ریاضی عمومی 1 و 253
اقتصاد عمومی 1 و 241
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 564
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4523
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی26
تحقیق در عملیات 1 و 210
تئوری احتمال و آمار مهندسی35
ریاضی عمومی 1 و 29
اقتصاد عمومی 1 و 211
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 1204
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: نجف آباددوره قبولی: نوبت دومتراز: 3160
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
تحقیق در عملیات 1 و 21-
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
ریاضی عمومی 1 و 20
اقتصاد عمومی 1 و 22-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 4568
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه طلوع مهر قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3711
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی22
ریاضی عمومی 1 و 211
اقتصاد عمومی 1 و 21-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 213
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: همداندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5617
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی56
تحقیق در عملیات 1 و 221
تئوری احتمال و آمار مهندسی47
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: یزددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5317
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
تحقیق در عملیات 1 و 230
تئوری احتمال و آمار مهندسی21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 1296
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه میبد یزدشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 3108
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1697
دانشگاه محل قبولی: موسسه آیندگان تنکابنشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4319
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
تحقیق در عملیات 1 و 229
تئوری احتمال و آمار مهندسی17
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 4619
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسیشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: مجازیتراز: 3259
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامینجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 5625
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
تحقیق در عملیات 1 و 253
تئوری احتمال و آمار مهندسی34
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامینجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5574
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی56
تحقیق در عملیات 1 و 246
تئوری احتمال و آمار مهندسی23
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامینجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 2120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و هنر یزدشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4238
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی26
تحقیق در عملیات 1 و 213
تئوری احتمال و آمار مهندسی25
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامینجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 4769
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: مجازیتراز: 3345
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی3
تحقیق در عملیات 1 و 212
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامینجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 1028
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستانشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 3146
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 221
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6043
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی42
تحقیق در عملیات 1 و 245
تئوری احتمال و آمار مهندسی61
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 416
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: اهردوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5119
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
تحقیق در عملیات 1 و 244
تئوری احتمال و آمار مهندسی56
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 719
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 4417
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی34
تحقیق در عملیات 1 و 226
تئوری احتمال و آمار مهندسی35
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژهجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 891
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: روزانهتراز: 3217
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
تحقیق در عملیات 1 و 225
تئوری احتمال و آمار مهندسی0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژهجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 3620
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فولاد شهر اصفهانشهر داوطلب: بهشهردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3795
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
تحقیق در عملیات 1 و 235
تئوری احتمال و آمار مهندسی3
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: شهرکرددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5769
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 223
تئوری احتمال و آمار مهندسی51
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه34
اصول مدیریت و تئوری سازمان49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 671
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5295
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
تحقیق در عملیات 1 و 20
تئوری احتمال و آمار مهندسی39
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه42
اصول مدیریت و تئوری سازمان25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 1068
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 3381
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی26
تحقیق در عملیات 1 و 219
تئوری احتمال و آمار مهندسی1-
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه2-
اصول مدیریت و تئوری سازمان0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 2417
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور شهر ریشهر داوطلب: ورامیندوره قبولی: پیام نورتراز: 4331
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی43
تحقیق در عملیات 1 و 213
تئوری احتمال و آمار مهندسی35
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه0
اصول مدیریت و تئوری سازمان0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 4243
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه راهبرد شمال – رشتشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3315
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
تحقیق در عملیات 1 و 211
تئوری احتمال و آمار مهندسی1-
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه35
اصول مدیریت و تئوری سازمان15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5826
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
تحقیق در عملیات 1 و 225
تئوری احتمال و آمار مهندسی39
ریاضی عمومی 1 و 241
اقتصاد عمومی 1 و 261
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 168
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5702
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
تحقیق در عملیات 1 و 227
تئوری احتمال و آمار مهندسی42
ریاضی عمومی 1 و 249
اقتصاد عمومی 1 و 232
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 528
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: قمدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4631
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
تحقیق در عملیات 1 و 216
تئوری احتمال و آمار مهندسی12
ریاضی عمومی 1 و 27
اقتصاد عمومی 1 و 210
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 559
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4529
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
تحقیق در عملیات 1 و 26
تئوری احتمال و آمار مهندسی25
ریاضی عمومی 1 و 221
اقتصاد عمومی 1 و 218
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 1162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 3102
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
تحقیق در عملیات 1 و 21-
تئوری احتمال و آمار مهندسی2-
ریاضی عمومی 1 و 20
اقتصاد عمومی 1 و 22-

 

سوالات متداول

1- چرا باید کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی صنایع ارشد سراسری سال گذشته را بررسی کرد؟

بررسی دقیق کارنامه قبولی های سال گذشته باعث می شود تا بتوانید انتخاب رشته هدفمند و بهتری داشته و به نتیجه مطلوب خود نزدیک تر شوید.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است، کارنامه های آورده شده در این مقاله را به طور دقیق بررسی کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد