خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه مهندسی نفت ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد در صورت کسب رتبه قبولی می بایست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب کد رشته محل ها و مشخص کردن گرایش های مدنظر خود اقدام نمایید. فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد در بازه زمانی مشخصی انجام می شود که با تحلیل صحیح کارنامه و دانستن نکاتی در خصوص رتبه و تراز خود می توانید این روند را به صورت اصولی به انجام برسانید. پیشنهاد می کنیم که به بررسی کارنامه های سال پیش بپردازید تا با آگاهی از قبولی های آن بتوانید کد رشته محل های خود را به درستی اولویت بندی نمایید.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید انتخاب رشته هدفمندی داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

یکی از راه هایی که می تواند شما را در مسیر انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد راهنمایی کند، بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته است. در ادامه مقاله تعدادی از کارنامه های سال 1400 رشته مهندسی نفت نمایش داده شده که بررسی آن ها در کنار بهره مندی از مزایای مشاوره انتخاب رشته ارشد می تواند بسیار کمک کننده باشد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشافجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: دامغاندوره قبولی: روزانهتراز: 4315
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی1-
ژئوفیزیک و شیمی آلی11
پتروفیزیک و چاه نگاری19
دروس مهندسی نفت35
زمین شناسی تخصصی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشافجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: دامغاندوره قبولی: روزانهتراز: 5351
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی35
ژئوفیزیک و شیمی آلی41
پتروفیزیک و چاه نگاری57
دروس مهندسی نفت18
زمین شناسی تخصصی72
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشافجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5246
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
ژئوفیزیک و شیمی آلی18
پتروفیزیک و چاه نگاری32
دروس مهندسی نفت59
زمین شناسی تخصصی65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشافجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 203
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: شبانهتراز: 4638
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
ژئوفیزیک و شیمی آلی0
پتروفیزیک و چاه نگاری11
دروس مهندسی نفت35
زمین شناسی تخصصی51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشافجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 256
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه  سمنانشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: شبانهتراز: 4145
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
ژئوفیزیک و شیمی آلی0
پتروفیزیک و چاه نگاری18
دروس مهندسی نفت25
زمین شناسی تخصصی42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاریجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت اهوازشهر داوطلب: آباداندوره قبولی: روزانهتراز: 3241
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی11
خواص سنگ و خواص سیال15
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه0
مهندسی حفاری0
مهندسی مخزن و بهره برداری39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف تهرانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 5624
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی38
خواص سنگ و خواص سیال41
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه45
مهندسی حفاری18
مهندسی مخزن و بهره برداری69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: شبانهتراز: 5516
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی18
خواص سنگ و خواص سیال0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه28
مهندسی حفاری62
مهندسی مخزن و بهره برداری64
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5038
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
3
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال14
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه0
مهندسی حفاری26
مهندسی مخزن و بهره برداری48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: شبانهتراز: 4145
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه18
مهندسی حفاری25
مهندسی مخزن و بهره برداری42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: شبانهتراز: 5627
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال26
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه46
مهندسی حفاری35
مهندسی مخزن و بهره برداری53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 113
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف تهرانشهر داوطلب: خرم آباددوره قبولی: روزانهتراز: 5715
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی41
خواص سنگ و خواص سیال0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه35
مهندسی حفاری24
مهندسی مخزن و بهره برداری47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: بنابدوره قبولی: روزانهتراز: 4165
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
15
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال14
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه0
مهندسی حفاری51
مهندسی مخزن و بهره برداری25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3086
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی23
خواص سنگ و خواص سیال11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه15
مهندسی حفاری0
مهندسی مخزن و بهره برداری24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4218
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه2
مهندسی حفاری0
مهندسی مخزن و بهره برداری49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفتجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3182
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی12
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال8
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه7
مهندسی حفاری27
مهندسی مخزن و بهره برداری13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 5846
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی41
خواص سنگ و خواص سیال12
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه62
مهندسی حفاری11
مهندسی مخزن و بهره برداری49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5416
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی16
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال10
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه46
مهندسی حفاری48
مهندسی مخزن و بهره برداری54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: اهردوره قبولی: روزانهتراز: 4981
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
15
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال10
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه14
مهندسی حفاری45
مهندسی مخزن و بهره برداری11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 228
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4326
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی1-
خواص سنگ و خواص سیال11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه13
مهندسی حفاری0
مهندسی مخزن و بهره برداری34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازنجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: بندرانزلیدوره قبولی: شبانهتراز: 5461
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی11
ریاضیات
23
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه35
مهندسی مخزن 1 و 229
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازنجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5653
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی45
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی17
خواص سنگ و خواص سیال15
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه39
مهندسی مخزن 1 و 224
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازنجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: سنندجدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5253
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
26
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال2-
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه41
مهندسی مخزن 1 و 228
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازنجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 221
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهرشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3105
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی2-
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی11
خواص سنگ و خواص سیال19
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه15
مهندسی مخزن 1 و 20
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازنجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: نیشابوردوره قبولی: روزانهتراز: 4352
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
35
دروس زمین شناسی21
خواص سنگ و خواص سیال11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه2
مهندسی مخزن 1 و 20
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3017
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال19
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه11
مهندسی مخزن 1 و 20
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5012
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی45
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی13
خواص سنگ و خواص سیال15
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه24
مهندسی مخزن 1 و 224
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادانشهر داوطلب: بندرانزلیدوره قبولی: شبانهتراز: 4461
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی0
ریاضیات
23
دروس زمین شناسی19
خواص سنگ و خواص سیال0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه34
مهندسی مخزن 1 و 223
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادانشهر داوطلب: سنندجدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4165
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
12
دروس زمین شناسی0
خواص سنگ و خواص سیال23
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه32
مهندسی مخزن 1 و 228
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 260
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادانشهر داوطلب: نیشابوردوره قبولی: روزانهتراز: 3841
نام درسدرصد
زبان تخصصی و عمومی1-
ریاضیات
24
دروس زمین شناسی21
خواص سنگ و خواص سیال28
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه0
مهندسی مخزن 1 و 20
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی29

 

سوالات متداول

1- چرا باید کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت ارشد سراسری سال گذشته را بررسی کرد؟

بررسی این کارنامه ها باعث می شود که بتوانید انتخاب رشته ای هدفمند و اصولی داشته باشید تا بدین ترتیب، به نتیجه مطلوب خود نزدیک تر شوید.

2- در کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت ارشد سراسری چه اطلاعاتی وجود دارد؟

این کارنامه ها شامل سهمیه و رتبه قبولی، جنسیت، دانشگاه و نوع دوره داوطلبان پذیرفته شده است.

3- تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی نفت دانشگاه سراسری سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است که کارنامه های موجود در این مقاله را به طور دقیق بررسی کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد