تا کنون 1254963 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1400 9 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) روزانه 3794 کارنامه
1400 10 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) معماری دانشگاه هنر تهران روزانه 1745 کارنامه
1400 11 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران روزانه 2102 کارنامه
1400 11 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زمین شناسی آب های زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 2102 کارنامه
1400 12 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - تهران نوبت دوم 3845 کارنامه
1400 12 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2362 کارنامه
1400 12 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 2362 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1785 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شریف روزانه 2133 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1923 کارنامه
1400 15 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3245 کارنامه
1400 15 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3245 کارنامه
1400 16 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 3945 کارنامه
1400 16 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه 2134 کارنامه
1400 17 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3147 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مالی مهندسی مالی دانشگاه تهران روزانه 1754 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1521 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1521 کارنامه
1400 19 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی دانشگاه تهران روزانه 2210 کارنامه
1400 19 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق - مخابرات میدان و موج دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 3914 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 1896 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2461 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان نوبت دوم 2784 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی دانشگاه تهران روزانه 2003 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه تهران روزانه 1879 کارنامه
1400 23 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان 2347 کارنامه
1400 23 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران روزانه 1697 کارنامه
1400 24 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه شیراز روزانه 3012 کارنامه
1400 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1630 کارنامه
1400 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2456 کارنامه
1400 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2456 کارنامه
1400 27 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی عمران - زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران نوبت دوم 2451 کارنامه
1400 27 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز نوبت دوم 2914 کارنامه
1400 28 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه 2645 کارنامه
1400 29 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2419 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1357 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1357 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 1746 کارنامه
1400 45 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی دانشگاه صنعتی اصفهان نوبت دوم 2641 کارنامه
1400 49 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه 2264 کارنامه
1400 63 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2033 کارنامه
1400 65 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 2789 کارنامه
1400 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1003 کارنامه
1400 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1279 کارنامه
1400 73 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) حقوق بین الملل عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2998 کارنامه
1400 82 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1145 کارنامه
1400 82 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1086 کارنامه
1400 92 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 2036 کارنامه
1400 118 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) حسابداری دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2100 کارنامه
1400 119 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) غیرانتفاعی 3054 کارنامه
1400 5 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) فتونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 2454 کارنامه
1400 9 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی - شیمی پلیمر دانشگاه زنجان روزانه 2134 کارنامه
1400 10 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی کاربردی دانشگاه تهران روزانه 2354 کارنامه
1400 11 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه 3841 کارنامه
1400 12 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2145 کارنامه
1400 15 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی دانشگاه تبریز روزانه 2507 کارنامه
1400 17 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) میکروبیولوژی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 2852 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران روزانه 2145 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 2398 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حسابداری دانشگاه تهران روزانه 3016 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان روزانه 2504 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2634 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران روزانه 2145 کارنامه
1400 21 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دانشگاه تهران روزانه 2162 کارنامه
1400 21 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران روزانه 2396 کارنامه
1400 22 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران روزانه 2563 کارنامه
1400 23 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان - سنندج روزانه 2314 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شهرسازی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2547 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 3945 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2463 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2463 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مالی بانکداری دانشگاه تهران روزانه 2111 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) باستان شناسی پیش ار تاریخ دانشگاه تهران روزانه 1923 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه تهران روزانه 1987 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1497 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 2971 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه تبریز نوبت دوم 3142 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1896 کارنامه
1400 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه اصفهان نوبت دوم 4012 کارنامه
1400 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز روزانه 2559 کارنامه
1400 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز روزانه 2559 کارنامه
1400 28 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2746 کارنامه
1400 28 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی برق - قدرت دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 3521 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی عمران - سازه دانشگاه قم روزانه 3541 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1632 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1632 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه زنجان روزانه 3541 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک دانشگاه یاسوج دانشگاه آزاد 2789 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی عمران - سازه دانشگاه قم روزانه 3541 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2489 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2410 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 3311 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) روزانه 3215 کارنامه
1400 39 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2145 کارنامه
1400 48 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی سلامت دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 2987 کارنامه
1400 49 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3026 کارنامه
1400 53 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3220 کارنامه
1400 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تهران روزانه 1253 کارنامه
1400 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه تهران روزانه 1632 کارنامه
1400 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 1636 کارنامه
1400 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای