تا کنون 1801831 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1400 9 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) روزانه 3794 کارنامه
1400 10 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) معماری دانشگاه هنر تهران روزانه 1745 کارنامه
1400 11 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران روزانه 2102 کارنامه
1400 11 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زمین شناسی آب های زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 2102 کارنامه
1400 12 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - تهران نوبت دوم 3845 کارنامه
1400 12 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2362 کارنامه
1400 12 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه تبریز روزانه 2362 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1785 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شریف روزانه 2133 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1923 کارنامه
1400 15 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3245 کارنامه
1400 15 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3245 کارنامه
1400 16 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 3945 کارنامه
1400 16 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه 2134 کارنامه
1400 17 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3147 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مالی مهندسی مالی دانشگاه تهران روزانه 1754 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1521 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1521 کارنامه
1400 19 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی دانشگاه تهران روزانه 2210 کارنامه
1400 19 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق - مخابرات میدان و موج دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 3914 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 1896 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2461 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان نوبت دوم 2784 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آموزش عالی دانشگاه تهران روزانه 2003 کارنامه
1400 21 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه تهران روزانه 1879 کارنامه
1400 23 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان 2347 کارنامه
1400 23 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران روزانه 1697 کارنامه
1400 24 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه شیراز روزانه 3012 کارنامه
1400 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1630 کارنامه
1400 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2456 کارنامه
1400 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2456 کارنامه
1400 27 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی عمران - زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران نوبت دوم 2451 کارنامه
1400 27 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز نوبت دوم 2914 کارنامه
1400 28 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه 2645 کارنامه
1400 29 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مدیریت اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2419 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1357 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1357 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 1746 کارنامه
1400 45 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی دانشگاه صنعتی اصفهان نوبت دوم 2641 کارنامه
1400 49 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه 2264 کارنامه
1400 63 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2033 کارنامه
1400 65 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 2789 کارنامه
1400 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1003 کارنامه
1400 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1279 کارنامه
1400 73 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) حقوق بین الملل عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2998 کارنامه
1400 82 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1145 کارنامه
1400 82 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1086 کارنامه
1400 92 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 2036 کارنامه
1400 118 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) حسابداری دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2100 کارنامه
1400 119 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) غیرانتفاعی 3054 کارنامه
1400 5 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) فتونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 2454 کارنامه
1400 9 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی - شیمی پلیمر دانشگاه زنجان روزانه 2134 کارنامه
1400 10 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی کاربردی دانشگاه تهران روزانه 2354 کارنامه
1400 11 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه 3841 کارنامه
1400 12 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2145 کارنامه
1400 15 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی دانشگاه تبریز روزانه 2507 کارنامه
1400 17 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) میکروبیولوژی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 2852 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران روزانه 2145 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 2398 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حسابداری دانشگاه تهران روزانه 3016 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان روزانه 2504 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2634 کارنامه
1400 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران روزانه 2145 کارنامه
1400 21 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دانشگاه تهران روزانه 2162 کارنامه
1400 21 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران روزانه 2396 کارنامه
1400 22 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران روزانه 2563 کارنامه
1400 23 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان - سنندج روزانه 2314 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شهرسازی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2547 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2589 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 3945 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2463 کارنامه
1400 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2463 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مالی بانکداری دانشگاه تهران روزانه 2111 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) باستان شناسی پیش ار تاریخ دانشگاه تهران روزانه 1923 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه تهران روزانه 1987 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1497 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 2971 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه تبریز نوبت دوم 3142 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1896 کارنامه
1400 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه اصفهان نوبت دوم 4012 کارنامه
1400 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز روزانه 2559 کارنامه
1400 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز روزانه 2559 کارنامه
1400 28 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2746 کارنامه
1400 28 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی برق - قدرت دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 3521 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی عمران - سازه دانشگاه قم روزانه 3541 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1632 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1632 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه زنجان روزانه 3541 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک دانشگاه یاسوج دانشگاه آزاد 2789 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مهندسی عمران - سازه دانشگاه قم روزانه 3541 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2489 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2410 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 3311 کارنامه
1400 32 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) روزانه 3215 کارنامه
1400 39 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2145 کارنامه
1400 48 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی سلامت دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 2987 کارنامه
1400 49 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3026 کارنامه
1400 53 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3220 کارنامه
1400 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تهران روزانه 1253 کارنامه
1400 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه تهران روزانه 1632 کارنامه
1400 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 1636 کارنامه
1400 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 1236 کارنامه
1400 71 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) غیرانتفاعی 3345 کارنامه
1400 71 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) روان شناسی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 3003 کارنامه
1400 87 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مشاوره دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) نوبت دوم 2971 کارنامه
1400 91 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس روزانه 1745 کارنامه
1400 91 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 1245 کارنامه
1400 0 سهمیه آزاد مالی م دانشگاه تبریز روزانه 0 کارنامه
1400 0 سهمیه آزاد مالی بانکداری دانشگاه تبریز روزانه 0 کارنامه
1400 0 سهمیه آزاد مالی بیمه دانشگاه تبریز روزانه 0 کارنامه
1400 3 سهمیه آزاد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3460 کارنامه
1400 3 سهمیه آزاد شیمی - شیمی آلی دانشگاه تهران روزانه 3901 کارنامه
1400 4 سهمیه آزاد زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 3854 کارنامه
1400 4 سهمیه آزاد زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 3854 کارنامه
1400 4 سهمیه آزاد زمین شناسی آب های زیر زمینی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3526 کارنامه
1400 4 سهمیه آزاد زمین شناسی پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3198 کارنامه
1400 4 سهمیه آزاد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4176 کارنامه
1400 5 سهمیه آزاد بیوانفورماتیک دانشگاه تهران نوبت دوم 3215 کارنامه
1400 6 سهمیه آزاد زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 3426 کارنامه
1400 6 سهمیه آزاد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3648 کارنامه
1400 7 سهمیه آزاد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شیراز روزانه 3312 کارنامه
1400 7 سهمیه آزاد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوبت دوم 4087 کارنامه
1400 7 سهمیه آزاد حقوق عمومی دانشگاه تهران روزانه 5530 کارنامه
1400 7 سهمیه آزاد روان شناسی سلامت دانشگاه تهران روزانه 4523 کارنامه
1400 8 سهمیه آزاد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3305 کارنامه
1400 8 سهمیه آزاد شیمی - شیمی فیزیک دانشگاه تهران روزانه 4298 کارنامه
1400 8 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5506 کارنامه
1400 8 سهمیه آزاد زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 3521 کارنامه
1400 8 سهمیه آزاد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3305 کارنامه
1400 9 سهمیه آزاد مهندسی عمران - زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4901 کارنامه
1400 9 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تهران روزانه 3682 کارنامه
1400 9 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تهران روزانه 3682 کارنامه
1400 9 سهمیه آزاد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 5562 کارنامه
1400 10 سهمیه آزاد شیمی - شیمی پلیمر دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوبت دوم 3554 کارنامه
1400 10 سهمیه آزاد زمین شناسی پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 2945 کارنامه
1400 10 سهمیه آزاد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران روزانه 5123 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران روزانه 3714 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3700 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 5398 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد شیمی - شیمی معدنی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3405 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 5421 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 5417 کارنامه
1400 11 سهمیه آزاد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3171 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - آیرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 4981 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - آیرودینامیک دانشگاه تهران روزانه 4988 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 5212 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 3451 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد شیمی - شیمی پلیمر دانشگاه تهران نوبت دوم 3354 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد فتونیک دانشگاه تبریز نوبت دوم 3220 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی برق - مخابرات سیستم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 5246 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4214 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 5186 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 5430 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - آیرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 4981 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - آیرودینامیک دانشگاه تهران روزانه 4988 کارنامه
1400 12 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 5212 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3534 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 5412 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی دانشگاه اصفهان روزانه 4879 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد زمین شناسی آب های زیر زمینی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3297 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3625 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3210 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3625 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3625 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 5493 کارنامه
1400 13 سهمیه آزاد روان شناسی سلامت دانشگاه شهید بهشتی روزانه 4471 کارنامه
1400 14 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - سازه های هوایی دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5424 کارنامه
1400 14 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیومتریال دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین) روزانه 5241 کارنامه
1400 14 سهمیه آزاد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان روزانه 4985 کارنامه
1400 14 سهمیه آزاد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 2997 کارنامه
1400 14 سهمیه آزاد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه بیرجند روزانه 3947 کارنامه
1400 14 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - سازه های هوایی دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5124 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 4022 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3546 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4921 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3701 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد مهندسی برق - کنترل دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5541 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد زمین شناسی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3074 کارنامه
1400 15 سهمیه آزاد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3552 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد مشاوره دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 4510 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 4678 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران روزانه 2102 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تهران نوبت دوم 3359 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تهران روزانه 3359 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تهران نوبت دوم 3359 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تهران نوبت دوم 3359 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز روزانه 5375 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 5100 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد مهندسی عمران - سازه دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 4974 کارنامه
1400 16 سهمیه آزاد روان شناسی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 4910 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی عمران - سازه دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5451 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوبت دوم 5003 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 5389 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 5389 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3585 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد شیمی - شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3367 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تهران نوبت دوم 3246 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد معماری دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 4132 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5488 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد تئاتر دانشگاه هنر تهران روزانه 4899 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی عمران - سازه دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5451 کارنامه
1400 17 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوبت دوم 5003 کارنامه
1400 18 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 4612 کارنامه
1400 18 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 5354 کارنامه
1400 18 سهمیه آزاد رفتار حرکتی دانشگاه تبریز روزانه 4420 کارنامه
1400 18 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 4612 کارنامه
1400 19 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 5388 کارنامه
1400 19 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک دانشگاه تهران روزانه 3989 کارنامه
1400 19 سهمیه آزاد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 3433 کارنامه
1400 19 سهمیه آزاد حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی روزانه 5011 کارنامه
1400 20 سهمیه آزاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران روزانه 4202 کارنامه
1400 20 سهمیه آزاد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3411 کارنامه
1400 20 سهمیه آزاد شیمی کاربردی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3654 کارنامه
1400 20 سهمیه آزاد شیمی - شیمی پلیمر دانشگاه اصفهان روزانه 3250 کارنامه
1400 20 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 3612 کارنامه
1400 20 سهمیه آزاد طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه 4705 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد مالی مهندسی مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) روزانه 2939 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3351 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3479 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3146 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 2023 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 5109 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 4220 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 5303 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران نوبت دوم 5021 کارنامه
1400 21 سهمیه آزاد روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 5326 کارنامه
1400 22 سهمیه آزاد ژنتیک مولکولی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3489 کارنامه
1400 22 سهمیه آزاد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3142 کارنامه
1400 22 سهمیه آزاد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) نوبت دوم 3379 کارنامه
1400 22 سهمیه آزاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 5302 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3926 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 4460 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 4105 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3271 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3188 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی روزانه 1341 کارنامه
1400 23 سهمیه آزاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3845 کارنامه
1400 24 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 5312 کارنامه
1400 24 سهمیه آزاد زمین شناسی پترولوژی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 2920 کارنامه
1400 24 سهمیه آزاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 4826 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد مالی بانکداری دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3648 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه تبریز روزانه 3378 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3378 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2563 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد آموزش عالی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 2563 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 3221 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3416 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 3617 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد مهندسی صنایع - سیستم کلان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوبت دوم 4874 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد جامعه شناسی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 3063 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران نوبت دوم 1993 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3896 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3896 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه روزانه 4326 کارنامه
1400 26 سهمیه آزاد روان شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 4322 کارنامه
1400 27 سهمیه آزاد میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3452 کارنامه
1400 27 سهمیه آزاد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4410 کارنامه
1400 27 سهمیه آزاد مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه 5040 کارنامه
1400 28 سهمیه آزاد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران نوبت دوم 4896 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4541 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مالی بانکداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه 3756 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مالی بیمه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3269 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4541 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4487 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه زنجان روزانه 4021 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی عمران - زلزله دانشگاه سمنان نوبت دوم 4215 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش دانشگاه تبریز روزانه 5017 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه اصفهان روزانه 4699 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان روزانه 3063 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد مهندسی برق - کنترل دانشگاه تبریز روزانه 4785 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3777 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3563 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه 4146 کارنامه
1400 29 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3563 کارنامه
1400 30 سهمیه آزاد شیمی کاربردی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) پردیس خودگردان 3215 کارنامه
1400 30 سهمیه آزاد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 3284 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3830 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3709 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد فتونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 3288 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد فتونیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 3288 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 1911 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 3502 کارنامه
1400 31 سهمیه آزاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 4903 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 2894 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 3285 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3607 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد شیمی - شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 3241 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان روزانه 2963 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 3001 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران روزانه 952 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران پردیس خودگردان 3467 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد آموزش عالی دانشگاه اصفهان روزانه 3526 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان - سنندج روزانه 3526 کارنامه
1400 32 سهمیه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 5205 کارنامه
1400 33 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه اصفهان روزانه 3015 کارنامه
1400 33 سهمیه آزاد باستان شناسی پیش ار تاریخ دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3263 کارنامه
1400 33 سهمیه آزاد باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3396 کارنامه
1400 33 سهمیه آزاد باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2968 کارنامه
1400 33 سهمیه آزاد مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3016 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3517 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی سینا همدان روزانه 4359 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه 3796 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3180 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد زمین شناسی پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 0 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3180 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان روزانه 5021 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد شیمی - شیمی آلی دانشگاه اراک نوبت دوم 3697 کارنامه
1400 34 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3180 کارنامه
1400 35 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیومتریال دانشگاه صنعتی اصفهان نوبت دوم 4987 کارنامه
1400 35 سهمیه آزاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3496 کارنامه
1400 35 سهمیه آزاد مدیریت اطلاعات دانشگاه شیراز روزانه 3214 کارنامه
1400 35 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه اصفهان نوبت دوم 4514 کارنامه
1400 35 سهمیه آزاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3621 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه شیراز روزانه 3269 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 2896 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مالی بیمه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3126 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز نوبت دوم 4412 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد شیمی کاربردی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 3145 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد آموزش عالی دانشگاه ارومیه روزانه 3484 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان روزانه 3447 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه صنعتی شریف روزانه 3463 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3063 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان روزانه 3447 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه تهران روزانه 3263 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3387 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه شیراز روزانه 3269 کارنامه
1400 36 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه شیراز روزانه 3269 کارنامه
1400 37 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - سازه های هوایی دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) پردیس خودگردان 4571 کارنامه
1400 37 سهمیه آزاد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) پردیس خودگردان 4234 کارنامه
1400 37 سهمیه آزاد مهندسی هوافضا - سازه های هوایی دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) پردیس خودگردان 4571 کارنامه
1400 38 سهمیه آزاد باستان شناسی پیش ار تاریخ دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3114 کارنامه
1400 38 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه 4894 کارنامه
1400 38 سهمیه آزاد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4598 کارنامه
1400 38 سهمیه آزاد مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه ارومیه نوبت دوم 4418 کارنامه
1400 38 سهمیه آزاد پژوهش هنر دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) پردیس خودگردان 3205 کارنامه
1400 38 سهمیه آزاد حقوق خصوصی دانشگاه میبد روزانه 4826 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2841 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پردیس خودگردان 4198 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج روزانه 2756 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3261 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2902 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد شهرسازی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم 3414 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز روزانه 3121 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3502 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4188 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه صنعتی شریف روزانه 3399 کارنامه
1400 39 سهمیه آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 3436 کارنامه
1400 40 سهمیه آزاد شیمی - شیمی معدنی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 3156 کارنامه
1400 40 سهمیه آزاد مهندسی عمران - زلزله دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 3999 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3206 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه سمنان نوبت دوم 3899 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد مدیریت اطلاعات دانشگاه شیراز روزانه 3143 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 4714 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3206 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد روان شناسی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم 4636 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3154 کارنامه
1400 42 سهمیه آزاد باستان شناسی پیش ار تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 3056 کارنامه
1400 42 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 3359 کارنامه
1400 42 سهمیه آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 3399 کارنامه
1400 43 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 4690 کارنامه
1400 44 سهمیه آزاد باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 2789 کارنامه
1400 44 سهمیه آزاد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3379 کارنامه
1400 44 سهمیه آزاد آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 3302 کارنامه
1400 44 سهمیه آزاد مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 2903 کارنامه
1400 44 سهمیه آزاد مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3249 کارنامه
1400 45 سهمیه آزاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4210 کارنامه
1400 45 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش دانشگاه ارومیه نوبت دوم 4777 کارنامه
1400 45 سهمیه آزاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 2756 کارنامه
1400 45 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی دانشگاه اراک نوبت دوم 3428 کارنامه
1400 45 سهمیه آزاد مهندسی برق - کنترل دانشگاه بیرجند نوبت دوم 3904 کارنامه
1400 45 سهمیه آزاد روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 5112 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 3136 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد مالی بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 3465 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3005 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3821 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی دانشگاه کاشان نوبت دوم 3714 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4008 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه ارومیه روزانه 3321 کارنامه
1400 46 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3001 کارنامه
1400 47 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران روزانه 3310 کارنامه
1400 47 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران روزانه 3310 کارنامه
1400 47 سهمیه آزاد حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 4660 کارنامه
1400 48 سهمیه آزاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4303 کارنامه
1400 48 سهمیه آزاد مدیریت اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3009 کارنامه
1400 48 سهمیه آزاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 4920 کارنامه
1400 48 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3021 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3602 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 2896 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 2693 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 4102 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 4102 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 3698 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 3210 کارنامه
1400 49 سهمیه آزاد روان شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) نوبت دوم 4017 کارنامه
1400 50 سهمیه آزاد آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 3245 کارنامه
1400 51 سهمیه آزاد ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3110 کارنامه
1400 51 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 3567 کارنامه
1400 51 سهمیه آزاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 4876 کارنامه
1400 51 سهمیه آزاد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 4737 کارنامه
1400 52 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 2541 کارنامه
1400 52 سهمیه آزاد باستان شناسی دوران تاریخی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 2934 کارنامه
1400 52 سهمیه آزاد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه تبریز نوبت دوم 3874 کارنامه
1400 52 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 3202 کارنامه
1400 52 سهمیه آزاد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 3202 کارنامه
1400 53 سهمیه آزاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم غیرانتفاعی 4782 کارنامه
1400 55 سهمیه آزاد شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین نوبت دوم 3436 کارنامه
1400 55 سهمیه آزاد مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 2801 کارنامه
1400 56 سهمیه آزاد باستان شناسی پیش ار تاریخ دانشگاه تبریز روزانه 2838 کارنامه
1400 57 سهمیه آزاد مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 2897 کارنامه
1400 57 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3215 کارنامه
1400 57 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 2911 کارنامه
1400 58 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 3017 کارنامه
1400 58 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2769 کارنامه
1400 58 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2769 کارنامه
1400 58 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه بوعلی سینا همدان نوبت دوم 3907 کارنامه
1400 58 سهمیه آزاد مهندسی برق - مخابرات میدان و موج دانشگاه تبریز نوبت دوم 4381 کارنامه
1400 59 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3470 کارنامه
1400 59 سهمیه آزاد رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 3983 کارنامه
1400 59 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان 2897 کارنامه
1400 59 سهمیه آزاد روان شناسی بالینی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران غیرانتفاعی 4990 کارنامه
1400 59 سهمیه آزاد مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 3002 کارنامه
1400 61 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4512 کارنامه
1400 61 سهمیه آزاد مهندسی برق - کنترل دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3784 کارنامه
1400 63 سهمیه آزاد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز غیرانتفاعی 4646 کارنامه
1400 63 سهمیه آزاد مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2699 کارنامه
1400 63 سهمیه آزاد مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 2863 کارنامه
1400 64 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2631 کارنامه
1400 65 سهمیه آزاد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین نوبت دوم 3812 کارنامه
1400 65 سهمیه آزاد مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان نوبت دوم 3699 کارنامه
1400 66 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) پردیس خودگردان 2383 کارنامه
1400 66 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه اراک نوبت دوم 3798 کارنامه
1400 69 سهمیه آزاد مشاوره دانشگاه اصفهان نوبت دوم 4049 کارنامه
1400 69 سهمیه آزاد مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 2805 کارنامه
1400 71 سهمیه آزاد مهندسی برق - قدرت دانشگاه بوعلی سینا همدان نوبت دوم 3702 کارنامه
1400 71 سهمیه آزاد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 4499 کارنامه
1400 74 سهمیه آزاد معماری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم غیرانتفاعی 2946 کارنامه
1400 75 سهمیه آزاد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان 3897 کارنامه
1400 78 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 3699 کارنامه
1400 79 سهمیه آزاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی - تهران نوبت دوم 3676 کارنامه
1400 79 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه سمنان نوبت دوم 3621 کارنامه
1400 80 سهمیه آزاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان 3512 کارنامه
1400 81 سهمیه آزاد زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 2974 کارنامه
1400 83 سهمیه آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود پردیس خودگردان 3603 کارنامه
1400 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تهران نوبت دوم 3261 کارنامه
1400 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تهران نوبت دوم 3216 کارنامه
1400 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تهران نوبت دوم 3216 کارنامه
1400 88 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان روزانه 2913 کارنامه
1400 88 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه اصفهان روزانه 2913 کارنامه
1400 88 سهمیه آزاد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد نوبت دوم 3714 کارنامه
1400 89 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نوبت دوم 4219 کارنامه
1400 89 سهمیه آزاد مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین دانشگاه یزد پردیس خودگردان 3947 کارنامه
1400 91 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 2974 کارنامه
1400 91 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3211 کارنامه
1400 92 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3011 کارنامه
1400 97 سهمیه آزاد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران روزانه 2789 کارنامه
1400 99 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) پردیس خودگردان 3597 کارنامه
1400 101 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پردیس خودگردان 3412 کارنامه
1400 102 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تبریز روزانه 3175 کارنامه
1400 106 سهمیه آزاد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران غیرانتفاعی 3971 کارنامه
1400 106 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3123 کارنامه
1400 106 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2965 کارنامه
1400 112 سهمیه آزاد مهندسی عمران - سازه دانشگاه کردستان - سنندج نوبت دوم 3145 کارنامه
1400 112 سهمیه آزاد مهندسی شیمی دانشگاه اراک نوبت دوم 3374 کارنامه
1400 112 سهمیه آزاد مهندسی عمران - سازه دانشگاه کردستان - سنندج نوبت دوم 3145 کارنامه
1400 119 سهمیه آزاد مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پردیس خودگردان 3546 کارنامه
1400 123 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه یزد نوبت دوم 3141 کارنامه
1400 123 سهمیه آزاد مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان پردیس خودگردان 3514 کارنامه
1400 123 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان روزانه 2814 کارنامه
1400 123 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور 2814 کارنامه
1400 123 سهمیه آزاد بیوشیمی دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور 2814 کارنامه
1400 129 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2936 کارنامه
1400 129 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2665 کارنامه
1400 132 سهمیه آزاد مهندسی برق - مخابرات میدان و موج دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان 3547 کارنامه
1400 139 سهمیه آزاد مهندسی برق - مخابرات سیستم دانشگاه یزد نوبت دوم 3628 کارنامه
1400 141 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 3102 کارنامه
1400 141 سهمیه آزاد مهندسی شیمی دانشگاه کاشان پردیس خودگردان 2947 کارنامه
1400 147 سهمیه آزاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3266 کارنامه
1400 147 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2829 کارنامه
1400 152 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2785 کارنامه
1400 152 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2675 کارنامه
1400 164 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 2811 کارنامه
1400 164 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3133 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 2355 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه تبریز نوبت دوم 2761 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3052 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز نوبت دوم 2761 کارنامه
1400 187 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه قم روزانه 2656 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3128 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2856 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2712 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2607 کارنامه
1400 196 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 2845 کارنامه
1400 196 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 2513 کارنامه
1400 197 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2733 کارنامه
1400 197 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 3001 کارنامه
1400 201 سهمیه آزاد شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان 2854 کارنامه
1400 210 سهمیه آزاد شیمی - شیمی معدنی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 2120 کارنامه
1400 211 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2669 کارنامه
1400 211 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2564 کارنامه
1400 211 سهمیه آزاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه گیلان - رشت پردیس خودگردان 2978 کارنامه
1400 212 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان روزانه 2975 کارنامه
1400 212 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه اصفهان روزانه 2509 کارنامه
1400 236 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2411 کارنامه
1400 236 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2630 کارنامه
1400 254 سهمیه آزاد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2548 کارنامه
1400 259 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان 2899 کارنامه
1400 259 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان 2327 کارنامه
1400 270 سهمیه آزاد شیمی - شیمی آلی دانشگاه گیلان - رشت پردیس خودگردان 3472 کارنامه
1400 271 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2719 کارنامه
1400 271 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2397 کارنامه
1400 291 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه یزد پردیس خودگردان 2011 کارنامه
1400 291 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه یزد پردیس خودگردان 2549 کارنامه
1400 296 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2478 کارنامه
1400 296 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1421 کارنامه
1400 306 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه تبریز روزانه 1785 کارنامه
1400 306 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2956 کارنامه
1400 321 سهمیه آزاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 2989 کارنامه
1400 321 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 1748 کارنامه
1400 326 سهمیه آزاد شیمی - شیمی آلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 3102 کارنامه
1400 327 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان غیرانتفاعی 1377 کارنامه
1400 327 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان غیرانتفاعی 2499 کارنامه
1400 331 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 2633 کارنامه
1400 331 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 1949 کارنامه
1400 337 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 2723 کارنامه
1400 337 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 1801 کارنامه
1400 349 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب پیام نور 2063 کارنامه
1400 349 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2784 کارنامه
1400 357 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه قم نوبت دوم 2382 کارنامه
1400 357 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه قم نوبت دوم 1565 کارنامه
1400 368 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 2502 کارنامه
1400 368 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 1801 کارنامه
1400 372 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 1833 کارنامه
1400 376 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2495 کارنامه
1400 376 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1672 کارنامه
1400 391 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم غیرانتفاعی 1721 کارنامه
1400 391 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم غیرانتفاعی 2797 کارنامه
1400 402 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1627 کارنامه
1400 402 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2751 کارنامه
1400 421 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2245 کارنامه
1400 421 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1354 کارنامه
1400 510 سهمیه آزاد شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان پیام نور 2587 کارنامه
1400 1487 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه قم روزانه 2656 کارنامه
اطلاعات کارنامه
رزرو انتخاب رشته دکتری 99
پرینت کارنامهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره