خانه رتبه قبولی کنکور آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراسری 1400 - 1401
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 14353863 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 2269 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1400 2269 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1400 2714 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 2852 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 2852 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 3158 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1400 3354 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 3354 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) روزانه کارنامه
1400 4211 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 4325 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی بهبهان روزانه کارنامه
1400 4791 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 5398 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 6986 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 10605 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1400 4135 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 5037 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 5521 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 5578 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1400 5899 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 6685 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1400 6714 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 6912 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 7230 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) روزانه کارنامه
1400 7320 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) روزانه کارنامه
1400 8365 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 1213 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1400 3226 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 3836 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 3997 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 4223 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 5214 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 5216 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 5791 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1400 5864 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 5941 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 6019 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 6136 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1400 6229 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 6229 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 6229 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 6251 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 6281 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 6378 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 6423 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 6582 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 6748 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 7108 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 7114 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 7145 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 7658 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل ملایر) روزانه کارنامه
1400 7658 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 8212 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 8552 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 8563 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1400 9346 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 9534 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 11456 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 11495 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 0 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1265 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 5264 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 5264 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 6250 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 6429 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 6437 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 6541 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 6541 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 6807 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 7295 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 7309 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 7311 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 7688 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 8064 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 8229 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 8349 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1400 8426 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 8496 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 8538 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 8850 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1400 9121 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 9134 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1400 9420 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1400 9935 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 9935 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 12544 منطقه 2 زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1400 12544 منطقه 2 زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1400 13945 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 13945 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1105 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1105 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1105 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1152 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 3806 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 4925 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1400 5795 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 6354 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 6354 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 6637 منطقه 3 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 6650 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 6784 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 7019 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 7459 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پردیس خودگردان کارنامه
1400 7643 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 7691 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 7795 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 7849 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 7991 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 8019 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1400 8103 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 8347 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1400 8451 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1400 8643 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 8830 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 10298 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1400 11263 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

خرید صندلی پرستاری؟ بازار کار رشته پرستاری پرستاری بدون کنکور رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد رتبه قبولی پرستاری پردیس خود گردان

نکات مهم ⭐
 • با استفاده از درصد دروس خود و یا کارنامه قبولی های سال های گذشته می توانید به طور میانگین از موقعیت رشته پرستاری در دانشگاه های سراسری مطلع شوید.
 • رتبه قبولی کنکور به مواردی همچون سهمیه های مناطق و ایثارگران، درصد دروس و معدل شما بستگی دارد.
 • تا کنون در رشته پرستاری، بدون شرکت در کنکور پذیرشی صورت نگرفته است.
 • با اطلاع از رتبه و درصد دروس کارنامه های داوطلبان سال گذشته می توانید از اهمیت مواد امتحانی کنکور مطلع شده و در مدیریت زمان خود از آن بهره بگیرید.

سوالات متداول

1- حداقل رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری چیست؟

حداقل رتبه لازم برای رشته پرستاری، به سهمیه داوطلب بستگی دارد که می توانید به نرم افزار تخمین رتبه ایران مشاوره مراجعه نمایید.

2- آیا بررسی دقیق کارنامه داوطلب، تاثیری در انتخاب رشته فرد دارد؟

بله، با بررسی دقیق کارنامه داوطلب می توان یک انتخاب رشته اصولی و واقع گرایانه انجام داد که برای انجام این کار می توانید با مشاوران مرکز ایران مشاوره به صورت تخصصی انتخاب رشته خود را انجام دهید.

3- در هنگام بررسی کارنامه، رتبه کشوری ملاک است یا رتبه در سهمیه؟

داوطلبان برای انتخاب رشته باید رتبه در سهمیه را مورد بررسی قرار دهند که شما عزیزان می توانید با مشاهده کارنامه های سایر داوطلبان در این مقاله، یک انتخاب رشته واقع بینانه انجام دهید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۲ نظر
 1. Fara

  سلام
  با رتبه ۲۲ تا ۲۳ هزار کجا میشه پرستاری قبول شد ؟

 2. :(

  سلام با تراز ۷۰۰۰ پیراپزشکی قبول میشم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، شانس شما برای قبولی پیراپزشکی ها متوسط خواهد بود.

 3. M

  سلام سهمیه ۲۵ درصد جانبازی تاثیر بیشتری داره یا ایثارگری برای کنکور ؟؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   تمامی افراد دارای سهمیه ۲۵ درصد با یکدیگر رقابت کرده و بر یکدیگر برتری ندارند.

 4. Hadis

  سلام وقتتون بخیر، ببخشید تراز لازم برای پرستاری با سهمیه ۵ درصد برای ۴۰۲ چقدره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به حذف دروس عمومی و تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۲، ترازی را درخصوص قبولی، نمی توان ارائه داد.

 5. ابراهیم

  باسلام
  دیپلم استخراج معدن دارم میشه کنکور تجربی بدم ؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، در صورتی که مدرک فنی و حرفه ای و کار و دانش، ۶.۳.۳ باشد، بدون تغییر رشته و دیپلم مجدد می توانید در کنکور تجربی شرکت کنید.

 6. مری

  باسلام
  با دیپلم رشته انسانی میشه کنکور تجربی داد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، منعی از بابت تغییر رشته ی امتحانی با توجه به مدرک دیپلم ذکر شده وجود ندارد.

 7. الی

  سلام وقت بخیر
  من فوق لیسانس دارم. امسال دوباره کنکور تجربی دادم برای پرستاری.
  آیا میتونم دروس عمومی دانشگاه رشته قبلم رو برای پرستاری معادلسازی کنم؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در صورتی که نمرات شما بالای ۱۲ باشد، با موافقت دانشگاه، می توانید دروس عمومی خود را معادل سازی کنید.

 8. کاظمی

  سلام من ۲تا فوق لیسانس دارم و میخوام از اول کنکور بدم برای رشته پرستاری.من دیپلمم فنی هستش آیا میتونم کنکور شرکت کنم؟پیش دانشگاهی ندارم.

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، با معادل سازی مدرک کاردانی خود، می توانید نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 9. زهره اخوت خاص

  با سلام ببخشید من الان دانشجوی ترم۲کارشناسی نرم افزار هستم و میخواستم کنکور تجربی ۱۴۰۰را بدهم ولی نمیخوام از دانشگاه ام انصرافی بدهم اگه من کنکور بدهم و بعد قبول بشم میشه بعد از اینکه قبول شدم انصرافی بزنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود. چنانچه در دوره ی روزانه، در حال تحصیل هستید قبل از ثبت نام کنکور می بایست انصراف خود را اعلام کنید ولی در صورتی که در سایر دوره ها مشغول باشید تا زمان قبولی،لازم به انصراف نیست.

 10. زهرا

  باعرض سلام.من فارغ تحصیل مهندس شیمی روزانه هستم هنوزم گواهی موقتم نیومده.میخوام بدونم که برای خوندن رشته مامایی دانشگاه دولتی باید شهریه پرداخت کنم؟من واقعا خیلی دوس دارم بخونم ولی شهریه شنیدم میگیرن

  • ایران مشاوره

   با سلام،
   شما می توانید با اخذ مجوز تحصیل مجدد رایگان در دانشگاه سراسری از دیوان عدالت اداری، در صورت قبولی در دانشگاه و رشته مورد نظر به تحصیل بپردازید.

 11. aram

  سلام خسته نباشید ..با رتبه ۲۸هزار منطقه ۲و سهمیه ۵درصدی احتمال قبولی در دانشگاه دولتی (هرشهری چ کوچک چ بزرگ) رو دارم به نظرتون?

 12. محمد

  سلام. ببخشید با رتبه ۲۱هزار میشه پرستاری دانشگاه دولتی قبول شد ؟ چون پارسال با ۲۷هزار از اهواز قبول شده بودند یا شاهرود و بندعباس

 13. رازک

  سلام برای قبولی پرستاری آزاد چه درصدهایی در دروس تخصصی و عمومی لازمه؟؟
  اینکه دو نظام ادغام شدن تاثیری در درصدها داره؟ ؟ ؟

دریافت مشاوره پیج کنکور