9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور زمانی را برای انتخاب رشته تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود که از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده کنند. داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته ارشد داشته باشند، از روش های مختلفی مثل بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین بهره می برند. به طوری که با مقایسه جزئیات این کارنامه ها مثل رتبه و تراز، می توانند شانس قبولی خود را در رشته محلی خاص تخمین بزنند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور سراسری ارشد سال های گذشته، برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه و شانس قبولی خود را در رشته ای خاص بسنجند، کارنامه های ارشد سال گذشته را بررسی کرده تا وضعیت قبولیشان را نسبت به شرکت کنندگان سال های پیشین مورد مقایسه قرار دهند. این امر می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. در ادامه متن، چند نمونه کارنامه قبولی رشته علوم اقتصادی در آزمون سال 1400 را قرار داده ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهرانشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: شبانهتراز: 4106
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد27
اقتصاد کلان36
ریاضی11
آمار18
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 242
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3761
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
اقتصاد خرد22
اقتصاد کلان33
ریاضی7
آمار15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 283
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنوردشهر داوطلب: اسفرایندوره قبولی: روزانهتراز: 3347
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد15
اقتصاد کلان23
ریاضی13
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 298
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خاتمشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: دانشگاه غیرانتفاعیتراز: 3506
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد18
اقتصاد کلان29
ریاضی1-
آمار11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 439
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران غربشهر داوطلب: اسلامشهردوره قبولی: پیام نورتراز: 2864
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد10
اقتصاد کلان25
ریاضی0
آمار11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 221
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3902
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی3
اقتصاد خرد25
اقتصاد کلان35
ریاضی8
آمار16
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: شبانهتراز: 3510
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
اقتصاد خرد23
اقتصاد کلان33
ریاضی0
آمار25
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 301
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خاتمشهر داوطلب: ورامیندوره قبولی: دانشگاه غیرانتفاعیتراز: 3516
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد42
اقتصاد کلان58
ریاضی0
آمار5
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 325
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: روزانهتراز: 3160
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد11
اقتصاد کلان23
ریاضی0
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 505
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پاکدشتشهر داوطلب: پاکدشتدوره قبولی: پیام نورتراز: 2896
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد24
اقتصاد کلان12
ریاضی0
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 127
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهرانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4409
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
اقتصاد خرد32
اقتصاد کلان41
ریاضی18
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 233
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: شبانهتراز: 3897
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
اقتصاد خرد28
اقتصاد کلان38
ریاضی24
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 315
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیشهر داوطلب: ورامیندوره قبولی: دانشگاه غیرانتفاعیتراز: 3571
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد42
اقتصاد کلان26
ریاضی15
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 356
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوشهرشهر داوطلب: بوشهردوره قبولی: روزانهتراز: 3012
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد24
اقتصاد کلان0
ریاضی19
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 418
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیرجانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: پیام نورتراز: 3098
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد19
اقتصاد کلان23
ریاضی0
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی همدانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 3845
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد41
اقتصاد کلان46
ریاضی23
آمار17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بابلسر مازندرانشهر داوطلب: ورامیندوره قبولی: شبانهتراز: 3775
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد42
اقتصاد کلان11
ریاضی31
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 371
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3356
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد28
اقتصاد کلان53
ریاضی12
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 386
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بابلسرشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: روزانهتراز: 3075
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان18
ریاضی14
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 439
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیب مازندرانیشهر داوطلب: آملدوره قبولی: موسسه غیرانتفاعیتراز: 2971
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد17
اقتصاد کلان0
ریاضی1-
آمار19
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: گنبددوره قبولی: شبانهتراز: 4357
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
اقتصاد خرد51
اقتصاد کلان29
ریاضی37
آمار8
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3603
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد23
اقتصاد کلان38
ریاضی11
آمار15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 377
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 2816
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد35
اقتصاد کلان26
ریاضی15
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 467
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پبام نور اصفهانشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: پیام نورتراز: 2941
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان27
ریاضی8
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 542
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه عطار مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: موسسه غیرانتفاعیتراز: 2422
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان1-
ریاضی19
آمار23
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: شبانهتراز: 3916
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
اقتصاد خرد51
اقتصاد کلان37
ریاضی28
آمار17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 3527
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد41
اقتصاد کلان0
ریاضی12
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 249
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3865
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان38
ریاضی0
آمار12
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 429
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کرجشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: پیام نورتراز: 3906
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد24
اقتصاد کلان13
ریاضی0
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 503
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیمان بجنوردشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2503
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
اقتصاد خرد1-
اقتصاد کلان0
ریاضی0
آمار13
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 4009
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
اقتصاد خرد49
اقتصاد کلان27
ریاضی32
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 249
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: شبانهتراز: 3822
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
اقتصاد خرد39
اقتصاد کلان25
ریاضی20
آمار25
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظریجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 265
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: روزانهتراز: 3543
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد26
اقتصاد کلان23
ریاضی13
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 299
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3517
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد31
اقتصاد کلان37
ریاضی18
آمار25
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 341
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: اردکاندوره قبولی: شبانهتراز: 3571
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد12
اقتصاد کلان51
ریاضی0
آمار11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: روزانهتراز: 3991
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
اقتصاد خرد21
اقتصاد کلان36
ریاضی25
آمار17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 255
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: هنر اصفهانتراز:3857
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد27
اقتصاد کلان38
ریاضی16
آمار15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 3245
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان1-
ریاضی19
آمار29
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 361
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 3404
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
اقتصاد خرد11
اقتصاد کلان32
ریاضی15
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 456
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رجاء قزوینشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2926
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان32
ریاضی15
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنرجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 197
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدانشهر داوطلب: زابلدوره قبولی: روزانهتراز: 2937
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد26
اقتصاد کلان10
ریاضی7
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3602
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان0
ریاضی32
آمار16
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 346
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3579
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی34
اقتصاد خرد31
اقتصاد کلان25
ریاضی0
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 362
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدانشهر داوطلب: سیرجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3466
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد15
اقتصاد کلان39
ریاضی11
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 462
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدانشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 3017
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد11
اقتصاد کلان35
ریاضی0
آمار11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4621
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد36
اقتصاد کلان54
ریاضی12
آمار27
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: شبانهتراز: 4478
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
اقتصاد خرد51
اقتصاد کلان25
ریاضی18
آمار12
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشهر داوطلب: خرمشهردوره قبولی: روزانهتراز: 3261
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
اقتصاد خرد2
اقتصاد کلان10
ریاضی0
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: شبانهتراز: 4375
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد41
اقتصاد کلان29
ریاضی21
آمار13
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشهر داوطلب: آباداندوره قبولی: روزانهتراز: 4087
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی31
اقتصاد خرد26
اقتصاد کلان21
ریاضی0
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 4536
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
اقتصاد خرد31
اقتصاد کلان46
ریاضی0
آمار27
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: شبانهتراز: 3022
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان17
ریاضی2-
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: شبانهتراز: 4366
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
اقتصاد خرد29
اقتصاد کلان17
ریاضی1-
آمار42
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 229
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: همداندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3901
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان35
ریاضی12
آمار11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 316
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 3570
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
اقتصاد خرد21
اقتصاد کلان12
ریاضی24
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان)شهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 4312
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد12
اقتصاد کلان38
ریاضی37
آمار17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان)شهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: روزانهتراز: 4256
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد0
اقتصاد کلان33
ریاضی29
آمار15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان)شهر داوطلب: ورامیندوره قبولی: روزانهتراز: 4171
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد7
اقتصاد کلان26
ریاضی2-
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان)شهر داوطلب: بوشهردوره قبولی: روزانهتراز: 3120
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
اقتصاد خرد15
اقتصاد کلان0
ریاضی19
آمار1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان)شهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3375
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
اقتصاد خرد26
اقتصاد کلان0
ریاضی21
آمار0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی)0

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی سال گذشته چه فایده ای دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته راهنمای خوبی برای تخمین رتبه و محل قبولی است.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی رشته علوم اقتصادی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد