خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی هسته ای ارشد 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

مطابق روال هر سال پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور، زمانی برای انتخاب رشته تعیین شده و به متقاضیان ابلاغ می گردد. بر این اساس داوطلبان نیز پس از مطالعه توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد خود نسبت به انتخاب رشته اقدام می کنند. روند انتخاب رشته مسیر مهمی است که مقابل داوطلب قرار می گیرد و متقاضی پس از عبور از آن آینده تحصیلی خود را رقم خواهد زد؛ چه بهتر که با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد قدم های درستی در این مسیر بردارند. یکی از مهم ترین اوامر در انتخاب رشته صحیح بررسی کارنامه ها و رتبه های متقاضیان سال های گذشته است که کمک زیادی به داوطلب خواهد کرد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته، این امکان را به داوطلب می دهد تا انتخاب رشته کارآمد و اصولی را در پیش داشته باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی هسته ای گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوهاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: روزانهتراز: 5823
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی11
زبان انگلیسی21
سیگنال ها و سیستم ها35
الکترومغناطیس45
ریاضیات21
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوهاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: روزانهتراز: 4712
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی19
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس11
ریاضیات32
مدارهای الکتریکی 1 و 228
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوهاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 192
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: نیشابوردوره قبولی: شبانهتراز: 3935
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی2-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس10
ریاضیات13
مدارهای الکتریکی 1 و 227
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوهاجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 206
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 3954
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها25
الکترومغناطیس21
ریاضیات48
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوهاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3625
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها12
الکترومغناطیس0
ریاضیات13
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: گداخت هسته ایجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: روزانهتراز: 5612
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی21
سیگنال ها و سیستم ها12
الکترومغناطیس49
ریاضیات33
مدارهای الکتریکی 1 و 231
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: گداخت هسته ایجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 4016
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس21
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 227
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: گداخت هسته ایجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4358
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی11
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس21
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 236
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتورجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: شهرکرددوره قبولی: روزانهتراز: 5814
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی28
زبان انگلیسی16
سیگنال ها و سیستم ها32
الکترومغناطیس45
ریاضیات21
مدارهای الکتریکی 1 و 239
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 3205
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس16
ریاضیات21
مدارهای الکتریکی 1 و 229
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: روزانهتراز: 4766
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی21
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها18
الکترومغناطیس10
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: شبانهتراز: 4063
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی27
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات11
مدارهای الکتریکی 1 و 222
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 279
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3260
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی8
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس0
ریاضیات19
مدارهای الکتریکی 1 و 212
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5524
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها24
الکترومغناطیس31
ریاضیات19
مدارهای الکتریکی 1 و 230
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 149
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4620
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی10
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات21
مدارهای الکتریکی 1 و 253
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 4060
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها13
الکترومغناطیس21
ریاضیات19
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 209
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: بمدوره قبولی: شبانهتراز: 3852
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی15
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها2-
الکترومغناطیس21
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 211
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 242
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: بیجاردوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3204
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی2-
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها14
الکترومغناطیس15
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 219
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته های ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته چه مزایایی دارد؟

مطالعه این کارنامه ها باعث می شود تا داوطلب محل قبولی و رتبه خود را تخمین بزند و انتخاب رشته اصولی داشته باشد.

2- دسترسی به کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای ارشد دانشگاه سراسری 1400 از چه طریقی امکان پذیر است؟

با مراجعه به متن فوق می توانید کارنامه های این رشته را ببینید.

3- کارنامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری شامل چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل رتبه، تراز، درصد دروس، سهمیه اعمال شده، نام دانشگاه محل قبولی و مشخصات داوطلب می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد