خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه 3 کنکور 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه 3 کنکور 1400 – 1401

کارنامه و تراز قبولی رشته پرستاری منطقه 3 کنکور 1400 - 1401
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه 3 کنکور 1400 – 1401

تا کنون 14298099 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 2269 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1400 2269 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1400 2714 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 2852 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 2852 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 3158 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1400 3354 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 3354 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) روزانه کارنامه
1400 4211 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 4325 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی بهبهان روزانه کارنامه
1400 4791 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 5398 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 6986 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 10605 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1400 4135 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 5037 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 5521 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 5578 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1400 5899 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 6685 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1400 6714 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 6912 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 7230 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) روزانه کارنامه
1400 7320 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) روزانه کارنامه
1400 8365 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 1213 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1400 3226 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 3836 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 3997 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 4223 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 5214 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 5216 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 5791 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1400 5864 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 5941 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 6019 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 6136 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1400 6229 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 6229 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 6229 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 6251 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 6281 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 6378 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 6423 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 6582 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 6748 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 7108 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 7114 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 7145 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 7658 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل ملایر) روزانه کارنامه
1400 7658 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 8212 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 8552 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 8563 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1400 9346 منطقه 1 مرد پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 9534 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 11456 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 11495 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 0 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1265 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 5264 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 5264 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 6250 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 6429 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 6437 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 6541 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 6541 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 6807 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 7295 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 7309 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 7311 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 7688 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 8064 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 8229 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 8349 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1400 8426 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 8496 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 8538 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 8850 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1400 9121 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 9134 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1400 9420 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1400 9935 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 9935 منطقه 2 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 12544 منطقه 2 زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1400 12544 منطقه 2 زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1400 13945 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 13945 منطقه 2 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1105 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1105 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1105 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1152 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 3806 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 4925 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1400 5795 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 6354 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 6354 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 6637 منطقه 3 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 6650 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 6784 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 7019 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 7459 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پردیس خودگردان کارنامه
1400 7643 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 7691 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 7795 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 7849 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 7991 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 8019 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1400 8103 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 8347 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1400 8451 منطقه 3 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1400 8643 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1400 8830 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 10298 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1400 11263 منطقه 3 مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

خرید صندلی پرستاری؟ بازار کار رشته پرستاری پرستاری بدون کنکور رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد رتبه قبولی پرستاری پردیس خود گردان

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. زهره اخوت خاص1

  با سلام ببخشید من الان دانشجوی ترم ۲کارشناسی نرم افزار هستم و میخواستم کنکور تجربی بدهم میشه امسال کنکور تجربی بدهم و نمیخوام از دانشگاه ام انصرافی بدهم میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹، در صورتی که دانشجوی دوره روزانه باشید بایستی قبل از ثبت نام در کنکور از دانشگاه انصراف دهید، در غیر اینصورت می توانید بعد از قبولی در رشته ی دلخواهتان از دانشگاه انصراف دهید.

 2. Fariba

  سلام من یک بار شیمی دانشگاه ملی روزانه خوندم ولیسانس گرفتم،این دوباره میتونم دانشگاه ملی پرستاری بمونم؟

  • ایران مشاوره

   باسلام
   هر داوطلب فقط یکبار فرصت تحصیل در دانشگاه رایگان روزانه را دارد و در صورت پذیرش شما در رشته پرستاری، باید شهریه دانشگاه پردیس را پرداخت کنید. در صورتی که توانایی پرداخت شهریه را ندارید می توانید به دیوان عدالت مراجعه کرده و درخواست خود را ارایه کنید. در صورت موافقت دیوان عدالت میتوانید به صورت رایگان در رشته پرستاری تحصیل کنید

دریافت مشاوره پیج کنکور