9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 – 1401

تراز و کارنامه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 – 1401

تا کنون 11602083 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 163 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 206 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 289 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 361 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 811 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 870 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 963 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1651 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1892 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 2561 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 276 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 307 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 552 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 670 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1233 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1400 1279 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1397 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1403 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1485 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 89 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 151 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 189 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 206 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1400 276 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 299 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 309 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 321 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 430 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 520 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 849 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 891 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 967 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 967 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1400 1009 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1083 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1197 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1203 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1231 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1267 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1354 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1372 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1475 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1550 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1654 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1690 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1711 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1400 2134 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1400 359 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 425 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 610 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 784 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 963 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1026 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1126 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1210 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1341 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 1345 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1355 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 1360 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 1498 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1521 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 1628 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 1676 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1687 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1774 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1830 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان کارنامه
1400 1921 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1400 1972 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1400 2012 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 2020 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1400 2132 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد پردیس خودگردان کارنامه
1400 2351 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 2450 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم پردیس خودگردان کارنامه
1400 2568 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 2619 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 2941 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 3102 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1400 6715 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1400 470 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 652 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1017 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1198 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1263 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1263 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1359 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1381 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1410 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1421 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1400 1458 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1499 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1625 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1400 1649 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1664 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1400 1689 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 1759 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1762 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1764 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1973 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پردیس خودگردان کارنامه
1400 2055 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 2123 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1400 2241 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1400 2311 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 2560 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1400 2675 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) پردیس خودگردان کارنامه
1400 4715 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1400 7863 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات متداول

1- با چه رتبه ای می توان در رشته پزشکی منطقه 1 دانشگاه سراسری قبول شد؟

عواملی مثل سهمیه، درصد دروس و... بر روی قبولی تاثیر گذار است و برای فهمیدن رتبه قبولی این رشته باید کارنامه سال های قبل را بررسی نمود.

2- برای دسترسی به کارنامه های رشته پزشکی منطقه 1 دانشگاه سراسری از چه طریقی باید اقدام کرد؟

در متن مقاله فوق، کارنامه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 دانشگاه سراسری موجود است.

3- آیا بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 دانشگاه سراسری فایده ای دارد؟

بله، باعث می شود تا با آگاهی و دقت بیشتری دست به انتخاب رشته بزنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. ببخشید دانشگاه علوم پزشکی ساری نیمه اول سال ۹۵ با چه رتبه ای قبول شدند؟

    • سلام شما سهمیه ی مناطقتون رو نگفتین
      ولی دانشگاه علوم پزشکی ساری در سهمیه ی منطقه ۱ حداکثر رتبه ی ۱۰۰۰ و منطقه ی ۲ حداکثر ۲۰۰۰ و منطقه ی ۳ حداکثر با رتبه ی ۷۰۰ قبولی داشته .

دریافت مشاوره پیج کنکور