9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 – 1401

تراز و کارنامه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 1 کنکور 1400 – 1401

تا کنون 11240200 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 163 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 206 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 289 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 361 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 811 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 870 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 963 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1651 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1892 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 2561 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 276 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 307 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 552 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 670 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1233 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1400 1279 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1397 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1403 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1485 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 89 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 151 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 189 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 206 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1400 276 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 299 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 309 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 321 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 430 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 520 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 849 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 891 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 967 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 967 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1400 1009 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1083 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1197 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1203 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1231 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1267 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1354 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1372 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1475 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1550 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1654 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1690 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1711 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1400 2134 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1400 359 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 425 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 610 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 784 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 963 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1026 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1126 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1210 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1341 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 1345 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1355 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 1360 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 1498 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه