خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۲

بهترین منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 1402
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 1402

همانطور که می دانید مقطع دکتری بالاترین سطح رشته آموزش زبان انگلیسی می باشد. در واقع هدف از ایجاد این رشته تربیت نیروهایی کارآمد و متخصص به منظور آموزش این زبان مهم به دیگران است. داوطلبان باید در 4 نیمسال دوره تحصیل خود را به پایان رسانند. داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع دکتری هستند، باید مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده، سپس نسبت به ثبت نام آزمون دکتری سراسری اقدام نمایند. بسیاری از افراد به دنبال راه دریافت منابع آزمون دکتری هستند که برای سهولت در این امر مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

با توجه به اینکه آزمون دکتری سراسری و آزاد ادغام شده و به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته آموزش زبان انگلیسی 1402

ممکن است برای بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری این سوال مطرح شود که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند رشته آموزش زبان انگلیسی به تحصیل بپردازند؟ به همین منظور جدولی را در ادامه مطلب قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی همگانی

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 1402

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی – زبان شناسی
(دروس سطح کارشناسی)
Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams; An Introduction to Language, Cengage Learning International Offices.
Grover Hudson; Essential Introductory Linguistics, Wiley-Blackwell Pub.
William O`Grady, Michael Dobrovolsky, Mark Aronoff; Contemporary Linguistics: An Introduction, translator Ali Darzi, SAMT Press.
Yule, George; The Study of Language, Cambridge University Press.
Haghshenas, Ali Mohammad; phonetics, Agah Pub.
Linguistics handout of Tehran University.
Bateni, MohammadReza; A new look on Persian Grammar, Agah Pub.
Linguistics handout of Azad University- Science and Research Branch.
Linguistics handout of AllamehTabatabai University.
Lydia White; Second Language Acquisition and Universal Grammar, Cambridge University Press.
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی – آزمون سازی زبان 
(دروس سطح دکتری ارشد)
‘Fundamental Considerations in Language Testing (Oxford Applied Linguistic)’, Bachman, L. F.; Oxford University Press
Language Test Construction and Evaluation’, Alderson, J. C., et al; Cambridge University Press
‘Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Test (Oxford Applied Linguistic)’,
Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide’, Baker, D.; Edward Arnold Press
‘The Development of IELTS: A Study of the Effect of Background on Reading Comprehension’, Clapham, C.;
Cambridge University Press
‘Elements of Generalizability Theory’, Brennan, R. L.; Amer College Testing Press
‘Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for the Social Science), Hambleton, R. K., SAGE Publications
‘Classroom-Based Evaluation in Second Language Education’, Genesee, F. & Upshur, J.; Cambridge University Press
Bachman, L. F., & Palmer, A. S.; Oxford University Press
Testing Language Skills from Theory to Practice, Farhadi, H., Jafarpur, A., & Birjandi, P.; SAMT Press
‘Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment’, Gipps, C.; Routledge
‘A Guide to Language Testing: Development Evaluation Research’, Henning, G.; CreateSpace Independent Publishing Platform
‘Testing for Language Teachers (Cambridge Language Teaching Library), Hughes, A.; Cambridge University Press
Writing English Language Tests’, Heaton, J. B.; Longman Group United Kingdom
Linn, L. R. (Ed.) (1989). ‘Educational Measurement’, Robert L. Brennan; Rowman & Littlefield Publishers
‘Techniques in Testing’, Madsen, H. S.; Oxford University Press
‘Validation in Language Assessment’, Kunnan, A. J.; Routledge
Language Testing’, McNamara, T.; Oxford University Press
‘Measuring Second Language Performance’, McNamara, T.; Addison Wesley Longman
Generalizability Theory: A Primer’, Shavelson, R. J., & Webb, N. M. London: Sage Publications
‘Communicative Language Testing’, Weir, C. J.; Prentice Hall
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی – روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
‘Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows: A Guide for Social Scientists’, Bryman, A., & Cramer, D.; Routledge.
‘Publication Manual of the American Psychological Association’ by American Psychological Association; American Psychological Association Press
‘Advanced Writing’, Birjandi, P., Alavi, S. M., & Salmani-Nodoushan, M. A.; Zabankadeh Publications
‘Research Methods in Applied Linguistics’, Farhadi, H.; Payame Noor University Press.
‘Starting Statistics in Psychology and Education: A Student Handbook’, by Steve; Hardy, Malcolm; Humphreys, Paul; Rookes, Paul Heyes; Weidenfeld and Nicolson Press
‘Research Design and Statistics for Applied Linguistics’, Hatch, E.; Heinle & Heinle Pub
‘Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences’, Howell, David C.; Cengage Learning
‘Qualitative Research Design: An Interactive Approach’, Maxwell, J. A.; SAGE Publications
‘Understanding Educational Research: An Introduction’, Van Dalen, D. B.; Pearson
‘Essential Introductory Linguistics’, Grover Hudson; Wiley-Blackwell Press
‘SPSS Survival Manual’, Pallant, J.; Open University Press
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی -آموزش زبان (مسائل آموزش زبان)
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
‘An Introduction to Language’, Fromkin, V., & Rodman, R.; Cengage Learning
‘Linguistics and Language: A Survey of Basic Concepts and Implications’, Falk, J. S.; Michigan State University Press.
‘Syntax Theory and the Structure of English: A Minimalist Approach’, Radford, A.; Cambridge University Press
‘The Study of Language’, Yule, G.; Cambridge University Press
‘Introduction to Theoretical Linguistics’, Lyons, J.; Cambridge University Press
‘Essential Introductory Linguistics’, Grover Hudson; Wiley-Blackwell
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی – آموزش زبان (اصول و روش تدریس)
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
Douglas Brown, H; Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Longman Press.
Khudayari, H. R; Essential Topics for MA Entrance Exam in TEFL, Pardazesh Pub.
Chastain, K; Developing Second Language Skills: Theory to Practice, Jungle Pub.
Larsen-Freeman, D; Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press.
Rodgers, Theodore. S; Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press
Methodology in Language Teaching; Edited by Jack C. Richards and Willy A. Renandya, Cambridge University Press
Douglas Brown, H; Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Longman Press.
J. Michael O’Malley, Anna UhlChamot; Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press
Saetti, T; Teaching Methodology for MA Candidates of TEFL, PooranPazhoohesh Pub.
Virginia Richardson; Handbook of Research on Teaching, American Educational Research Association.
David Nunan; Introducing discourse analysis, Penguin Books Ltd
Teaching Methodology handout of Tehran University.
Erika Hoff, Marilyn Shatz; Blackwell Handbook of Language Development, Wiley-Blackwell
Teaching Methodology handout of Azad University- Science and Research Branch
‘Communication strategies: A Psychological Analysis of Second Language Use’, Bialystock, E.; Basil Blackwell
Teaching Methodology handout of AllamehTabatabai University
‘Performance and Competence in Second Language Acquisition’, Kirsten Malmkjaer, John Williams Gillian Brown ; Cambridge University Press
‘English Language Teaching in Its Social Context: A Reader’, Christopher N. Candlin, Neil Mercer; Routledge
‘Psychology for Teaching’, Lefrancois, G. R.; Wadsworth Publishing
Instructed Second Language Acquisition: Learning in the Classroom’, Ellis, R.; Wiley-Blackwell
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی -آموزش زبان (تهیه و تدوین مطالب درسی)
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
‘Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide, Jo McDonough & Christopher Shaw & Hitomi Masuhara; Wiley-Blackwell
‘Materials Development for English Language Teachers: A Practical Guide’, Baleghizadeh Sasan; SAMT Press
‘Syllabus Design’, David Nunan; Oxford University Press
منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی – استعداد تحصیلی
(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته زبان انگلیسی – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

عوامل موثر در موفقیت آزمون دکتری 1402

بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری به دنبال راهی برای رسیدن به موفقیت و اهداف خود هستند به همین دلیل می خواهیم در این بند از مطلب چند نکته را جهت رسیدن شما به موفقیت را ذکر کنیم. شما می توانید برای بازدهی بهتر بعد از مطالعه منابع اصلی از کتب های کمک آموزشی استفاده کنید. حال این سوال مطرح می گردد که چه منابعی مناسب و قابل اعتماد هستند؟ کتاب های کمک آموزشی موسساتی که در ادامه مطلب معرفی خواهیم کرد مقطع دکتری برای موفقیت داوطلبان قدم های موثری برداشته اند.

  • مدرسان شریف
  • موسسه آموزشی پارسه
  • موسسه راه دکتری
  • موسسه آموزشی خوارزمی – نصیر
  • موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش
  • موسسه علوم و فنون معین
  • موسسه آموزشی نیک اندیشان
  • موسسه آموزش پژوهشی ساما
  • موسسه آموزش عالی فاضل

همچنین شرکت در آزمون های زبان انگلیسی داخلی و دریافت مدرک آن می تواند برای موفقیت در مصاحبه دکتری بسیار مفید واقع گردد، چرا که ارائه مدرک زبان قبل از آزمون جامع الزامی می باشد. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

 

 

سوالات متداول

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری