خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته ترجمه

منابع آزمون دکتری رشته ترجمه

منابع آزمون دکتری رشته ترجمهمنابع آزمون دکتری رشته ترجمه
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه
به دلیل پیشرفت روزافزون سازمان ها و مراودات تجاری و فرهنگی و … با کشورهای مختلف همواره نیاز به افرادی متخصص که آشنایی کامل با زبان انگلیسی را داشته باشند بیشتر احساس می شود، بنابراین رشته ای تخصصی با عنوان مترجمی (ترجمه) در دانشگاه های ایجاد گردید که هر ساله داوطلبان بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته ترجمه می باشند که مدرک کارشناسی ارشد را دریافت نموده و در موعد مقرر ثبت نام آزمون دکتری سراسری خود را انجام دهند. بسیاری از داوطلبان این آزمون برای موفقیت خود به دنبال منابع آزمون دکتری رشته مورد علاقه خود هستند، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته ترجمه برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

به دلیل ادغام آزمون دکتری سراسری و آزاد علاوه براینکه این آزمون به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته ترجمه

بسیاری از داوطلبان علاقمند به شرکت در آزمون دکتری رشته ترجمه در تماس با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره این سوال را مطرح می کنند که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون رشته ترجمه شرکت کنند؟ به همین منظور در ادامه این بند از مطلب را جدولی را قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

ترجمه

مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی همگانی

منابع آزمون دکتری رشته ترجمه

منابع آزمون دکتری رشته ترجمه -روش تدریس
(دروس سطح کارشناسی)
Douglas Brown, H; Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Longman Press.
Khudayari, H. R; Essential Topics for MA Entrance Exam in TEFL, Pardazesh Pub.
Larsen-Freeman, D; Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press.
Douglas Brown, H; Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Longman Press.
Chastain, K; Developing Second Language Skills: Theory to Practice, Jungle Pub.
Rodgers, Theodore. S; Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press
Virginia Richardson;Handbook of Research on Teaching, American Educational Research Association.
Saetti, T; Teaching Methodology for MA Candidates of TEFL, PooranPazhoohesh Pub.
Methodology in Language Teaching; Edited by Jack C. Richards and Willy A. Renandya, Cambridge University Press
J. Michael O’Malley, Anna UhlChamot; Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press
Teaching Methodology handout of Tehran University.
David Nunan; Introducing discourse analysis, Penguin Books Ltd
Teaching Methodology handout of AllamehTabatabai University
Teaching Methodology handout of Azad University- Science and Research Branch
Erika Hoff, Marilyn Shatz; Blackwell Handbook of Language Development, Wiley-Blackwell
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه -زبان شناسی
(دروس سطح کارشناسی)
 Yule, George; The Study of Language, Cambridge University Press.
Grover Hudson; Essential Introductory Linguistics, Wiley-Blackwell Pub.
William O`Grady, Michael Dobrovolsky, Mark Aronoff; Contemporary Linguistics: An Introduction, translator Ali Darzi, SAMT Press.
Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams; An Introduction to Language, Cengage Learning International Offices
Haghshenas, Ali Mohammad; phonetics, Agah Pub.
Linguistics handout of Tehran University.
Lydia White; Second Language Acquisition and Universal Grammar, Cambridge University Press.
Linguistics handout of AllamehTabatabai University.
Linguistics handout of Azad University- Science and Research Branch.
Bateni, MohammadReza; A new look on Persian Grammar, Agah Pub.
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – روش تحقیق در ترجمه
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
Ary, D. et.al. Introdction to Research in Education. Wadsworth, Cengage Learning.
Coladarci, T. et.al. Fundamentals of Statistical Reasoning in Education. John Willey & Son, Inc.
Hatch, E. &Lazaraton, A.; The Research Manual: Design and Statistics for Applied Linguistics,Heinle&Heinle Pub
Darwin, F. (Ed.). The life and letters of Charles Darwin (Vol. 1). New York: Echo Library.[Original work published].
Cohen, L., et.al. Research Methods in Education, Routledge
Mc Kay, S. L. Researching Second Language Classrooms. Lawrence Erlbaum Association, Inc.
Dornyei, Z.;Research Methods in Applied Linguistics, Oxford University Press
Frager, R., & Fadiman, J. Maslow’s motivation and personality. Boston: Addison-Wesley.
Maslow, A. H. Motivation and Personality, Longman Press
Festinger, L. A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press
Piaget, J. Six psychological studies, Vintage Books.
McClelland, D. C. The achievement motive. Martino Fine Books
Gardner, H. Multiple intelligences: The theory in practice, Basic Books.
Vygotsky, L. S. In M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (Eds.), Mind in society. Cambridge, MA: Harvard UniversityPress.
Jenny Williams, Andrew Chesterman; The map: a beginner’s guide to doing research in translation studies, Routledge
Weiner, B. Integrating social and personal theories of achievement striving. Review ofEducational Research.
Skinner, B. F. Science and human behavior,Free Press.
James Dean Brown;Understanding Research in Second Language Learning: A teacher’s guide to statistics and research design, Cambridge University Press
William Wiersma, Stephen G. Jurs; Research methods in education: an introduction, Pearson
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – نظریه های ترجمه
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
Claudia V. Angelelli, Holly E. Jacobson; Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies, John Benjamins Publishing Company
Kumaravadivelu, B,Understanding Language Teaching: from method to post-method, Routledge
Schunk, Dale H. Learning Theories: An Educational Perspective, Pearson
Jeremy Munday;TheRoutledge Companion to Translation Studies, Routledge
Juliane House; Translation Quality Assessment: A Model Revisited, G. Narr
Mona Baker andGabriela Saldanha;Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge
Inger M. Mees and Susan Gopferich; New Approaches in Translation Process Research, Samfundslitteratur
Cecilia Alvstad and AdelinaHild; Methods and Strategies of Process Research: Integrative Approaches in Translation studies, John Benjamins Publishing Company
Malcolm Williams; Translation Quality Assessment: An Argumentation-Centred Approach, University of Ottawa Press
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – نقد ترجمه
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
Anthony Pym;Exploring Translation Theories, Routledge
Jeremy Munday;TheRoutledge Companion to Translation Studies, Routledge
Jeremy Munday; Introducing Translation Studies: Theories and Applications, Routledge
Mona Baker;Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge
Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Shlesinger, DanielSimeoni;Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury, John Benjamins Publishing Company
Mary Snell-Hornby;The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints?,John Benjamins Publishing Company
Susan Bassnett; Translation Studies, Routledge
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
‘Customs and Cultures: Anthropology for Christian Missions’ by Nida E.A; Published by William Carey Library
‘Back-Translation for Cross-Cultural Research’ by Brislin, R.W.;The Journal of Cross-Cultural Psychology.
‘Language and Social Context: Selected Readings’ by Pier Paolo Giglioli; Penguin Publication.
Social Aspects of Translation’ by Irvin,V.; StudiaRomanicaetAnglicaZagrabiensiaJournal- The Hague Mouton Publication.
‘The Translation of Culture: Essays to E E Evans-Pritchard’ by Beidelman T. O.;Routledge Publication.
‘Problems in Sociolinguistic Translation’ by Hoffer, Bates;The Journal of Linguistic Association of the Southwest.
‘Politeness and Translation in Balinese’ by Swellengrebel, J.L.;The Bible Translator Journal.
‘Culture Equivalences and Non-equivalences in Translation’ byRayburn,W.D.; The Bible Translator Journal
‘Culture, Meaning and Translation’ by Loewen, J.A.;The Bile Translator Journal.
‘Discussion of the Symposium on Translation Between Language and Culture’. Anthropological Linguistics by Hymes, D.H.
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
‘Customs and Cultures: Anthropology for Christian Missions’ by Nida E.A; Published by William Carey Library
‘Back-Translation for Cross-Cultural Research’ by Brislin, R.W.;The Journal of Cross-Cultural Psychology.
‘Language and Social Context: Selected Readings’ by Pier Paolo Giglioli; Penguin Publication.
Social Aspects of Translation’ by Irvin,V.; StudiaRomanicaetAnglicaZagrabiensiaJournal- The Hague Mouton Publication.
‘The Translation of Culture: Essays to E E Evans-Pritchard’ by Beidelman T. O.;Routledge Publication.
‘Problems in Sociolinguistic Translation’ by Hoffer, Bates;The Journal of Linguistic Association of the Southwest.
‘Politeness and Translation in Balinese’ by Swellengrebel, J.L.;The Bible Translator Journal.
‘Culture Equivalences and Non-equivalences in Translation’ byRayburn,W.D.; The Bible Translator Journal
‘Culture, Meaning and Translation’ by Loewen, J.A.;The Bile Translator Journal.
‘Discussion of the Symposium on Translation Between Language and Culture’. Anthropological Linguistics by Hymes, D.H.
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – استعداد تحصیلی
(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته ترجمه – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

عوامل موثر در موفقیت آزمون دکتری

داوطلبان برای پذیرش در کنکور دکتری نیازمند به یک برنامه ریزی دقیق و منسجم هستند، که شما می توانید برای دریافت یک برنامه ریزی مناسب با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید. نکته دیگری که برای موفقیت ضروری است، استفاده از منابع کمک آموزشی موسسات معتبر می باشد که ما در ادامه مطلب تعدادی از آن ها را ذکر خواهیم کرد. همچنین شرکت در آزمون های زبان انگلیسی داخلی و دریافت مدرک آن می تواند برای موفقیت در مصاحبه دکتری بسیار مفید واقع گردد، چرا که ارائه مدرک زبان قبل از آزمون جامع الزامی می باشد.

  • مدرسان شریف
  • موسسه آموزشی پارسه
  • موسسه راه دکتری
  • موسسه آموزشی خوارزمی – نصیر
  • موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش
  • موسسه علوم و فنون معین
  • موسسه آموزشی نیک اندیشان
  • موسسه آموزش پژوهشی ساما
  • موسسه آموزش عالی فاضل


سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری