خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ کارشناسی ارشد 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نموده و مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، در صورت تمایل می توانند با انجام انتخاب رشته کارشناسی ارشد تحصیلات خود را در صورت پذیرش نهایی، در این مقطع آغاز نمایند. مهم ترین امری که قبل از انجام فرآیند مذکور می بایست به آن توجه نمایید این است که هرگز بدون کسب اطلاعات لازم در زمینه عواملی از جمله سهمیه های کنکور ارشد، رتبه و تراز، معدل، ضرایب دروس مختلف در هر زیرگروه و… دست به تکمیل فرم انتخاب رشته نزنید. تمامی اطلاعاتی که جهت انجام این امر مورد نیاز متقاضیان می باشد در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد به طور کامل بیان شده است.

بنابراین با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن می توانید احتمال بروز خطا را در ثبت کد رشته های مورد نظر خود کاهش دهید. علاوه بر آن می توانید از نتایج عملکرد داوطلبان سال گذشته برای انجام انتخاب رشته ای مطلوب استفاده نمایید. در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. همچنین در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

برای انتخاب کد رشته محل های مربوط به هر یک از دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری لازم است که در آن دوره، مجاز به انتخاب رشته شده باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5082
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
عربی58
تاریخ ایران باستان69
تاریخ اسلام16
تاریخ جهان47
تایخ ایران دوره اسلامی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 64
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 4836
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
عربی23
تاریخ ایران باستان51
تاریخ اسلام28
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4680
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)34
عربی29
تاریخ ایران باستان42
تاریخ اسلام18
تاریخ جهان19
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 169
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3526
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
عربی0
تاریخ ایران باستان28
تاریخ اسلام0
تاریخ جهان15
تایخ ایران دوره اسلامی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستانجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 2853
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2-
عربی0
تاریخ ایران باستان17
تاریخ اسلام16
تاریخ جهان12
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بروجرددوره قبولی: روزانهتراز: 5045
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
عربی54
تاریخ ایران باستان14
تاریخ اسلام65
تاریخ جهان46
تایخ ایران دوره اسلامی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبنت دومتراز: 4852
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
عربی28
تاریخ ایران باستان36
تاریخ اسلام49
تاریخ جهان13
تایخ ایران دوره اسلامی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 178
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4513
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی26
تاریخ ایران باستان32
تاریخ اسلام19
تاریخ جهان15
تایخ ایران دوره اسلامی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران جنوبدوره قبولی: پیام نورتراز: 3564
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی13
تاریخ ایران باستان2
تاریخ اسلام28
تاریخ جهان17
تایخ ایران دوره اسلامی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلامجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 4986
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
عربی49
تاریخ ایران باستان10
تاریخ اسلام52
تاریخ جهان8
تایخ ایران دوره اسلامی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلامجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4726
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
عربی26
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام31
تاریخ جهان15
تایخ ایران دوره اسلامی49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلامجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4541
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی49
تاریخ ایران باستان15
تاریخ اسلام28
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلامجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 342
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور قمدوره قبولی: پیام نورتراز: 3578
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
عربی25
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام38
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 13
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 4853
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
عربی0
تاریخ ایران باستان58
تاریخ اسلام45
تاریخ جهان71
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 4783
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
عربی21
تاریخ ایران باستان23
تاریخ اسلام20
تاریخ جهان58
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 85
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 4578
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
عربی4
تاریخ ایران باستان18
تاریخ اسلام12
تاریخ جهان59
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3526
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
عربی0
تاریخ ایران باستان16
تاریخ اسلام0
تاریخ جهان43
تایخ ایران دوره اسلامی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهانجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3078
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی3
تاریخ ایران باستان16
تاریخ اسلام0
تاریخ جهان27
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارسجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4847
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
عربی71
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام65
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارسجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 47
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4697
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
عربی29
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام49
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارسجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهردوره قبولی: روزانهتراز: 4558
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی42
تاریخ ایران باستان9
تاریخ اسلام19
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارسجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 3515
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی43
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام23
تاریخ جهان12
تایخ ایران دوره اسلامی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارسجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازدوره قبولی: نوبت دومتراز: 2912
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی24
تاریخ ایران باستان16
تاریخ اسلام11
تاریخ جهان4
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4823
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
عربی10
تاریخ ایران باستان61
تاریخ اسلام37
تاریخ جهان28
تایخ ایران دوره اسلامی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4063
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
عربی0
تاریخ ایران باستان33
تاریخ اسلام23
تاریخ جهان21
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات آسیای مرکزی و قفقازجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5013
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
عربی16
تاریخ ایران باستان21
تاریخ اسلام67
تاریخ جهان48
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 77
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 4925
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
عربی15
تاریخ ایران باستان13
تاریخ اسلام56
تاریخ جهان39
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقازجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4685
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5
عربی16
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام29
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقازجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3678
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی11
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام31
تاریخ جهان21
تایخ ایران دوره اسلامی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقازجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور اردبیلدوره قبولی: پیام نورتراز: 3465
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی2-
تاریخ ایران باستان1
تاریخ اسلام23
تاریخ جهان3
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ تشیعجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 4965
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
عربی43
تاریخ ایران باستان11
تاریخ اسلام68
تاریخ جهان19
تایخ ایران دوره اسلامی35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ تشیعجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4885
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی13
تاریخ ایران باستان11
تاریخ اسلام47
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ تشیعجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 269
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور اهوازدوره قبولی: مجازی پیام نورتراز: 3124
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2-
عربی11
تاریخ ایران باستان6
تاریخ اسلام25
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات تاریخ تشیعجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 16
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4868
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
عربی38
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام41
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیعجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 27
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4721
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی29
تاریخ ایران باستان3
تاریخ اسلام18
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیعجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قمدوره قبولی: مجازی غیرانتفاعیتراز: 4595
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
عربی16
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام42
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیعجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 76
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3045
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی0
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام23
تاریخ جهان2-
تایخ ایران دوره اسلامی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیعجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قمدوره قبولی: مجازی غیرانتفاعیتراز: 2584
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی3-
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام19
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4831
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
عربی27
تاریخ ایران باستان11
تاریخ اسلام69
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهراندوره قبولی: شبانهتراز: 4787
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی17
تاریخ ایران باستان21
تاریخ اسلام53
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین الملل امام خمینی – قزویندوره قبولی: روزانهتراز: 4574
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی12
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام25
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 175
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گلستان – گرگاندوره قبولی: روزانهتراز: 3557
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
عربی2
تاریخ ایران باستان0
تاریخ اسلام13
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 253
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گرگان – گلستاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 2786
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3-
عربی0
تاریخ ایران باستان12
تاریخ اسلام23
تاریخ جهان0
تایخ ایران دوره اسلامی0

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد