خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی شیمی ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شرکت کرده اند، باید در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی خود بپردازند. برای انتخاب رشته ارشد متقاضیان باید دفترچه راهنمای آن را به خوبی مطالعه کرده و از مشاوران مجرب نیز کمک بگیرند. البته این افراد می توانند با بررسی رتبه قبولی و کارنامه های سال گذشته رشته مهندسی شیمی به تخمین نسبتا خوبی از رتبه و محل پذیرش خود برسند. در ادامه این مقاله، تعدادی از این کارنامه ها درج شده تا بدین ترتیب با مطالعه دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشند.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته می توانید انتخاب رشته آگاهانه ای داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار نتایج اولیه کنکور ارشد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، درصدد ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بر می آیند. جهت انجام این فرآیند ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می توانید کارنامه ها و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی سال پیش را بررسی نمایید. با مقایسه رتبه، تراز، سهمیه و محل قبولی پذیرفته شدگان سال گذشته با کارنامه خود می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: شبانهتراز: 4836
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی10
کنترل فرآیند8
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 242
ترمودینامیک12
ریاضیات کاربردی19
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 246
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 131
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 4721
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
کنترل فرآیند7
مکانیک سیالات21
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 213
ترمودینامیک8
ریاضیات کاربردی15
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 252
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیستجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 198
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: روزانهتراز: 3006
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک23
ریاضیات کاربردی19
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 222
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 379
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: تفرشدوره قبولی: روزانهتراز: 3302
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی5
کنترل فرآیند8
مکانیک سیالات23
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 215
ترمودینامیک32
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شمال آملشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3157
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک23
ریاضیات کاربردی10
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 236
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: قمدوره قبولی: شبانهتراز: 4856
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی9
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات25
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 212
ترمودینامیک38
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 231
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تفرشدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3727
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی5
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات19
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 225
ترمودینامیک22
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 227
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 306
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3701
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی19
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات29
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 211
ترمودینامیک7
ریاضیات کاربردی15
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 225
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 436
دانشگاه محل قبولی: جهاد دانشگاهی اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3120
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند5
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 215
ترمودینامیک37
ریاضیات کاربردی10
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 211
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش:فرآیندهای جداسازیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: روزانهتراز: 2978
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند10
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک2-
ریاضیات کاربردی9
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 225
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیندجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5216
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی10
کنترل فرآیند18
مکانیک سیالات11
طرح راکتورهای شیمیایی22
انتقال حرارت 1 و 28
ترمودینامیک31
ریاضیات کاربردی43
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 256
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیندجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 3301
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات7
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 211
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی20
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 222
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیندجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: همداندوره قبولی: شبانهتراز: 4764
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی7
کنترل فرآیند14
مکانیک سیالات8
طرح راکتورهای شیمیایی18
انتقال حرارت 1 و 25
ترمودینامیک25
ریاضیات کاربردی37
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 241
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیندجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 419
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3216
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 231
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی7
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 236
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیندجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 917
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: مجازیتراز: 2717
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 211
ترمودینامیک2-
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 212
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 5211
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی18
کنترل فرآیند27
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی10
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی33
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 255
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: شبانهتراز: 4627
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
کنترل فرآیند38
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک21
ریاضیات کاربردی26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 238
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترلجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: شبانهتراز: 4511
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی15
کنترل فرآیند12
مکانیک سیالات11
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک1
ریاضیات کاربردی9
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 233
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترلجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: روزانهتراز: 3451
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات17
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی21
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 220
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1056
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمالشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: پیام نورتراز: 2607
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 212
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی10
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 213
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4502
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند19
مکانیک سیالات34
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 226
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی35
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 241
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 233
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی کرمانشاهشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهتراز: 3269
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند14
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک24
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 216
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 276
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: شبانهتراز: 3903
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند9
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی23
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 246
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 362
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: زرند کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3455
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 240
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی11
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 233
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 857
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمالشهر داوطلب: بیجار کردستاندوره قبولی: پیام نورتراز: 2610
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 231
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گازجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3502
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات36
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 219
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 239
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 195
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: کازروندوره قبولی: روزانهتراز: 4251
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی11
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک28
ریاضیات کاربردی26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 232
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گازجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 251
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: شبانهتراز: 3966
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 215
ترمودینامیک12
ریاضیات کاربردی25
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 230
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گازجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 306
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیرازشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3780
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات3
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک31
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گازجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 310
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت اهوازشهر داوطلب: دزفولدوره قبولی: روزانهتراز: 3867
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی11
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک30
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 224
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذاییجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 22
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 3403
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی14
کنترل فرآیند35
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک21
ریاضیات کاربردی14
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 230
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 362
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: همداندوره قبولی: شبانهتراز: 3523
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی25
انتقال حرارت 1 و 224
ترمودینامیک18
ریاضیات کاربردی41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 221
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذاییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 422
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 3164
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی20
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 233
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 498
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: شبانهتراز: 2864
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک8
ریاضیات کاربردی22
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 2791
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 29
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 215
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع شیمیایی معدنیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 41
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3421
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات1-
طرح راکتورهای شیمیایی5
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک2-
ریاضیات کاربردی15
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 231
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع شیمیایی معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: روزانهتراز: 4820
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی31
کنترل فرآیند2-
مکانیک سیالات28
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 229
ترمودینامیک25
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 242
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع شیمیایی معدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 4569
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند24
مکانیک سیالات8
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 210
ترمودینامیک16
ریاضیات کاربردی39
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 220
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5164
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
کنترل فرآیند25
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 215
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی32
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 246
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوریجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ولی عصر رفسنجانشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: روزانهتراز: 3216
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی24
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک1-
ریاضیات کاربردی17
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 220
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: کازروندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3791
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات35
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی32
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 268
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 304
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 3755
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
کنترل فرآیند25
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی17
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 229
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 516
دانشگاه محل قبولی: جهاد دانشگاهی اصفهانشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2611
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 235
ترمودینامیک17
ریاضیات کاربردی5
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 235
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمرجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: روزانهتراز: 3351
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات11
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 242
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی40
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 256
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 5145
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی31
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات28
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 225
ترمودینامیک46
ریاضیات کاربردی58
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 246
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 302
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 3764
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات7
طرح راکتورهای شیمیایی18
انتقال حرارت 1 و 224
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی52
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 231
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 351
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهرشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: روزانهتراز: 3431
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند19
مکانیک سیالات11
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک2-
ریاضیات کاربردی11
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 226

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 426
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شمال آملشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3251
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند9
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 221
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی22
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقالجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5266
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند8
مکانیک سیالات21
طرح راکتورهای شیمیایی42
انتقال حرارت 1 و 219
ترمودینامیک24
ریاضیات کاربردی32
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 256
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقالجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: روزانهتراز: 4721
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند11
مکانیک سیالات23
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 217
ترمودینامیک49
ریاضیات کاربردی7
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 269
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقالجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ظرفیترتبه: 182
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: شبانهتراز: 3206
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات26
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی23
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 239
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقالجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: بنابدوره قبولی: شبانهتراز: 4165
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی12
انتقال حرارت 1 و 242
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی23
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 245
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقالجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 374
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی جندی شاپورشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: روزانهتراز: 3412
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات13
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی23
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 239
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 13
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: روزانهتراز: 3397
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند19
مکانیک سیالات26
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک2-
ریاضیات کاربردی14
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 213
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه:47
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5264
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی31
کنترل فرآیند19
مکانیک سیالات28
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 231
ترمودینامیک46
ریاضیات کاربردی38
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 256
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 5016
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی5
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک46
ریاضیات کاربردی62
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 231
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 4882
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات10
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 242
ترمودینامیک41
ریاضیات کاربردی26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 234
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: شبانهتراز: 4669
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 228
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی51
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 3164
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات23
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 229
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 215
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5213
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی24
کنترل فرآیند5
مکانیک سیالات23
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک41
ریاضیات کاربردی53
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 261
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4831
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات13
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 223
ترمودینامیک53
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 215
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 171
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 4366
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات42
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 251
ترمودینامیک38
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 241
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابلشهر داوطلب: نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3101
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند16
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی23
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 219
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5124
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی25
کنترل فرآیند10
مکانیک سیالات24
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 216
ترمودینامیک21
ریاضیات کاربردی35
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 241
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتورجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شهرکرددوره قبولی: روزانهتراز: 3103
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند23
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک11
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 230
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 4839
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی23
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک22
ریاضیات کاربردی41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 246
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 104
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: زاهداندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4681
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 220
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 273
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: خرم آباددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4523
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک26
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 247
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی چرخه سوختجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5606
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی22
کنترل فرآیند12
مکانیک سیالات36
طرح راکتورهای شیمیایی16
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک41
ریاضیات کاربردی41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 255
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی چرخه سوختجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 5470
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی41
کنترل فرآیند23
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 229
ترمودینامیک10
ریاضیات کاربردی63
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 253
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی چرخه سوختجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5060
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات19
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 221
ترمودینامیک21
ریاضیات کاربردی53
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 239
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3217
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
کنترل فرآیند35
مکانیک سیالات41
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 221
ترمودینامیک19
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 241
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 4997
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی26
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات36
طرح راکتورهای شیمیایی15
انتقال حرارت 1 و 216
ترمودینامیک51
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 4806
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
کنترل فرآیند13
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی11
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی31
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 239
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 378
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: بروجرددوره قبولی: روزانهتراز: 3422
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی35
کنترل فرآیند42
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 212
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 27
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 561
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی انرژی – ساوهشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: روزانهتراز: 2513
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند23
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 22-
ترمودینامیک11
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 228
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 59
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: بمدوره قبولی: روزانهتراز: 3218
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات1-
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک11
ریاضیات کاربردی25
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 221
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: درفولدوره قبولی: روزانهتراز: 5016
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی28
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات21
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 211
ترمودینامیک32
ریاضیات کاربردی49
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 232
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 4952
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی29
کنترل فرآیند17
مکانیک سیالات31
طرح راکتورهای شیمیایی45
انتقال حرارت 1 و 215
ترمودینامیک23
ریاضیات کاربردی21
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: شبانهتراز: 4761
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی19
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک32
ریاضیات کاربردی14
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 226
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 144
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 4616
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
کنترل فرآیند17
مکانیک سیالات12
طرح راکتورهای شیمیایی15
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک31
ریاضیات کاربردی0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 33
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: روزانهتراز: 3391
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند2-
مکانیک سیالات12
طرح راکتورهای شیمیایی23
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک0
ریاضیات کاربردی43
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: روزانهتراز: 4954
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند42
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 218
ترمودینامیک22
ریاضیات کاربردی12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 229
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: شبانهتراز: 4463
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی34
کنترل فرآیند23
مکانیک سیالات45
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک21
ریاضیات کاربردی19
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 212
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 364
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قمشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهتراز: 3528
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 21-
ترمودینامیک1-
ریاضیات کاربردی31
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 224
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 3518
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات7
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 215
ترمودینامیک35
ریاضیات کاربردی12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 215
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 62
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: روزانهتراز: 5094
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند0
مکانیک سیالات0
طرح راکتورهای شیمیایی36
انتقال حرارت 1 و 251
ترمودینامیک38
ریاضیات کاربردی41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 241
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 4926
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی24
کنترل فرآیند35
مکانیک سیالات11
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک41
ریاضیات کاربردی54
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 239
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 155
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: شبانهتراز: 4578
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات11
طرح راکتورهای شیمیایی0
انتقال حرارت 1 و 20
ترمودینامیک23
ریاضیات کاربردی48
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 273
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: گنبددوره قبولی: شبانهتراز: 4501
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
کنترل فرآیند1-
مکانیک سیالات2-
طرح راکتورهای شیمیایی1-
انتقال حرارت 1 و 223
ترمودینامیک28
ریاضیات کاربردی22
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 219

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- مطالعه و بررسی کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در گرایش فرآیند جداسازی رشته مهندسی شیمی ارشد دانشگاه سراسری سال ۱۴۰۱ باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد