تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مدیریت 98 - 99
آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 98 – 99

تا کنون 5555238 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1398 419 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1398 848 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1398 1122 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت مالی دانشگاه میبد روزانه کارنامه
1398 1219 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1398 2369 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1398 43 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 303 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 311 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1398 1163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت مالی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1398 2009 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1398 4727 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1398 5935 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مدیریت مالی دانشگاه میبد روزانه کارنامه
1398 130 منطقه 1 مرد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1398 131 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1398 237 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 361 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1398 675 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 856 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1398 1012 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1398 1185 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1398 1401 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1398 2553 منطقه 1 مدیریت دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1398 3015 منطقه 1 مرد مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1398 3124 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
1398 3410 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1398 3890 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1398 4295 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1398 4570 منطقه 1 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد روزانه کارنامه
1398 5139 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1398 5813 منطقه 1 مرد مدیریت مالی دانشگاه میبد روزانه کارنامه
1398 7411 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب پیام نور کارنامه
1398 9846 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1398 9938 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1398 11031 منطقه 1 زن مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1398 11232 منطقه 1 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1398 11458 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1398 13542 منطقه 1 زن مدیریت دولتی دانشگاه ولایت - ایرانشهر نوبت دوم کارنامه
1398 14015 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد پیام نور کارنامه
1398 14015 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد پیام نور کارنامه
1398 14174 منطقه 1 زن مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1398 20283 منطقه 1 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری پیام نور کارنامه
1398 353 منطقه 2 زن مدیریت مالی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1398 731 منطقه 2 زن مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 940 منطقه 2 مرد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1398 1922 منطقه 2 زن مدیریت مالی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1398 1991 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1398 2123 منطقه 2 زن مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1398 2612 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1398 3150 منطقه 2 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1398 3439 منطقه 2 زن مدیریت صنعتی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1398 4217 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1398 5007 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1398 5208 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1398 5543 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1398 6668 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1398 6711 منطقه 2 مرد مدیریت دولتی دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1398 6812 منطقه 2 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل نوشهر) نوبت دوم کارنامه
1398 7263 منطقه 2 مرد مدیریت دولتی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1398 8056 منطقه 2 زن مدیریت صنعتی دانشگاه میبد روزانه کارنامه
1398 9267 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1398 9714 منطقه 2 مرد مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی کارنامه
1398 11122 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان نوبت دوم کارنامه
1398 12141 منطقه 2 مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1398 16215 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1398 18018 منطقه 2 زن مدیریت دولتی دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1398 19031 منطقه 2 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه ولایت - ایرانشهر روزانه کارنامه
1398 25228 منطقه 2 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج روزانه کارنامه
1398 944 منطقه 3 مرد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 2569 منطقه 3 مرد مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1398 4101 منطقه 3 زن مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1398 6653 منطقه 3 مرد مدیریت دولتی دانشگاه قم نوبت دوم کارنامه
1398 8636 منطقه 3 زن مدیریت صنعتی دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1398 9225 منطقه 3 زن مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1398 9502 منطقه 3 زن مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری پیام نور کارنامه
1398 11221 منطقه 3 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1398 11532 منطقه 3 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1398 12034 منطقه 3 مرد مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1398 18290 منطقه 3 مرد