خانه رتبه قبولی کنکور تراز قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۲ | آخرین رتبه لازم

تراز قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۲

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون های سراسری پس از ثبت نام و برگزاری آزمون در دو مرحله کارنامه کنکور را منتشر می نماید. کارنامه اولیه بیانگر اطلاعاتی نظیر نمرات خام داوطلب، نمره کل قبولی و نمره کل سوابق تحصیلی می باشد.

اما کارنامه نهایی حاوی اطلاعاتی چون رتبه قبولی کنکور، تراز، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته است. در این میان تراز کنکور بیانگر سطح علمی داوطب در مقایسه با سایر داوطلبان است.

برای انتخاب  رشته در دانشگاه های سراسری ملاک رتبه، و جهت انتخاب رشته در دانشگاه های خاص و آزاد ملاک تراز است.

تراز قبولی رشته دندانپزشکی 
ترازرتبه در سهمیهدانشگاه محل قبولی
733364دانشگاه علوم پزشکی تهران
685535دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
666136دانشگاه علوم پزشکی مشهد
685782دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6355639دانشگاه علوم پزشکی یزد
تا کنون 15193723 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 43 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 85 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 89 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 92 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 114 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 169 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 201 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 956 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1059 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1432 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 83 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 123 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 239 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 398 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 824 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 826 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 846 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1421 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 0 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 32 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 73 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 98 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 116 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 165 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 176 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 221 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 230 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 245 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 292 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 294 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 332 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 411 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 412 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1400 422 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 467 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 476 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 500 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 521 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 533 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1400 566 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 612 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 623 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 701 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 707 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 707 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 711 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 791 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 802 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 807 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 890 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 893 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 915 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 920 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 946 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 994 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1041 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1121 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1122 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1331 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 99 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 280 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 295 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 295 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 383 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 409 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 411 منطقه 2 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 472 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 531 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 621 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 633 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 671 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 698 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 798 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 801 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 801 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 812 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 843 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 843 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 863 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1400 901 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 976 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 976 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1003 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 1010 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 1012 منطقه 2 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1012 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1114 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1120 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 1132 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1186 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1212 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 1221 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1228 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1256 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان کارنامه
1400 1301 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 1311 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1324 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 1325 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1332 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1345 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1349 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1355 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1389 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1401 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1651 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1400 1654 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1654 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1745 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1968 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 2102 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پردیس خودگردان کارنامه
1400 6134 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 67 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 193 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 201 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 231 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 283 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 314 منطقه 3 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 351 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 353 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 432 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 623 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 667 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 714 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 714 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 725 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 807 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 812 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 863 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 892 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 915 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 963 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1021 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1400 1021 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1156 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1211 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1389 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1465 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1573 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1865 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 2311 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات متداول

1- انتخاب رشته از چه طریقی انجام می شود؟

انتخاب رشته از سایت سازمان سنجش و اختصاصاً سامانه جامع آزمون های سراسری انجام می شود.

2- در انتخاب رشته توجه به تراز مهم تر است یا رتبه؟

رتبه ملاک انتخاب رشته در دانشگاه های دولتی و تراز ملاک انتخاب رشته در دانشگاه های آزاد و خاص است.

3- در کارنامه نهایی تراز بیانگر چیست؟

تراز بیانگر سطح علمی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور