خانه علمی کاربردی رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401

رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401

لیست رشته های علمی کاربردی تهران 1401
رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401

آن دسته از افرادی که تمایل به تحصیل در رشته های دانشگاه علمی کاربردی دارند می توانند با ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 1401 در دو ترم مهر و بهمن ماه نسبت به تحصیل در این دانشگاه اقدام کنند. این اشخاص اگر واجد شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی باشند می توانند در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ثبت نام و از لیست رشته های ارائه شده این دانشگاه، رشته مورد علاقه خود را انتخاب نمایند. قابل توجه است که رشته های ارائه شده در هر استان متفاوت است و داوطلبان می توانند با دریافت دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی از لیست این رشته ها به صورت کامل مطلع شوند.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401 در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دو دفترچه جدا ارائه شده اند.

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401

همانطور که اشاره شد، دانشگاه علمی کاربردی در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دانشجو جذب می نماید. لذا آگاهی از لیست رشته های ارائه شده در دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی نخستین اقدام قبل از نام نویسی در این دانشگاه می باشد. از همین رو، لیست رشته های بدون آزمون کاردانی دانشگاه علمی کاربردی تهران در سال 1401 به صورت جداگانه در ادامه متن آمده است. داوطلبان می توانند جهت دریافت این دفترچه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org هم اقدام کنند.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401
مقطع کاردانی
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻣﻮر ﺑﻮرسﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪهﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
کارداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- ﺑﻬﺮه وری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای مدیریت کسب و ﻛﺎرﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی ﻓﺮوشﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ – رﻳﺨﺘﻪﮔﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ- ﺗﺮاش ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻴﻤﺘﻲکارداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ- ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرآﻻت ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ- ﮔﻮﻫﺮﻧﺸﺎﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﻣﻼکﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق – ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای دستیاری مشاغل ﺣﻘﻮﻗﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ورزش ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ورزش ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
کارداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻣﺪدﻛﺎری ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ دادهﻛﺎویﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ- ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎتﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻌﻤﺎری – ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب – ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن
  ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪایﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای اﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻨﮓﻧﻮردی و ﺻﻌﻮدﻫﺎی ورزﺷﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻬﺪﻛﻮدکﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ- آﺛﺎر دﻳﺪاری و ﺷﻨﻴﺪاری
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای امور ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای دوﺧﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻟﺒﺎس
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺒﺎسﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- اﻣﻮر اداریﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻮﮔﺎ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب- (Front End)ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪهای ﻓﻨﻲ راﻳﺎنه ایﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ- آﺛﺎر ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﺘﻮن رﺳﻤﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮق – ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای  ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻤﺎری -ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮدرو ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﺎﺷﻴﻦاﻓﺰار
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ- اﻧﺒﺎرداریﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎلﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ورزش ﻫﺎی رزﻣﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت و ﺣﺮاﺳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﮔﺰاری ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای دﺳﺘﻴﺎری ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای دﺳﺘﻴﺎری ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺸﻒ و ﭘﻲﺟﻮﻳﻲ ﺳﺮﻗﺖ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ وب و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزیﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای مربیگری پایه دفاع ﺷﺨﺼﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪﺑﺮﻗﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای میهمانداری ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اوﻳﻮﻧﻴﻚ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﻳﻤﻨﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﻳﺴﭙﭽﺮی ﭘﺮوازﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻟﮕﺮد
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺎﻟﮕﺮدﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻫﻮاﻧﻮردی – ﺧﻠﺒﺎﻧﻲ PPLﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدرو
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ رﺑﺎتﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮدروﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -رﻧﮓ ﺧﻮدروﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای آﺷﭙﺰی
کاردانی حرفه ای گردشگریﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺘﻠﺪاریﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ- اﻧﺒﺎرداری
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎتﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ – ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ، آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ – ﻏﺬاﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – آردﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ -روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺳﺎزیﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﻧﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎلﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ورزﺷﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ورزﺷﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ – ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ – ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
  ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ – ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ   ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺟﻮش
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی – رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﻮرجﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای آرایش زﻧﺎﻧﻪ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﭘﻴﺮاﻳﺶ زﻧﺎﻧﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻣﺮداﻧﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ – ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﻴﻤﻴﺸﻦﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزﻳﮕﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- تدوین ﻓﻴﻠﻢ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- ﻓﻴﻠﻢﺳﺎزیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- ﻓﻴﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﮔﺮﻳﻢﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ-ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز اﻳﺮاﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ- ﻋﻜﺎﺳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮق – ﺗﻮزﻳﻊ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻟﭗ ﺗﺎپﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای امور دﻓﺘﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻗﻨﺎدی
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آلات ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ – ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎزیﺳﺎزی راﻳﺎﻧﻪ ای
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ – ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮنﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری ﭘﺰﺷﻜﻲ – رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – رﺳﺎﻧﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮورش اﻧﺪام
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻜﻮاﻧﺪوﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻮدوﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ژﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – راﻫﺴﺎزیﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – ﻧﻘﺸﻪ برداری ﻣﺴﻴﺮﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی- ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ داﻣﭙﺮوری – ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎوﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﻲﻛﺎرداﻧﻲﻓﻨﻲ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺮﻗﻲ ﭘﻠﻪ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻔﺶﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎریﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺘﻠﺪاری ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪسازی ﺑﺎزیﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای امور ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻣﺪدﻛﺎری ﻛﻮدکﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب- (Back End)
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ-اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ- اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – ﺑﺘﻦﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای امداد و نجات ﺷﻬﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎری داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ورزش ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪایﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮارﻛﺎریﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ داﻣﭙﺮوری – ﭘﺮورش اﺳﺐﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای تربیت مروج ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﮋه اﻧﺘﻈﺎﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان -ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻣﻮر ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎریﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮوج اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺸﺮ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت(ICT)ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات – ﻛﺎﺑﻞ و ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮری
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای درون ﺷﻬﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺮو
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری راه آﻫﻦﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺘﺮوﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ راﻫﺒﺮی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ راﻫﺒﺮی ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان – ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞﺷﻬﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان- ﻣﺘﺮو ﺧﻂ و اﺑﻨﻴﻪ
  ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮلﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای اﻃﻔﺎی ﺣﺮﻳﻖ ﺷﻬﺮیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ – ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ایﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮق – اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮق – اﻧﺘﻘﺎلﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان -ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ-اﻣﻮر ﻣﻮزهﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﻨﺎدی ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮﻛﺲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎراﺗﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺎﻳﻪ ورزش رزم ﻣﻠﻲ اﻳﺮانﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای مربیگری پایه ووﺷﻮﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزی
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﻫﻨﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪایﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- امور ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ- ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎفﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ- ﻧﻘﺎﺷﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- آواز اﻳﺮاﻧﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ- آﺛﺎر ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﺘﻮن رﺳﻤﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ – آواز ﺗﻠﻔﻴﻘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ – ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺎﻧﻮ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز ﺑﺎدیﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز زﻫﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ – ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز ﻛﻮﺑﻪای
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮانﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی – آﺛﺎر دﻳﺪاری و ﺷﻨﻴﺪاریﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﺎپ – ﭼﺎپ ﭘﻮﺷﺎک
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪای مربیگری پایه ﺗﻨﻴﺲ

لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401

ضروری است، متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 1401 ثبت نام نموده و از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تهران که در ادامه آمده است، رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401
مقطع کارشناسی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﻘﻮق اﺻﻨﺎفﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮرسﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و کار
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ زﻳﻮرآﻻتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﻮرآﻻت
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼکﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺸﺎوره اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ اﻓﺮاد کمﺗﻮان ذﻫﻨﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﺧﺎﻧﻮادهﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻣﺮاﻛﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ- ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪهﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺑﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎری
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﺎری- ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زیست (HSE)ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﻮم دادهﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮیﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ و اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﭘﻮﺷﺎک – ﻟﺒﺎس ﻣﺠﻠﺴﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی فرهنگیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی وبﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ- اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮای دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺮاﻛﺰ داده و ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ- رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓﻜﺎرﺳﻨﺠﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮقﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮدرو
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮودﺗﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮدروﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ- اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻛﻨﺘﺮل – اﺑﺰار دﻗﻴﻖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ – ﻣﺎﺷﻴﻦاﻓﺰارﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای داوری ورزش ﻫﺎی رزﻣﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻋﺘﻴﺎدﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ارﺷﺎد و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﻤﺎری – ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اوﻳﻮﻧﻴﻚ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻧﻮردی – ﺧﻠﺒﺎﻧﻲ(CPL&IR)
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای آﺷﭙﺰی- آﺷﭙﺰی ﻣﻠﻞﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای مدیریت تبلیغات ﺳﻴﺎﺳﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺘﻠﺪاریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺻﻨﻌﺖ آردﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺻﻨﻌﺖ روﻏﻦ ﺧﻮراﻛﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و ﺷﻜﻼت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ- ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﻓﻮﺗﺒﺎلﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﻓﻮﺗﺴﺎل
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ – ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ – ﻗﺎﻟﺐﺳﺎزیکارشناسی حرفه ای گریم – آرایش و پیرایش مو
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ورزش ﻣﻌﻠﻮﻻنﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای حقوق ﺑﻴﻤﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ- ﺑﻴﻤﻪ اﻣﻮالﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای مدیریت شعب ﺑﺎﻧﻚ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ- ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزﻳﮕﺮیﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻴﻨﻤﺎ- ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻜﺎﺳﻲ- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮﻳﻢ- ﭼﻬﺮهﭘﺮدازیﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﻲ و دوﺑﻠﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز ﻛﻼﺳﻴﻚﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻣﻨﻴﺖ و دﻓﺎع ﺳﺎﻳﺒﺮیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزرﺳﻲ ﺟﻮش
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻘﺸﻪ کشی ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ – اﺗﺎق ﻋﻤﻞﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﻨﺮﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل- ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺘﺤﺮکﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری رایانش ابرشﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺗﻜﻮاﻧﺪوﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﭘﺮورش اﻧﺪامﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺟﻮدوﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ژﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ورزش رزم ﻣﻠﻲ اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﺎری- ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﺎری- ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺷﻬﺮﺳﺎزیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان – راﻫﺴﺎزی
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان – ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداریﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری داﻣﭙﺮوری – ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎوﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﻤﺎری – ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآورده ﻟﺒﻨﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻮﺷﺎک- ﻛﻴﻒ و ﻛﻔﺶﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ – ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ- رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻛﻮدکﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ – ﺑﻴﻤﻪ اﺷﺨﺎص
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮه ایﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﻧﻜﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای حسابداری بخش ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای امور ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﺘﺮیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری- ورزﺷﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻮر ورزﺷﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ورزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- ورزﺷﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – آﻧﺎﻟﻴﺰ ورزﺷﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت – ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای در ﺷﻬﺮداریﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﻛﺸﺘﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ورزش ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪایﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای مربیگری ﻛﺎراﺗﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ- ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻮر ورزﺷﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺳﻮارﻛﺎریﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری داﻣﭙﺮوری- ﭘﺮورش اﺳﺐ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺷﻄﺮﻧﺞﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای هدایتگری ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق داوریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای اطلاعات ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ- ﺧﺒﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎتICT – مخابرات ﺳﻴﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻨﺮ ﻛﻮدکﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز اﻳﺮاﻧﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎتICT – ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻢهای ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
ﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎتICT – ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮریﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮق ﻣﺘﺮو
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری راه آﻫﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان –  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞﺷﻬﺮیﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ – ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪایﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺣﺮﻳﻖﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ – ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮقﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮق
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان – آب و ﻓﺎﺿﻼبﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای آﺷﭙﺰی-  آﺷﭙﺰی اﻳﺮاﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای گردشگری دفاع ﻣﻘﺪس
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻧﻮردی – ﺧﻠﺒﺎﻧﻲ (CPL&IR)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای مربیگری ﺑﻮﻛﺲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری- ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻜﺎﺳﻲ- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻘﺎﺷﻲ- ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮﻳﻢ- آراﻳﺶ و ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻣﻮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ و اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﭘﻮﺷﺎک – ﻟﺒﺎس ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮانﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ و اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﭘﻮﺷﺎک – لباس اﻗﻮام
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاریﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪای طراحی و توسعه ﺑﺮﻧﺪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺮش- ﻃﺮاﺣﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز ﻛﻼﺳﻴﻚﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻘﺎﺷﻲ- ﻧﻘﺎﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪایﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ- آﻫﻨﮕﺴﺎزی اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻬﭙﺎد

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تهران 1401

هنگامی می توانید از لیست رشته های بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی مطلع شوید که دفترچه هر مقطع را به طور جداگانه از سایت سازمان سنجش دانبود کنید. این دفترچه در هر دو نیمسال اول و دوم تحصیلی از طریق سایت سنجش انتشار می یابد.

دانلود دفترچه کاردانی

متقاضیان انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی، می توانند دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 1401 در مقطع کاردانی را هم از طریق سایت سازمان سنجش و هم از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دوره کاردانی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی 1401
مهرماه
دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی مهر 1401

(جهت دریافت فایل مورد نظر، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.)

دانلود اصلاحیه دفترچه ثبت نام کاردانی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی مهر 1401

(جهت دریافت فایل مورد نظر، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.)

بهمن ماه
دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی بهمن 1401

(در صورت انتشار، لینک فوق فعال خواهد شد.)

دانلود دفترچه کارشناسی

لازم است، پیش از زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 1401 در مقطع کارشناسی، دفترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی را دریافت کرده تا بتوانید بعد از کسب اطلاعات مورد نیاز در مورد رشته های موجود، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید و در رشته ی مورد علاقه خود تحصیل کنید.

 دانلود دفترچه ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی 1401
مهرماه
دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی مهر 1401
(جهت دریافت فایل مورد نظر، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.)
دانلود اصلاحیه دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی مهر 1401
(جهت دریافت فایل مورد نظر، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.)
بهمن ماه
دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی بهمن 1401

(در صورت انتشار، لینک فوق فعال خواهد شد.)

 

سوالات متداول

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره