خانه کارشناسی ارشد منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

منابع مورد نیاز آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402

داوطلبانی که قصد ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ را داشته باشند، می بایست در فرصت موجود تا زمان برپایی این آزمون، منابع مشخص شده را مطالعه نموده و خود را برای موفقیت در آزمون پیش رو آماده نمایند. به جهت آن که سوالات آزمون ورودی همگی از منابع معرفی شده در دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402 می باشند در نتیجه اطلاع و تهیه آن ها از اهمیت بسیاری برخودار است.

همچنین توجه داشته باشید که در صورت کسب نمره قابل قبول در آزمون مذکور، پذیرفته شدگان تحصیلات خود را از ترم دوم مقطع ارشد آغاز خواهند کرد. برای آگاهی از مواد و منابع درسی آزمون گروه های آزمایشی هنر، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم کشاورزی پیشنهاد می شود، این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد در دفترچه راهنمای شرکت در این فرآیند ذکر شده است.

منابع گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

همان طور که می دانید، منابع مورد نیاز برای هر یک از رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ متفاوت است که در ادامه مطلب علاوه بر لیست منابع تمامی رشته های گروه آزمایشی انسانی، جداول مواد و منابع برخی از رشته های مهم این دوره نیز ارائه شده است. منابع ذکر شده در جداول زیر بر اساس مندرجات دفترچه سال گذشته است لذا به محض انتشار دفترچه سال 1402 متن مقاله بروز می شود.

منابع حقوق جزا و جرم شناسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نان مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حقوق جزای عمومی 11223106 / 2جایگزین های زندان با مجازات های بینابین (با آخرین اصلاحات – ویراست دوم) / محمد آشوری / مرکز جهش 1398از بخش دوم مجازات زندان و جایگزین های نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان مطالعه شود.
آیین دادرسی کیفری1223109 / 2آیین دادرسی کیفری / رجب گلدوست / جنگلاز صفحه 148 تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق جزای بین الملل1223119 / 2حقوق جزای بین الملل / مهدی مومنی – مژگان رامین نیا / دانشگاه پیام نور
حقوق جزای اختصاصی1223179 / 2حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص / میر محمد صادقی / میزانفصل های 3، 5 و 6 حذف می باشد.
منابع حقوق خصوصی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حقوق مدنی 11223145 / 2سقوط تعهدات / شهیدی /مجداز ابتدای کتاب تا ابتدای پرسش ها مطالعه شود.
آیین دادرسی مدنی1223143 / 2آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته جلد دوم) / عبدالله شمس / دراگاز فصل 3 تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.
حقوق تجارت1223142 / 2مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)/ ابراهیم عبدی پور / پژوهشگر حوزه و دانشگاه—-
داوری های بین المللی1223152 / 2داوری تجاری بین المللی / عبدالحسین شیروی / سمتفصل های 1، 2، 3، 8، 9 و 10 مطالعه شود.
منابع حقوق بین الملل آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حقوق بین الملل اسلامی1223086 / 2فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام / عباسعلی عمید زنجانی / سمتاز فصل 2 تا آخر کتاب مطالعه شود.
حقوق دریاها1223087 / 2حقوق بین الملل دریاها / یوشیفومی تاناکا(آرمین طلعت) / موسسه مطالعات و
پژوهشهای حقوقی
شهر دانش،
جاودانه
از بخش اول گفتار 2،3،4،5،6 ازبخش دوم گفتار 13 تا ابتدای ضمیمه
مطالعه شود.
نظام بین المللی حقوق بشر1223092 / 2حقوق بشر / کریستیان تاموشات(حسین شریفی طراز
کوهی) / میزان
فصل های 3، 4، 5، 6، 9 و 13 مطالعه شود.
سازمانهای بین المللی1223096 / 2حقوق سازمانهای بین المللی / ابراهیم بیک زاده / مجدبخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان
اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای
سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.
 منابع روانشناسی بالینی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
روانشناسی رشد پیشرفته1217265 / 2روانشناسی رشد (نظریه ها،
پژوهش ها و آزمون ها) / مهناز علی اکبری دهکردی / دانشگاه پیام نور
——
نظریه های شخصیت1217076 / 2نظریه های شخصیت / مجید صفاری / دانشگاه پیام نور——
روانشناسی پزشکی و
نوروپسیکولوژی
1217277 / 2مفاهیم کلیدی در روانشناسی
سلامت / آلبری یان پ. مارکوس
مونافو(محدثه کاکو
جویباری) / مانیا هنر
——
منابع روانشناسی عمومی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
روانشناسی عمومی پیشرفته1217071 / 3متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد
(تک جلدی) / اتکینسون- اسمیت-
هوکسما (براهنی و همکاران_ / رشد
بخش 1، 2، 3 و 5 و فصل 12 از بخش 6 مطالعه شود.
روانشناسی رشد پیشرفته1217072 / 2روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و
آزمون ها) / مهناز علی اکبری
دهکردی/ دانشگاه پیام نور
متون تخصصی1217070 / 2متون روانشناسی به زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد رشته روان شناسی / حمید کمرزرین / دانشگاه پیام نور
فصل های 5 و 6
حذف می باشد.
منابع زبان و ادبیات انگلیسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشر توضیحات
ادبیات قرن هفده و هجده1212277 / 2The Norton
Anthology of English
Literature
(جلد دوم دوره دوجلدی)
ویرایش هشتم. چاپ اصلی
(اوریجینال) / Green Blat / WWW. Norton
مطالب زیر از منبع مذکور مطالعه
شود:Early ١٧th century IntroductionJohn Donne The good
Morrow The Canonization
A Valediction: of Weeping
From Holy Sonnets: Thou
hast made me… / Death be not ProudBen Johnson Volpone
Song: To CeliaAndrew Marvel To his
Coy Mistress The GardenJohn Milton Lycidas
Paradise lost (Book ١)Restoration and the ١٨th
Century: IntroductionJohn Dryden
Absalom and Achitophel: A
poem
Mac FlecknoeJohn Bunyan The
Pilgrim’s ProgressWilliam Congreve The
Way of the WorldJonathan Swift
Part ١،Gulliver’s TravelsAlexander Pope An
Essay on Criticism An
essay on ManSamuel Johnson The
Vanity of Human Wishes
The Preface to
Shakespeare
شناخت ادبیات1212279 / 2English literature / Anthony
Burgess / Longman
——-
داستان کوتاه1212280 / 2The Dead
Miss Brill
The Cask of Amontillado
Barn Burning
The Guest
Gooseberries
The Library of Babel
The Short Story (Theory)  / James Joyce
Catherine Mansfield
Edgar Allen poe
William Faulkner
Alber Camus
Chekhov
Jorge Luis Borges
Ian Reid / Create
Space Independent Publishing Platform،
Keipzig،Reclam
Create Space
Independent Publishing Platform،
Perfection Learning،
Creative Education،  Secondary AGS، David R.Godlin publisher، Routledge
——–
نمایشنامه معاصر انگلیسی1212290 / 2Drama١٠٠ / Burt /

Facts on File

A Street Car Named
DesireEnd GameHEDDA GABLERThe HomecomingCloud NineNo ExitWho’s Afraid of Virgina Woolf
منابع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
نظریه های سازمان و
مدیریت پیشرفته
1218668 / 2تئوری سازمان: ساختار و
طرح سازمانی / استیفن رابینز(سید مهدی
الوانی حسن دانایی فرد) / صفار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
مدیریت استراتژیک پیشرفته1218670 / 2برنامه ریزی و مدیریت
استراتژیک با رویکرد تدوین
استراتژی / امینی- فروزنده-
صمد خباز باویل / دانشگاه پیام نور
فصل 8 حذف می باشد.
مدیریت منابع انسانی
پیشرفته
1218671 / 2مدیریت منابع انسانی(مفاهیم،تئوریها وکاربردها) / آرین قلی پور / سمتفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و  8 مطالعه شود
زبان تخصصی1218678 / 2زبان تخصصی مدیریت بازاریابی / میرزا حسن حسینی، شهرام جنابی / دانشگاه پیام نور—-
منابع مدیریت مالی گرایش بازرگانی بین المللی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
نظریه های سازمان و مدیریت
پیشرفته
1218668 / 2تئوری سازمان : ساختار و
طرح سازمانی / استیفن رابینز/سید مهدی
الوانی، حسن دانایی فرد /صفار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
مدیریت استراتژیک پیشرفته1218670 / 2برنامه ریزی و مدیریت
استراتژیک با رویکرد تدوین
استراتژی / امینی- فروزنده-
صمد خباز باویل / دانشگاه پیام نور
فصل 8 حذف می باشد.
مدیریت منابع انسانی پیشرفته1218671 / 2مدیریت منابع انسانی
(مفاهیم،تئوری ها و کاربردها) / آرین قلی پور / سمت
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
زبان تخصصی1218678 / 2زبان تخصصی مدیریت بازاریابی / میرزا حسن حسینی، شهرام جنابی / دانشگاه پیام نور——
منابع مدیریت مالی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
تجزیه و تحلیل صورت های
مالی
1218938 / 3تجزیه و تحلیل صورتهای مالی / فضل الله اکبری  / سازمان حسابرسیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
حسابداری مدیریت1218941 / 2حسابداری مدیریت / محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی / کتاب مهربان نشرفصل های 1، 2، 3، 5، 6، 7،8، 9، 10 و 11 مطالعه شود.
بازار پول و سرمایه1218942 / 2بازار پول و سرمایه / مهرداد بنداری، منوچهر حاضر، محمد قجر / هوشمند تدبیر—-

شما می توانید برای دسترسی به مابقی منابع درسی گروه آزمایشی علوم انسانی روی لینک فعال موجود در متن زیر کلیک نمایید. به محض انتشار منابع گروه های آزمایشی سال 1402 لینک های آن ها در این مطلب فعال خواهد شد.

دانلود منابع گروه علوم انسانی آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ (به زودی فعال می شود.)

منابع گروه هنر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402

با توجه به عدم برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری) گزینش دانشجو برای رشته طراحی شهری فقط از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی این دو رشته صورت می گیرد. همچنین برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری نیز تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی رشته معماری دانشجو پذیرفته خواهد شد.

منابع پژوهش هنر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
اسطوره و هنر1712233 / 2اسطوره و هنر / مهتاب مبینی / دانشگاه پیام نور—-
جامعه شناسی هنر1712234 / 2جامعه شناسی هنر / امیر حسین آریان پور / گسترهاز ابتدا تا آخر صفحه 219 مطالعه شود.
حکمت هنر اسلامی1712238 / 2 جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول) / هادی ربیعی / فرهنگستان هنراز صفحه 15 تا صفحه 293 مطالعه شود.
منابع طراحی شهری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
طراحی شبکه حمل ونقل درون شهری1813048 / 2اصول برنامه ریزی(طراحی)
طراحی شبکه حمل ونقل تردد پیاده و دوچرخه  / هرمان کنف لاخر(فریدون قریب) / دانشگاه تهرانشبکه ارتباطی در طراحی شهری / فریدون قریب / دانشگاه تهران
—–
مباحث اجرایی طراحی شهری1813054 / 2مباحث اجرایی طراحی شهری / حیدر جهان بخش،
صابر زند، مرتضی لطفی پور
سیاهکلرودی / دانشگاه پیام نور
—–
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان1813082 / 2مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری / اسماعیل شیعه / دانشگاه علم و صنعت

بعد طراحی برنامه ریزی / جان پانتر و متئو کارمونا(سید عبدالهادی دانشپور و
رضا بصیری مژدهی) / سازمان فناوری
اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

——–

 

 

 

فصل 2 مطالع شود.

مبانی نظری طراحی شهری1813083 / 3مبانی طراحی شهری / ریچارد هدمن، آندروه
یازوسکی(راضیه رضازاده،
مصطفی عباسزادگان) / دانشگاه علم و صنعتطراحی شهری: گونه شناسی
رویه ها و طرح ها / جان لنگ(سید حسین بحرینی) / دانشگاه تهران
——–

 

 

 

انضمام همه نمونه خاص حذف می باشد.

منابع مهندسی معماری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
حکمت هنر اسلامی1814001 / 2جستارهایی در چیستی هنر
اسلامی(دفتراول) / هادی رییعی / فرهنگستان هنر
از ابتدای کتاب تا صفحه
230 مطالعه شود.
روانشناسی محیط1814002 / 2آفرینش نظریه معماری /  جان لنگ(علرضا عینی فر) / دانشگاه تهرانفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 مطالعه شود.
سیراندیشه های معماری1814005 / 2سیر اندیشه های معماری / محمّدجواد مهدوی نژاد / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران—–
نظریه و روشهای طراحی1814006 / 2نظریه و روش های طراحی / حیدر جهان بخش و
سید تاج الدین منصوری / دانشگاه پیام نور
——

منابع گروه علوم پایه در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

منابع آموزش ریاضی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
اصول آموزش ریاضی1111437 / 3آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی 1) / محمد حسن بیژن زاده / دانش پذیر

اصول آموزش ریاضی / سیدحسن علم الهدایی / جهان فردا

——–
بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات 11111440 / 3چگونه مسئله حل کنیم؟ / جورج پولیا ( آرام) / کیهان

خلاقیت ریاضی / جورج پولیا(پرویز شهریاری) / فاطمی

——

 

فصل های 10، 11، 12، 13، 14 و 15 مطالعه شود.

منابع بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
آنزیم شناسی1112413 / 2آنزیمولوژی / رضا حاجی حسینی بغداد آبادی -بهزاد لامع راد / دانشگاه پیام نور—–
بیوشیمی غشاء1112147 / 2Memberanes and
their cellular functions / J.B.Finean ، R.Coleman &R.H.Mi / ،Blackwell
Scientific publicat
—–
بیوشیمی کربوهیدرات و
لیپید
1112415 / 2لیپید و قند / بهزاد لامع راد / دانشگاه پیام نور—–
روشهای بیوشیمی و
بیوفیزیک
1112152 / 2جزوه روشهای بیوشیمی و
بیوفیزیک / بهزاد لامع راد،
رضاحاجی حسینی / دانشگاه پیام نور
از ابتدای فصل 3 تا پایان جزوه مطالعه شود.
منابع شیمی گرایش کاربردی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
واکنشگاه ها1114410 / 3طراحی راکتورهای شیمیایی / اکتاولونسپیل پیل(مرتضی سهرابی) / جهاد دانشگاهی
(دانشگاه صنعتی
امیر کبیر)
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 مطالعه شود.
طراحی آزمایش و افزایش
مقیاس فرایندها
1114411 / 3طراحی و تحلیل آزمایش ها / داگلاس مونتگومری(رسول نورالسناء) / دانشگاه علم و
صنعت
——
شناسایی و تعیین
ساختار مواد
1114412 / 3روشهای شناسایی و
مشخصه یابی مواد نانو ساختارها، فلزات و پلیمرها / عبدالرضا سیم پیچی، خدیجه
خدرولو، مسعود وصالی ناصح / نشر دانشگاهی
کیان
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مطالعه شود.
منابع شیمی گرایش تجزیه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
شیمی معدنی پیشرفته1114097 / 3شیمی معدنی پیشرفته / لطفعلی سقط فروش، محمد حکیمی / دانشگاه پیام نور
شیمی آلی پیشرفته1114098 / 3شیمی آلی پیشرفته / عباس تیموری، علیرضا نجفی چرمهینی / دانشگاه پیام نور—-
شیمی تجزیه پیشرفته1114100 / 3شیمی تجزیه پیشرفته / حسن کرمی، محمدعلی کریمی / دانشگاه پیام نور—-

همچنین شما می توانید برای دسترسی به مابقی منابع درسی گروه آزمایشی علوم پایه روی لینک فعال موجود در متن زیر کلیک نمایید.

دانلود منابع گروه علوم پایه آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ (به زودی فعال می شود.)

منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402

توجه داشته باشید، واحد آزمایشگاهی سیتوژنتیک گیاهی در اولین ترم دانشجویی ارائه خواهد شد.

منابع اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشرتوضیحات
اقتصاد خرد تکمیلی1413011 / 3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه / هال واریان
(سیدجواد پور مقیم) / نی
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 مطالعه شود.
اقتصاد کلان تکمیلی1413012 / 3تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان / ویلیام اج برانسون(عباس شاکری) / نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مطالعه شود.
منابع اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشرتوضیحات
اقتصادخرد تکمیلی1413011 / 3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه / هال واریان(سیدجواد پور مقیم) / نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 مطالعه شود.
اقتصادکلان تکمیلی1413012 / 3تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان / ویلیام اج برانسون(عباس شاکری) / نیفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مطالعه شود.
اقتصاد سنجی تکمیلی 11413013 / 3مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم) / دامودار گجراتی(حمید ابریشمی) / دانشگاه تهران—–
منابع بیوتکنولوژی کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/ تعداد واحدنام منابع درسی/تعداد واحد/نام ناشرتوضیحات
بیولوژی سلولی مولکولی1112076 / 2مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی / رسول صالحی / مانی – دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
فصل های 3، 4، 12، 13 و 14 حذف می باشد.
بیوشیمی پیشرفته1411572 / 2مبانی بیوشیمی کشاورزی / محمد صفری / دانشگاه تهرانفصلی های 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 مطالعه شود.
سیتوژنتیک گیاهی1411573 / 2سیتوژنتیک / محسن فرشادفر، غلامرضا بخشی خانیکی / دانشگاه پیام نور——
ژنتیک مولکولی1411576 / 2ژنتیک از دیدگاه مولکولی / تی ا.براون(یزدی-صمدی-ولی زاده) / دانشگاه تهرانازفصل 1 تا آخر فصل 12 و از فصل 17 تا آخر کتاب
مطالعه شود.

در ادامه با کلیک بر روی لینک فعال در ادامه متن، می توانید بقیه منابع درسی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی را مشاهده نمایید.

دانلود منابع گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ (به زودی فعال می شود.)

منابع گروه فنی و مهندسی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

منابع مهندسی برق گرایش مدار های مجتمع الکترونیک آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI)1319183 / 3مدارهای مجتمع دیجیتال
(ویراست دوم) / جان ام رابی-چاندرا کازان -بورویوژنیکلویچ/داریوش
شیری-ولی الله نجفی / نص
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 (به جز یخش های مربوط به spice) مطالعه شود.
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا1319202 / 3تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادی  / حسن کاتوزیان / دانشگاه صنعتی امیر کبیرفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 مطالعه شود.
مدارهای مجتمع خطی (CMOS)1319203 / 3Design of Analog
CMOS integrated
Circuits / Behzad Razavi/ Mc-Graw Hill
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مطالعه شود.
منابع مهندسی شیمی گرایش پلیمر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
انتقال حرارت پیشرفته1317199 / 3پدیده های انتقال / ادوین لایت فوت،رابرت
بایرن برد، وارن ای،
استوارت(محمدرضا افضل) / کتاب دانشگاهی
فصل های 9، 10 و11 مطالعه شود.
ریاضیات مهندسی پیشرفته1317205 / 3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمی / شهره فاطمی / دانشگاه تهرانفصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6 مطالعه شود.
ترمودینامیک پیشرفته1317273 / 3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال / جان ام پراوزنیتز،لیش
تنتالر، دی ازودو(سعید
سلطانعلی، فاطمه قاری) /  اندیشه های گوهر بار
فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 مطالعه شود.
منابع مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
نظریه تصمیم گیری1314147 / 3تصمیم گیری های چند معیاره / محمدجواد اصغر پور / دانشگاه تهرانفصل های 1، 2و 3 (به جز صفحات 77 تا 87، 105 تا 121، 127 تا 143، 166 تا 190، 252 تا 260 و 276 تا 286) مطالعه شود.
مدیریت نوآوری و فناوری1314179 / 3مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک / ملیسا آ. شلینگ (سید محمد اعرابی، محمد تقی زاده مطلق) / دفتر پژوهشهای
فرهنگی
 فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 و 13 مطالعه شود.
تحلیل داده های مهندسی1314184 / 3آمار مهندسی / لیبرمن- باوکر(هاشم محلوجی) / مرکز نشر دانشگاهیفصل های 5، 6، 7، 8، 9 و 10( تا ابتدای 4-10) مطالعه شود. فصل  رگرسیون چند متغیره حذف می باشد.
منابع مهندسی برق گرایش مدار های مجتمع الکترونیک آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
نام درسکد درس/تعداد واحدنام منابع درسی/نام مولف یا مترجم/نام ناشرتوضیحات
ریاضیات عالی مهندسی313001 / 3ریاضیات مهندسی / عبدالله شیدفر / دالفکفصل های 1، 2، 3 و 4 مطالعه شود.
تئوری الاستیسیته1313230 / 3مبانی تئوری الاستیسیته / محمدمهدی سعادت پور / دانشگاه صنعتی اصفهان—-
دینامیک سازه313231 / 3دینامیک سازه ها / خسرو برگی / دانشگاه تهراناز صفحه 1 تا صفحه 431 مطالعه شود.

شما می توانید برای دسترسی آسان تر به مابقی منابع درسی گروه فنی و مهندسی روی لینک فعالی که در ذیل قرار داده شده است، کلیک نمایید.

دانلود منابع گروه فنی و مهندسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ (به زودی فعال می شود.)

سوالات متداول

1- منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ از چه طریق به دست می آید؟

این منابع در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور معرفی شده اند که جهت اطلاع از آن ها می توانید به متن این مقاله مراجعه نمایید.

2- آیا منابع تمامی گروه های آزمایشی آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ در دفترچه راهنمای آن معرفی شده است؟

بله، منابع درسی متناسب با هر یک از رشته های این دوره در تمامی گروه های آزمایشی در دفترچه ثبت نام قید شده است.

3- برای شرکت در رشته شیمی گرایش تجزیه آزمون ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ می بایست چه مطالبی را مطالعه نمود؟

این منابع به تفکیک درس، نام مترجم، مدرس و... در جدول موجود در متن مقاله حاضر قرار داده شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. Reza

  سلام وقتتون بخیر من برای آزمون فراگیر ۱۴۰۲ آزاد میخواستم ثبت نام کنم
  میخواستم ببینم مدرک تحصیلی مورد نیاز چیه ؟! بر هر لیسانسی میشه شرکت کرد ؟!
  و اینک تاریخ ثبت نام آزمون حدودا کی هست )

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه ای در این خصوص منتشر نشده است؛ جهت اطلاع از آخرین اخبار، می توانید عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد باشید.

 2. سهند

  سلام و عرض ادب ایا رشته روانشناسی بالینی حذفیات دارد یا خیر چون واقعا مباحث سنگینی داره و عدالت برقرار نشده که هیچ درسی رو حذف نکردید

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، تمامی اطلاعات منابع آزمون فراگیر دانشگاه آزاد سال ۱۴۰۱، اعم از نام منبع، نام ناشر، حذفیات و… به صورت کامل ذکر شده است.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد