خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویرسازی کارشناسی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
چند روز پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، مرحله انتخاب رشته ارشد آغاز می شود و داوطلبان می توانند کد رشته محل های مورد نظر خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج کنند. اما سوالی که پیش می آید این است که هر فرد تا چه حد از قبولی خود در کد رشته های انتخابی اطمینان دارد و شانس قبولی خود را چند درصد می داند که رشته ای را انتخاب می کند؟

برای رتبه های برتر شاید حدس این موضوع کار سختی به نظر نرسد اما در رتبه های کمی بالاتر نمی توان در رابطه با شانس قبولی داوطلبان به طور قطعی اظهار نظر نمود. در واقع راه حل این مسئله این است که داوطلبان کارنامه های پذیرفته شدگان دوره های گذشته آزمون کارشناسی ارشد را بررسی کنند و مطابق با آن، به طور حدودی شانس پذیرش خود را تخمین بزنند. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

داوطلبانی که با کسب اطلاعاتی در زمینه رتبه های قبولی رشته مورد نظر خود اقدام به انتخاب رشته می کنند، نسبت به سایرین در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد با نتایج مطلوب تری مواجه می شوند. بررسی محتویات جداول زیر که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند، می تواند شما را در مسیر انتخاب رشته یاری نماید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 39تراز: 5991
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی57
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان81
نقد هنری و ادبی64
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 48تراز: 5130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی38
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان52
نقد هنری و ادبی44
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 50تراز: 4512
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان8
نقد هنری و ادبی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 56تراز: 5754
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی53
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان44
نقد هنری و ادبی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 60تراز: 5665
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی55
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان24
نقد هنری و ادبی47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 63تراز: 5560
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نیشابوردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان64
نقد هنری و ادبی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 67تراز: 5548
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان37
نقد هنری و ادبی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 77تراز: 5486
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان59
نقد هنری و ادبی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 79تراز: 5400
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی45
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان38
نقد هنری و ادبی36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 82تراز: 5363
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی34
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان17
نقد هنری و ادبی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 110تراز: 5302
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهددوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی52
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان27
نقد هنری و ادبی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 119تراز: 5219
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهاندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان40
نقد هنری و ادبی52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 130تراز: 5018
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهاندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان15
نقد هنری و ادبی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 372تراز: 4643
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سورهدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی24
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان19
نقد هنری و ادبی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 417تراز: 4381
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزددوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان2
نقد هنری و ادبی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 488تراز: 4220
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام اصفهاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان24
نقد هنری و ادبی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 495تراز: 4000
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهردوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان9
نقد هنری و ادبی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 512تراز: 3881
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی فردوسدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان20
نقد هنری و ادبی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 572تراز: 3601
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی فردوسدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان12
نقد هنری و ادبی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تصویرسازی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 655تراز: 3177
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی فردوسدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان0
نقد هنری و ادبی8

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور