خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری شرکت کرده اند، باید در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی خود بپردازند. برای انتخاب رشته ارشد متقاضیان باید دفترچه راهنمای آن را به خوبی مطالعه کرده و از مشاوران مجرب نیز کمک بگیرند. البته این افراد می توانند با بررسی رتبه قبولی و کارنامه های سال گذشته رشته حسابداری به تخمین نسبتا خوبی از رتبه و محل پذیرش خود برسند. در ادامه این مقاله، تعدادی از این کارنامه ها درج شده تا بدین ترتیب با مطالعه دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشند.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته می توانید انتخاب رشته آگاهانه ای داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار نتایج اولیه کنکور ارشد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، درصدد ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بر می آیند. جهت انجام این فرآیند ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می توانید کارنامه ها و رتبه قبولی رشته حسابداری سال پیش را بررسی نمایید. با مقایسه رتبه، تراز، سهمیه و محل قبولی پذیرفته شدگان سال گذشته با کارنامه خود می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته بپردازید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5947
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
حسابداری مالی36
حسابداری صنعتی39
حسابرسی28
ریاضی و آمار51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5847
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
حسابداری مالی24
حسابداری صنعتی32
حسابرسی41
ریاضی و آمار18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه لرستانشهر داوطلب: گیلاندوره قبولی: روزانهتراز: 5702
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
حسابداری مالی51
حسابداری صنعتی23
حسابرسی32
ریاضی و آمار17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4210
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی7
حسابداری صنعتی38
حسابرسی1
ریاضی و آمار13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 5642
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی33
حسابداری صنعتی28
حسابرسی22
ریاضی و آمار41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: خویدوره قبولی: روزانهتراز: 5789
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
حسابداری مالی37
حسابداری صنعتی39
حسابرسی42
ریاضی و آمار41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 4251
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی39
حسابداری صنعتی12
حسابرسی10
ریاضی و آمار3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5641
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی51
حسابداری مالی36
حسابداری صنعتی32
حسابرسی14
ریاضی و آمار27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5602
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
حسابداری مالی13
حسابداری صنعتی42
حسابرسی20
ریاضی و آمار14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابرسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران غربشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: پیام نورتراز: 4251
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی20
حسابداری صنعتی14
حسابرسی32
ریاضی و آمار17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: روزانهتراز: 6532
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی24
حسابداری مالی45
حسابداری صنعتی59
حسابرسی27
ریاضی و آمار49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریتجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: خویدوره قبولی: روزانهتراز: 3179
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
حسابداری مالی11
حسابداری صنعتی9
حسابرسی11
ریاضی و آمار8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: آملدوره قبولی: روزانهتراز: 6127
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی32
حسابداری صنعتی24
حسابرسی13
ریاضی و آمار27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامشهر داوطلب: گیلاندوره قبولی: روزانهتراز: 5741
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی24
حسابداری صنعتی33
حسابرسی20
ریاضی و آمار11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری مدیریتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 209
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی خاتمشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4957
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
حسابداری مالی10
حسابداری صنعتی35
حسابرسی17
ریاضی و آمار21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 2934
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
حسابداری مالی11
ریاضی و آمار3
حسابداری و حسابرسی دولتی6
اصول تنظیم و کنترل بودجه0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5322
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
حسابداری مالی14
ریاضی و آمار12
حسابداری و حسابرسی دولتی50
اصول تنظیم و کنترل بودجه9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: کیشدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4985
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی24
ریاضی و آمار25
حسابداری و حسابرسی دولتی22
اصول تنظیم و کنترل بودجه13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 269
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی پرندکشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3541
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
حسابداری مالی12
ریاضی و آمار11
حسابداری و حسابرسی دولتی5
اصول تنظیم و کنترل بودجه2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: حسابداری بخش عمومیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 287
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی رسامشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3178
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
حسابداری مالی10
ریاضی و آمار14
حسابداری و حسابرسی دولتی19
اصول تنظیم و کنترل بودجه22

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در رشته حسابداری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال 1401 باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد