تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 10197277 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 163 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 206 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 289 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 361 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 811 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1651 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1892 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 276 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 307 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 552 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 670 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1233 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1400 1279 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1397 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1403 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1485 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 89 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 151 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 189 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 206 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1400 276 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 299 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 309 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 321 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 430 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 520 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 849 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1203 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1231 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1354 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1475 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1550 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1690 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1711 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1400 2134 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1400 359 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 425 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 610 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 784 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 963 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1026 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1345 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1355 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 1360 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 1498 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1628 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 1676 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1687 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1830 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان کارنامه
1400 1921 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1400 2012 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 2132 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد پردیس خودگردان کارنامه
1400 2351 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 2450 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم پردیس خودگردان کارنامه
1400 2568 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 2619 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 2941 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 3102 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1400 6715 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1400 470 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 652 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1017 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1263 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1381 منطقه 3