خانه رتبه قبولی کنکور آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 13327111 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 163 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 206 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 289 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 361 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 811 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 870 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 963 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1159 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1651 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1892 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 2561 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 276 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 307 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 552 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 670 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1233 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1400 1279 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1397 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1403 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1485 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 89 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 151 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 189 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 206 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1400 276 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 299 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1400 309 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 321 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 430 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 520 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 849 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 891 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 967 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 967 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1400 1009 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1083 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1154 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1197 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1203 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1231 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1267 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1354 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1372 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1475 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1491 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1550 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1654 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1690 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1711 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1400 2134 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1400 359 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 425 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 610 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 784 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 963 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1026 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 1126 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1210 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1230 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1400 1341 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 1345 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1355 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 1360 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 1498 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1502 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1521 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 1628 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 1676 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 1687 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1774 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1830 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان کارنامه
1400 1921 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1400 1972 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1400 2012 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 2020 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1400 2132 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد پردیس خودگردان کارنامه
1400 2351 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 2450 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم پردیس خودگردان کارنامه
1400 2568 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 2619 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 2941 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 3102 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1400 6715 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1400 470 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 652 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1017 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 1198 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 1263 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1263 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1359 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 1381 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1410 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1421 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1400 1458 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1499 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1400 1625 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1400 1649 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 1664 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1400 1689 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 1759 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1762 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 1764 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1973 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پردیس خودگردان کارنامه
1400 2055 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 2123 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1400 2241 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1400 2311 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 2560 منطقه 3 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1400 2675 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) پردیس خودگردان کارنامه
1400 4715 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1400 7863 منطقه 3 زن پزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد پزشکی بدون کنکور؟ خرید صندلی پزشکی؟

نکات مهم ⭐
 • برای اطلاع از درصدهای مورد نیاز قبولی در رشته پزشکی کنکور سراسری تجربی می توانید از نرم افزار تخمین رتبه مقاله فوق استفاده کنید.
 • اطلاع از درصدهای مورد نیاز برای قبولی در رشته پزشکی به شما در امر  برنامه ریزی کنکور و انتخاب منابع مفید کمک می کند.
 • برای انتخاب رشته کنکور باید به رتبه در سهمیه خود توجه کنید که برای رشته پزشکی بر اساس سهمیه های مناطق و ایثارگران متفاوت است.
 • رشته پزشکی تنها در دانشگاه های سراسری دوره روزانه، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد ارائه می شود.

 

سوالات متداول

1- داوطلبان چه درصدی از دروس را برای قبولی در رشته پزشکی 1400 باید کسب نمایند؟

برای اطلاع از درصد های مورد نیاز دروس کنکور جهت قبولی در رشته پزشکی می توانید از نرم افزار تخمین رتبه ایران مشاوره استفاده نمایید.

2- حداقل رتبه قبولی در رشته پزشکی 1400 چه می باشد؟

حداقل رتبه قبولی در این رشته با توجه به سهمیه های مختلف مناطق، متفاوت می باشد که برای کسب اطلاعات دقیق در رابطه با سهمیه های کنکور می توانید با مشاوران ایران مشاوره ارتباط برقرار کنید.

3- در هنگام بررسی کارنامه، رتبه کشوری ملاک قبولی در رشته مورد نظر است یا رتبه در سهمیه؟

داوطلبان برای انتخاب رشته باید رتبه در سهمیه را مورد بررسی قرار دهند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۷ نظر
 1. رضا حسینی

  سلام، من دانشجوی پی اچ دی برق ام و الان سال آخرمه و امسال هم تقریبا میتونم بگم که فارغ التحصیل میشم ، خواستم بدونم اگه قبولی رشته های زیر گروه پزشکی رو بیارم و امسال هم فارغ التحصیل نشم ، میتونم انصراف بدم و پزشکی رو ثبت نام نام کنم (نظام وظیفه مشمول هستم و هنوز سربازی نرفتم )،مشکلی پیش نمیاد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام
   امکان تحصیل مجدد در مقاطع پایین تر با توجه به عدم انجام خدمت سربازی میسر نیست.

 2. Qazal

  سلام وقتتون بخیر
  بنده دانش اموز دوازدهم رشته ی تربیت بدنی هستم
  میخواستم بدونم میتونم بعد تموم کردن دبیرستان برای کنکور پزشکی بخونم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   در صورت کسب دیپلم نظام جدید، شما می توانید برای ثبت نام و شرکت در کنکور تجربی اقدام فرمایید.

 3. سورن

  واقعا عالی بود.
  سایت محشری دارین.
  خصوصا برا انگیزه گرفتن
  دمتون گرم.

  • ایران مشاوره

   سلام و درود ، ممنون از لطف شما موفق باشید .

 4. مجید فرومدی

  سلام خسته نباشبن …متولد ۷۷ هستم ..کاردانی it دارم با دیپلم حسابداری …
  خواستم بدونم میتونم کنکور تجربی شرکت کنم …؟ بعد من سهمیه جانبازان ۲۵ درصدم دارم …یه راهنمایی کنین ممنون میشم

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه، محدودیتی جهت ثبت نام نخواهید داشت.

 5. افشین

  سلام. بنده چهل ساله هستم و دارای مدرک تحصیلی دکترا از دانشگاه آزاد هستم و هیچکدام از مقاطع تحصیلی رو در دانشگاه دولتی نخوندم. آیا میتونم در کنکور پزشکی شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در صورتی که شما از نظر نظام وظیفه مشکلی نداشته باشید، محدودیتی در خصوص شرکت در کنکور سراسری گروه آزمایشی تجربی و تحصیل در رشته پزشکی نخواهید داشت.

 6. مهدی

  سلام ببخشید من با رتبه ۲۸ هزار منطقه ۳ میتونم فوریت های پزشکی قبول بشم؟

 7. علي عباسي

  سلام با تراز ٨٢٠٠ و سهمیه ٢۵ درصدس پزشکی قبول میشم؟و چه شهری

 8. مهدی

  سلام
  با توجه به افزایش ظرفیت سه رشته پرطرفدار تجربی امکان قبولی با رتبه های بالاتر نسبت به قبل وجود دارد؟

 9. عارفه

  سلام خسته نباشین
  من منطقه دو و سهمیه ۵درصدی هستم با درصدای زیر امیدی هست سه رشته اول تجربی روزانه یا ازاد قبول بشم؟
  ادبیات۷۲_عربی۷۸_دینی۹۲_زبان۲۸_زمین۰_ریاضی۱۶_زیست۸۰_فیزیک۲۰_شیمی۴۲

 10. سامیار

  باسلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم بادرصدهای زیر امکان قبولی رشته پزشکی و دندان باتوجه به داشتن سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد در منطقه ۲وجود داره.
  ادبیات. ۳۰
  زبان۱۴
  عربی۴۰
  دینی.۱۸
  زمین ۰
  ریاضی ۵۰
  زیست ۵۴
  شیمی ۷۷
  فیزیک ۸۴

 11. دانیال امام وردی

  سلام با درصد فارسی۶۰ و عربی۵۰ و دینی۵۰ و زبان۸۰ و زیست ۸۶ و شیمی ۷۰ و ریاضی ۷۰ و فیزیک ۴۰ و زمین ۰ و سهمیه منطقه ۲
  رتبه من چند میشه؟
  با سپاس

  • ایران مشاوره

   با سلام
   طبق کنکور سراسری سال ۹۷ و با توجه به درصدهای ذکر شده و سهمیه منطقه ۲ رتبه شما حدودا ۸۰۰ الی ۸۵۰ می باشد.

دریافت مشاوره پیج کنکور