خانه دانشگاه آزاد انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

زمان و مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه ازاد 1401 - 1402
انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

انتخاب واحد دانشگاه آزاد، فرآیندی لازم و ضروری برای دانشجویان این دانشگاه می باشد که پیش از آغاز هر نیمسال تحصیلی انجام می شود. طی این مرحله، دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری می توانند در رشته های تحصیلی وزارت علوم و وزارت بهداشت بر اساس چارت و زمان بندی اعلام شده از سوی دانشگاه آزاد، واحدهای درسی مورد نیاز خود را انتخاب می کنند.

لازم به ذکر است، در یک سال تحصیلی که از مهر ماه شروع شده و تا انتهای شهریور ماه سال بعد ادامه دارد، 3 مرتبه  فرآیند انتخاب واحد انجام می شود که به ترتیب به نیمسال اول، نیمسال دوم و ترم تابستان اختصاص دارد. شایان ذکر است که این فرآیند برای تمامی واحدهای دانشگاه آزاد به صورت اینترنتی از طریق سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد صورت می پذیرد.

مهلت انتخاب واحد تکمیلی دانشگاه آزاد برای نیمسال اول 1401 – 1402 از تاریخ 27 شهریور ماه سال جاری آغاز می شود.

زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

انتخاب واحد دانشگاه آزاد سه مرتبه در سال تحصیلی و با الزام رعایت قوانین و مقررات خاص خود انجام می گردد. روند تکمیل این فرآیند جهت سهولت استفاده از سامانه آموزشیار به صورت نوبتی برای استان های مختلف انجام می گیرد و دانشجویان ورودی هر سال تحصیلی موظف اند که در موعد مقرر به چینش برنامه تحصیلی ترم جدید بپردازند.

زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402 در تقویم آموزشی که قبل از شروع سال تحصیلی توسط مرکز این دانشگاه منتشر می شود، به اطلاع دانشجویان می رسد در همین راستا جدول زمان بندی کلی آن برای 3 ترم سال تحصیلی 1401 – 1402 در ادامه قابل مشاهده است.

زمان بندی کلی انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402
نیمسال تحصیلیزمان انتخاب واحدزمان حذف و اضافه
نیمسال اول (مهر ماه)12 شهریور ماه لغایت 24 شهریور ماه 1401

و فرآیند تکمیلی آن از 27 شهریور ماه الی 1 مهر ماه 1401

2 مهر ماه لغایت 7 مهر ماه 1401
نیمسال دوم (بهمن ماه) رشته های غیر پزشکی 8 بهمن ماه لغایت 20 بهمن ماه 140123 بهمن ماه لغایت27 بهمن ماه 1401
نیمسال دوم (بهمن ماه) رشته های پزشکی 16 بهمن ماه لغایت 27 بهمن ماه 140129 بهمن ماه لغایت 4 اسفند ماه 1401
ترم تابستان17 تیر ماه لغایت 22 تیر ماه  1402دوره تابستان حذف و اضافه ندارد.

زمان انتخاب واحد نیمسال اول

براساس تقویم کلی انتخاب واحد دانشگاه آزاد، این فرآیند برای تمامی ورودی ها در بازه زمانی 12 شهریور لغایت 24 شهریور ماه 1401 انجام می شود. البته زمان انجام انتخاب واحد برای هر ورودی متفاوت است و جزئیات دقیق تر آن که شامل گروه بندی های مربوط به هر استان می باشد، از طریق سامانه آموزشیار و جدول زیر در اختیار شما قرار می گیرد.

زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 1401 – 1402 (هفته اول)
تاریخ ورودینوبت اول

(از ساعت 8 الی 13:30)

نوبت دوم

(از ساعت 14 الی 19:30)

12 شهریور ماه 1401ورودی های 98 و ماقبلاستان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، بوشهر و همداناستان های کردستان، مازندران، لرستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمان و قزوین
13شهریور ماه 1401ورودی های 99 و 1400استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمداستان های کردستان مازندران، لرستان و آذربایجان غربی
14 شهریور ماه 1401ورودی های 99 و 1400استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، بوشهر و همداناستان های آذربایجان شرقی، کرمان و قزوین
15 شهریور ماه 1401ورودی های 98 و ماقبل آناستان های گلستان، اردبیل، قم، البرز، یزد، کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و مرکزیاستان های زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، فارس و گیلان
16 شهریور ماه 1401ورودی های 99 و 1400استان های یزد، کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و مرکزیاستان های ایلام، فارس و گیلان
17 شهریور ماه 1401ورودی های 99 و 1400استان های گلستان، اردبیل، قم و البرزاستان های زنجان، اصفهان و چهار محال و بختیاری
زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 1401 – 1402 (هفته دوم)
تاریخ ورودینوبت اول

(از ساعت 8 الی 13:30)

نوبت دوم

(از ساعت 14 الی 19:30)

19 شهریور ماه 1401ورودی های 98 و ماقبلاستان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهران مرکزیاستان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرند
20 شهریور ماه 1401ورودی های 99 و 1400استان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهران مرکزیاستان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرند
21 شهریور ماه 1401ورودی های 98 و و ما قبل آناستان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و اسلامشهراستان تهران و واحد های بین الملل و برون مرزی (سایر واحد های استان تهران)
22 شهریور ماه 1401ورودی های99 و 1400استان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و اسلامشهراستان تهران و واحد های بین الملل و برون مری (سایر  واحد های استان تهران)

 

زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 1401 – 1402 (نوبت تکمیلی کلیه استان ها)
تاریخ ورودینوبت اول: از ساعت 8 الی 13:30نوبت دوم از ساعت 14 تا 19:30
27 شهریور ماهورودی های 98 و ماقبلاستان های کردستان، مازندران، لرستان، آذربایجان غربی، آذر بایجان شرقی، کرمان، قزوین، زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، فارس و گیلاناستان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، بوشهر، همدان، گلستان، اردبیل، قم، البرز، یزد، کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و مرکزی
28 شهریورورودی های 99 و 1400استان های کردستان، مازندران، لرستان، کرمان و آذر بایجان غربیخوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر و همدان
29 شهریور ماهورودی های 99 و 1400آذر بایجان شرقی، قزوین، زنجان، چهار محال و بختیاری، ایلام، گرگاناستان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، مرکزی، کرمانشاه، اردبیل، قم
30 شهریور ماهاستان های اصفهان و فارساستان های گلستان، البرز، یزد، سمنان، هرمزگان
31 شهریور ماهکلیه های ورودیاستان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرنداستان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهران مرکزی
1 مهر ماهکلیه ورودی هااستان تهران و واحد های بین الملل و برون مرزی (سایر واحد های استان تهران)استان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و اسلامشهر

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 

همان طور که می دانید، نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد به طور معمول از بهمن ماه آغاز می شود. با توجه به تقویم کلی، مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 1401 – 1402 برای کلیه ورودی ها هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما به محض انتشار جزئیات از طریق همین مقاله و نیز کانال تلگرام ایران مشاوره به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

جهت انجام انتخاب واحد ابتدا لازم است همه یا بخشی از شهریه دانشگاه آزاد 1401 – 1402 مربوط به ترم جاری را پرداخت نمایید. پس از آن با ورود به بخش انتخاب واحد در سامانه آموزشیار بر اساس تقویم زمانی می توانید فرآیند مربوط به گزینش و چینش دروس ترم جدید خود را تکمیل کنید. همانطور که گفتیم، رعایت محدودیت ها از جمله هم نیازی، پیش نیازی، سقف واحدهای انتخابی و ظرفیت های آن ها الزامی است.

  • پس از ورود به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد به نشانی edu.iau.ac.ir، گزینه “دانشجو” را انتخاب کنید.

مرحله اول انتخاب واحد دانشگاه آزاد

  • شماره دانشجویی و کد امنیتی را در کادرهای مشخص شده وارد نموده و بر روی گزینه “ورود” کلیک نمایید.

مرحله دوم انتخاب واحد دانشگاه آزاد

  • در 3 مرحله پیش رو، پس از این که تیک عبارت “موارد فوق را مطالعه کردم و پذیرفتم” را به حالت فعال در آوردید، کلید “تایید مطلب و ورود به سیستم” را بفشارید.

مرحله سوم انتخاب واحد دانشگاه آزاد

  • نام کاربری، کلمه عبور و کد تصویر را وارد کرده و بر روی گزینه “ورود به سیستم” کلیک کنید.
  • مرحله چهارم انتخاب واحد دانشگاه آزادرمز ورود ارسال شده به برنامه آیگپ را در کادر مربوطه درج نموده و گزینه “تایید” را انتخاب نمایید.
  • مرحله پنجم انتخاب واحد دانشگاه آزادابتدا توجه کنید که نیمسال آموزشی بر روی چه عددی انتخاب شده و آن را مطابق با ترم جاری خود تنظیم نمایید. سپس برای انتخاب واحد بایستی دو مرحله ذکر شده در ادامه متن را به انجام برسانید.
  1. پس از ورود به سیستم، ابتدا با انتخاب گزینه “درخواست / مجوز” درخواست انتخاب واحد خود را تکمیل نمایید.
  2. هنگامی که مرحله اول را انجام دادید، می توانید با فشردن دکمه “انتخاب واحد” نسبت به درج کدهای دروس مورد نظر خود اقدام کنید.

مرحله ششم انتخاب واحد دانشگاه آزاد

پس از ورود به سیستم انتخاب واحد بایستی با استفاده از گزینه های تعبیه شده در پایین صفحه دروس عمومی و اختصاصی رشته خود را انتخاب نمایید. در نهایت بعد از این که واحدهای مورد نظر خود را وارد کردید، با کلیک بر روی کلید “ثبت” عبارت “تغییرات اعمال شده ثبت شد.” را مشاهده خواهید کرد که نشان دهنده به ثبت رسیدن انتخاب واحد شماست.

  1. واحدهای عمومی: از طریق دکمه “انتخاب کلاس درس از دانشکده دانشجو” امکان اخذ دروس عمومی وجود دارد.
  2. واحدهای اختصاصی: برای انتخاب دروس تخصصی و واحدهای مربوط به رشته خود می توانید از گزینه “انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو” کمک بگیرید.

کدهای دروس ارائه شده

برای دسترسی به لیست دروس ارائه شده و کد آن ها، باید در پورتال شخصی خود با استفاده از گزینه “برنامه ریزی آموزشی” که در منوی سمت راست سایت قرار دارد، آن ها را مشاهده نمایید.

انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد نیازی به انتخاب واحد ندارند، چرا که معمولا دانشگاه ها برای دانشجوهای ترم اول، 16 الی 19 واحد اخذ می کنند. اما برای ترم دوم همانند مراحلی که در بالا ذکر شد، بایستی دروس خود را انتخاب و ثبت نمایند.

مشکلات احتمالی سامانه در زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402

در زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار ممکن است با خطاهایی رو به رو شوید که بایستی آن را برطرف نموده تا بتوانید دروس خود را در سایت ثبت کنید. در ادامه مطلب، خطاهای احتمالی سامانه ذکر شده اند که برای برطرف نمودن آن ها راهکارهایی ارائه داده ایم اما در صورتی که موفق به رفع آن ها نشدید، می توانید با مشاوره تلفنی ایران مشاوره تماس بگیرید.

غیرفعال بودن گزینه های سایت

زمانی که به سیستم وارد می شوید، در سمت راست صفحه گزینه هایی اعم از “انتخاب واحد”، “حذف و اضافه”، “درخواست مجوز” و… را مشاهده می کنید. در صورتی که تعدادی از این کلیدها غیرفعال باشند، نشان دهنده بدهکاری شماست و تا زمانی که شهریه عقب افتاده را پرداخت نکنید، فعال نخواهند شد. به طور معمول این محدودیت در بازه زمانی امتحانات برای دریافت کارت ورود به جلسه  و همچنین هنگام انتخاب واحد اعمال می شود.

جست و جوی درس

در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه دانشگاه آزاد بایستی یک سری دروس که مربوط به رشته تحصیلی شماست، در سامانه درج کنید. برای انجام این فرآیند، دکمه “انتخاب کلاس درس از دروس رشته دانشجو” که در پایین صفحه تعبیه شده، بفشارید و در قسمت جست و جو “عنوان درس” مورد نظر خود را وارد نمایید. اگر درس مورد نظر نمایش داده نشد، می توانید با ابزار تبدیل متن سامانه آموزشیار به آدرس amozeshyar.info/change کلمه مربوطه را به فرمت مورد نیاز تبدیل کرده و سپس آن را جست و جو نمایید.

نبودن درس مورد نظر در دروس رشته دانشجو

گاهی اوقات در حین جست و جوی دروس مورد نظر خود با خطای “درس مورد نظر جزء دروس رشته دانشجو نمی‌ باشد” مواجه می شوید که برای برطرف نمودن آن بایستی با آموزش دانشگاه تماس بگیرید. معمولا این مشکل، حاصل اشتباه مدیر یا کارشناس گروه است که در زمان وارد کردن دروس در سامانه، دچار خطا می شود.

خطاهای سامانه انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 -1402

ممکن است داوطلبان این دانشگاه در هنگام انتخاب واحد به جز ایرادات احتمالی گفته شده، با خطاهایی نیز مواجه شوند که البته این موارد به صورت پیغام بر صفحه نمایشگر فرد نشان داده خواهد شد. در ادامه به بررسی این موارد و دلایل بروز آن ها خواهیم پرداخت.

خطای عدم محاسبه شهریه

چنانچه قسمت امور مالی دانشکده، برای تعیین مقدار شهریه انتخاب واحد مطابق با روال تعیین شده، اقدام ننموده باشد، این خطا برای شما نمایش داده می شود.

لطفا در زمان تعیین شده مراجعه نمایید

در صورتی که قبل یا بعد از زمانبندی های تعیین شده مربوط به خود قصد ورود به قسمت انتخاب واحد سامانه را داشته باشید، با این پیغام مواجه خواهید شد.

وضعیت مشخصات دانشجو باید عادی باشد

چنانچه در اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و تحصیلی شما مشکلی وجود داشته باشد، این پیغام را مشاهده خواهید کرد.

انتخاب واحد اولیه ثبت نشده لطفا به آموزش مراجعه نمایید

در صورتی که انتخاب های اولیه شما در زمان انتخاب واحد ثبت نشده باشد، با این خطا مواجه می شوید و برای تصحیح آن می بایست به قسمت آموزش دانشکده خود مراجعه کنید.

مشمول دانشجویان با تاخیر ثبت نام نمی باشید

اگر زمان مشخصی برای دانشجویانی که هنوز برای ترم جدید ثبت نام نکرده اند، در نظر گرفته شده باشد و شما پیش از این در زمان انتخاب واحد اولیه به صورت عادی بیشتر از 10 واحد درسی اخذ نموده باشید، این جمله را مشاهده خواهید کرد.

وضعیت ترمی باید عادی باشد لطفا به آموزش مراجعه شود

اگر در ترم گذشته وضعیت های غیر معمولی همچون مرخصی، عدم مراجعه، حدف ترم، محروم و… را تجربه کرده باشید، امکان نام نویسی و انتخاب واحد در ترم جدید را نخواهید داشت و باید به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

عدم رعایت پیش نیاز

دانشجویانی که در هنگام انتخاب واحد رعایت پیش نیاز بودن دروس را ننموده باشند با این جمله مواجه خواهند شد.

تداخل ساعت

چنانچه واحد های انتخابی شما از نظر ساعت برگزاری کلاس با یکدیگر تداخل داشته باشند، این پیغام در هنگام انتخاب واحد نمایش داده می شود.

انتخاب بیش از سقف واحد مجاز

از آن جایی که تعداد واحد های انتخابی هر ترم محدود بوده و به معدل ترم گذشته دانشجو بستگی دارد، در صورتی که تعداد واحد های انتخابی بیش از سقف تعیین شده باشد، سامانه با نشان داده چنین پیامی، اجازه ادامه اخذ واحد را نخواهد داد.

پس از تکمیل انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 – 1402، دانشجو موظف است تا بر اساس برنامه درسی و زمان بندی ارائه شده، نسبت به حضور در برنامه های آموزش آنلاین و آفلاین دانشگاه اقدام نماید. سامانه وادانا دانشگاه آزاد و سامانه دان سایت هایی هستند که جهت آموزش مجازی به دانشجویان این دانشگاه راه اندازی شده اند و دانشجو می تواند به منظور استفاده از خدمات آموزش الکترونیک و کلاس های آموزشی به آن ها مراجعه کند.

 

سوالات متداول

1- انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه آزاد 1401 - 1402 چه زمانی انجام می شود؟

انتخاب واحد ترم مهر در بازه زمانی 12 الی 24 شهریور ماه 1401 صورت می پذیرد و روند تکمیلی آن از 27 شهریور ماه الی 1 مهر ماه امکان پذیر است.

2- پروسه انتخاب واحد دانشگاه آزاد 1401 - 1402 چند مرتبه در سال تحصیلی جاری برگزار می گردد؟

این فرآیند سه مرتبه در سال تحصیلی و پیش از شروع هر ترم (نیمسال اول، دوم و ترم تابستان) برگزار می شود.

3- فرآیند انتخاب واحد دانشگاه آزاد از طریق چه سایتی امکان پذیر است؟

فرآیند انتخاب واحد به صورت مجازی از طریق سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir انجام می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دریافت مشاوره