خانه مدارس تدریس خصوصی (ریاضی) در مقاطع مدرسه ، کنکور و دانشگاه

تدریس خصوصی (ریاضی) در مقاطع مدرسه ، کنکور و دانشگاه

کلاس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی

 

برای ثبت نام در کلاس های خصوصی ریاضی با کارشناسان ایران مشاوره تماس بگیرید👈 02156691684

و یا فرم زیر را تکمیل نمایید

قیمت: 0 تومان

اگر از دانش آموزان در مورد سخت ترین درس دوران تحصیلشان بپرسید قطعا درس ریاضی پاسخ بسیاری از آن ها خواهد بود. دروس ریاضی علی رغم تمام کاربردهایی که در علوم و رشته های مختلف دارند، پایه و اساس بسیاری از دروس محسوب شده و احساس ضعف در این دروس می تواند علاوه بر به مشکل خوردن در زمینه های مختلف، گاها موجب دلزدگی دانش آموزان از درس و مدرسه شود. بدون شک، آموزش درست از پایه های آغازی و کم کردن عواملی همچون تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس ، ساعات آموزشی کم ، عدم رضایت دانش آموزان از شیوه تدریس معلم و… برای یادگیری این درس موثرتر بوده که می توان با حضور در کلاس های خصوصی این مشکلات را به کلی رفع نمود و در مسیر موفقیت گام برداشت.

از مزایای حضور در کلاس های خصوصی امکان پرسش و پاسخ میان مدرس و دانش آموز و هم چنین حل تمرین بیشتر می باشد.

فهرست محتوا

آموزش ریاضی پایه دوم ابتدایی | حل نمونه سوال امتحانی

سرفصل های کلاس ریاضی دوم ابتدایی

فصل اول: عدد و رقم

فصل اول: عدد و رقم

عدد و شمارش

دسته های ده تایی و دوتایی

جمع و تفریق

شمارش چندتا چندتا

مرور فصل

فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دورقمی

فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دورقمی

جمع و تفریق ده تایی

جمع و تفریق

جمع و تفریق دو عدد دورقمی

جمع و تفریق دوعدد (ادامه)

مرور فصل

فصل سوم: اشکال هنسی

فصل سوم: اشکال هنسی

یادآوری شکل های هندسی

روابط بین شکل ها

تقارن

تقارن (ادامه)

مرور فصل

فصل چهارم: عددهای سه رقمی

فصل چهارم: عددهای سه رقمی

معرفی پول معرفی

عددهای سه رقمی

تقریب اعداد سه رقمی

آمادگی برای جمع و تفریق

مرور فصل

فصل پنجم: اندازه گیری

فصل پنجم: اندازه گیری

اندازه گیری طول

اندازه گیری دقیق تر

واحد سانتی متر واحد

میلی متر

مرور فصل

فصل ششم: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

فصل ششم: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

مقایسه اعداد

جمع و تفریق عددهای سه رقمی

جمع در جدول ارزش مکانی تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل

فصل هفتم: کسر و احتمال

فصل هفتم: کسر و احتمال

قسمتی از یک واحد

نمایش کسرها

مفهوم احتمال

احتمال و کسر

مرور فصل

فصل هشتم: آمار و نمودار

فصل هشتم: آمار و نمودار

سرشماری

نمودار ستونی

نمودار تصویری

انتخاب نمودار

مرور فصل

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی | مبحث کسرها

سرفصل های کلاس ریاضی سوم ابتدایی

فصل اول: الگوها

فصل اول: الگوها

حل مسئله: الگویابی

شمارش چندتا چندتا

ماشین های ورودی_خروجی

ساعت در بعدازظهر

الگوهای متقارن

مرور فصل

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

حل مسئله: الگوسازی

معرفی عدد هزار

ارزش مکانی

ارزش پول

تقریب اعداد

مرور فصل

فصل سوم: عددهای کسری

فصل سوم: عددهای کسری

حل مسئله: رسم شکل کسر

کاربرد کسر در اندازه گیری

تساوی کسر ها

مقایسه کسر ها

مرور فصل

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

حل مسئله: روش های نمادین ضرب

ضرب عددهای یک رقمی

خاصیت های ضرب تقسیم

مرور فصل

فصل پنجم: محیط و مساحت

فصل پنجم: محیط و مساحت

حل مسئله: زیر مسئله

خط، نیم خط و پاره خط

محیط

اندازه ی سطح

واحد اندازه گیری سطح

مرور فصل

فصل ششم: جمع و تفریق

فصل ششم: جمع و تفریق

حل مسئله: حل مسئله ساده تر

مقایسه عددها جمع و تفریق

جمع در جدول ارزش مکانی

تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل

فصل هفتم: آمار و احتمال

فصل هفتم: آمار و احتمال

حل مسئله: حدس و آزمایش

جدول داده ها

احتمال

نمودار دایره ای

انتخاب نمودار

مرور فصل

فصل هشتم: ضرب عددها

فصل هشتم: ضرب عددها

حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب

ضرب در عدد 10

ضرب های یک رقمی در چندرقمی

محاسبه ی ضرب

تقسیم با باقی مانده

مرور فصل

آموزش ریاضی چهارم ابتدایی | مبحث کسرها

سرفصل های کلاس ریاضی چهارم ابتدایی

فصل اول: اعداد و الگوها

فصل اول: اعداد و الگوها

حل مسئله

عددنویسی

الگوها

ماشین ورودی-خروجی

معرفی میلیون

مرور فصل

فصل دوم: کسر

فصل دوم: کسر

حل مسئله

شناخت کسرها

جمع و تفریق

تساوی کسرها

ضرب عدد در کسر

مرور فصل

فصل سوم: ضرب و تقسیم

فصل سوم: ضرب و تقسیم

حل مسئله

ضرب دو عدد دورقمی

محاسبه ی حاصل ضرب

محاسبه های تقریبی

تقسیم و بخش پذیری

تقسیم بر عددهای یک رقمی

تقسیم بر عددهای دورقمی

مرور فصل

فصل چهارم: اندازه گیری

فصل چهارم: اندازه گیری

حل مسئله

زاویه

اندازه گیری زاویه

اندازه گیری زمان

اندازه گیری طول

مرور فصل

فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری

فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری

حل مسئله

عدد مخلوط

عدد اعشاری

جمع و تفریق اعشاری

ارزش مکانی عددهای اعشاری

مرور فصل

فصل ششم: شکل های هندسی

فصل ششم: شکل های هندسی

حل مسئله عمودی-موازی

چهارضلعی ها

مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

محیط و مساحت

مرور فصل

فصل هفتم: آمار و احتمال

فصل هفتم: آمار و احتمال

حل مسئله

نمودار خط شکسته

احتمال

مرور فصل

آموزش ریاضی پنجم ابتدایی | مبحث نسبت، تناسب و درصد ریاضی

سرفصل های کلاس ریاضی پنجم ابتدایی

فصل اول: عددنویسی و الگوها

فصل اول: عددنویسی و الگوها

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

معرفی میلیارد

جمع و تفریق عددهای مرکب

الگوها مرور فصل

فصل دوم: کسر

فصل دوم: کسر

ک

سرهای بزرگ تر از واحد

جمع و تفریق عددهای مخلوط

ضرب کسرها

تقسیم کسرها

ضرب عددهای مخلوط

مرور فصل

فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد

فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد

نسبت

نسبت های مساوی

تناسب

درصد

مرور فصل

فصل چهارم: تقارن و چندضلعی ها

فصل چهارم: تقارن و چندضلعی ها

تقارن محوری

تقارن مرکزی

زاویه و نیمساز

چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

مرور فصل

فصل پنجم: عددهای اعشاری

فصل پنجم: عددهای اعشاری

عددهای اعشاری

جمع عددهای اعشاری

تفریق عددهای اعشاری

ضرب عددهای اعشاری

مرور فصل

فصل ششم: اندازه گیری

فصل ششم: اندازه گیری

مساحت لوزی و ذوزنقه

محیط دایره

حجم

گنجایش

مرور فصل

فصل هفتم: آمار و احتمال

فصل هفتم: آمار و احتمال

جمع آوری ونمایش داده ها

میانگین

احتمال

مرور فصل

تدریس خصوصی ریاضی پایه ششم ابتدایی

تدریس ریاضی – مبحث کسرها

تدریس ریاضی – مبحث الگوهای عددی

 

سرفصل های کلاس ریاضی ششم ابتدایی

فصل اول: عدد و الگوهای عددی

فصل اول: عدد و الگوهای عددی

الگوهای عددی

یادآوری عددنویسی

بخش پذیری

معرفی اعداد صحیح

مرور فصل

فصل دوم: کسر

فصل دوم: کسر

جمع و تفریق کسرها

ضرب کسرها

تقسیم کسرها

محاسبات با کسر

مرور فصل

فصل سوم: اعداد اعشاری

فصل سوم: اعداد اعشاری

یادآوری

یادآوری ضرب و تقسیم تقسیم

عدد اعشاری بر عدد طبیعی

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

مرور فصل

فصل چهارم: تقارن و مختصات

فصل چهارم: تقارن و مختصات

مرکز تقارن و تقارن مرکزی

دوران

محور های مختصات

تقارن و مختصات

مرور فصل

فصل پنجم: اندازه گیری

فصل پنجم: اندازه گیری

طول و سطح

حجم و جرم

مساحت دایره

خط و زاویه

مرور فصل

فصل ششم: تناسب و درصد

فصل ششم: تناسب و درصد

کسر، نسبت و تناسب

درصد

کاربرد درصد در محاسبات مالی

کاربرد درصد در آمار و احتمال

مرور فصل

فصل هفتم: تقریب

فصل هفتم: تقریب

تقریب اندازه گیری و محاسبات تقریبی

مرور فصل

آموزش ریاضی هفتم | مبحث جبر و معادله

سرفصل های کلاس ریاضی هفتم

فصل اول: راهبردهای حل مسئله

فصل اول: راهبردهای حل مسئله

راهبردهای حل مسئله

فصل دوم: عددهای صحیح

فصل دوم: عددهای صحیح

معرفی عددهای علامت دار

جمع و تفریق عددهای صحیح (1)

جمع و تفریق عددهای صحیح (2)

ضرب و تقسیم عددهای صحیح

مرور فصل 2

فصل سوم: جبر و معادله

فصل سوم: جبر و معادله

الگوهای عددی

عبارت های جبری

مقدار عددی یک عبارت جبری

معادله

مرور فصل

فصل چهارم: هندسه و استدلال

فصل چهارم: هندسه و استدلال

روابط بین پاره خط ها

روابط بین زاویه ها

تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)

شکل های مساوی (هم نهشت)

مرور فصل 4

فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول

فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول

عدد اول

شمارنده اول

بزرگ ترین شمارنده مشترک

کوچک ترین مضرب مشترک

مرور فصل

فصل ششم: سطح و حجم

فصل ششم: سطح و حجم

حجم های هندسی

محاسبه حجم های منشوری

مساحت جانبی و کل

حجم و سطح

مرور فصل 6

فصل هفتم: توان و جذر

فصل هفتم: توان و جذر

تعریف توان

محاسبه عبارت توان دار

ساده کردن عبارت های توان دار

جذر و ریشه

مرور فصل 7

فصل هشتم: بردار و مختصات

فصل هشتم: بردار و مختصات

پاره خط جهت دار

بردارهای مساوی و قرینه

مختصات

بردار انتقال

مرور فصل 8

فصل نهم: آمار و احتمال

فصل نهم: آمار و احتمال

جمع آوری و نمایش داده ها

نمودارها و تفسیر نتیجه ها

احتمال یا اندازه گیری شانس

احتمال و تجربه

مرور فصل 9

آموزش ریاضی هشتم | مبحث مجموعه و احتمال

سرفصل های کلاس ریاضی هشتم

فصل اول: عددهای صحیح و گویا

فصل اول: عددهای صحیح و گویا

یادآوری عددهای صحیح

معرفی عددهای گویا

جمع و تفریق عددهای گویا

ضرب و تقسیم عددهای گویا

مرور فصل 1

فصل دوم: عددهای اول

فصل دوم: عددهای اول

یادآوری عددهای اول

تعیین عددهای اول

مرور فصل 2

فصل سوم: چندضلعی ها

فصل سوم: چندضلعی ها

چندضلعی ها و تقارن

توازی و تعامد

چهارضلعی ها

زاویه های داخلی

زاویه های خارجی

مرور فصل 3

فصل چهارم: جبر و معادله

فصل چهارم: جبر و معادله

ساده کردن عبارت های جبری

پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

تجزیه عبارت های جبری

معادله

مرور فصل 4

فصل پنجم: بردار و مختصات

فصل پنجم: بردار و مختصات

جمع بردارها

ضرب عدد در بردار

بردارهای واحد مختصات

مرور فصل 5

فصل ششم: مثلث

فصل ششم: مثلث

رابطه فیثاغورس

شکل های هم نهشت

مثلث های هم نهشت

هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه

مرور فصل 6

فصل هفتم: توان و جذر

فصل هفتم: توان و جذر

توان

تقسیم اعداد توان دار

جذر تقریب

نمایش تعداد رادیکالی روی محور اعداد

خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها

مرور فصل 7

فصل هشتم: آمار و احتمال

فصل هشتم: آمار و احتمال

دسته بندی داده ها

میانگین داده ها

احتمال یا اندزه گیری شانس

بررسی حالت های ممکن

مرور فصل 8

فصل نهم : دایره

فصل نهم : دایره

خط و دایره

زاویه های مرکزی

زاویه های محاطی

مرور فصل 9

آموزش ریاضی نهم | فصل سوم

سرفصل های کلاس ریاضی نهم متوسطه

فصل اول: مجموعه ها

فصل اول: مجموعه ها

معرفی مجموعه ها

مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها

مجموعه ها و احتمال

عددهای حقیقی

عددهای حقیقی

عددهای گویا

عددهای حقیقی

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

استدلال آشنایی با اثبات در هندسه

هم نهشتی مثلث ها

حل مسئله در هندسه

شکل های متشابه

فصل چهارم: توان و ریشه

فصل چهارم: توان و ریشه

توان صحیح

نماد علمی

ریشه گیری

جمع و تفریق رادیکال ها

فصل پنجم: عبارت های جبری

فصل پنجم: عبارت های جبری

عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

چند تحاد دیگرف تجزیه و کاربردها

نابرابری ها و نامعادله ها

فصل ششم: خط و معادله های خطی

فصل ششم: خط و معادله های خطی

معادله خط

شیب خط و عرض از مبدا

دستگاه معادله های خطی

فصل هفتم: عبارت های گویا

فصل هفتم: عبارت های گویا

معرفی و ساده کردن عبارت های گویا

محاسبات عبارت های گویا

تقسیم چندجمله ای

فصل هشتم: حجم و مساحت

فصل هشتم: حجم و مساحت

حجم و مساحت کرده

حجم هرم و مخروط

سطح و حجم

آموزش ریاضی دهم

 فصل دوم – مبحث مثلثات

 مبحث دنباله های حسابی

سرفصل های کلاس ریاضی دهم

سرفصل های ریاضی دهم تجربی و ریاضی

فصل اول: الگو و دنباله

فصل اول: الگو و دنباله

مجموعه های متناهی و نامتناهی

متمم یک مجموعه

الگو و دنباله

دنباله های حسابی و هندسی

فصل دوم: مثلثات

فصل دوم: مثلثات

نسبت های مثلثاتی

دایره مثلثاتی

روابط بین نسبت های مثلثاتی

فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری

فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری

ریشه و توان

ریشه nام

توان های گویا

عبارت های جبری

فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها

فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها

معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن

سهمی

تعیین علامت

فصل پنجم: تابع

فصل پنجم: تابع

مفهوم تابع و بازنمایی های آن

دامنه و برد توابع

انواع تابع

فصل ششم: شمارش بدون شمردن

فصل ششم: شمارش بدون شمردن

شمارش

جایگشت

ترکیب

فصل هفتم: آمار و احتمال

فصل هفتم: آمار و احتمال

احتمال یا اندازه گیری شانس

مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه

متغیر و انواع آن

سرفصل های ریاضی دهم انسانی

فصل اول: معادله درجه دوم

فصل اول: معادله درجه دوم

معادله و مسائل توضیفی

حل معادله درجه 2 و کاربردهای آن

معادله های شامل عبارت گویا

فصل دوم: تابع

فصل دوم: تابع

مفهوم تابع

ضابطه جبری تابع

نمودار تابع خطی

نمودار تابع درجه2

فصل سوم: کار با داده های آماری

فصل سوم: کار با داده های آماری

گردآوری داده ها

معیارهای گرایش به مرکز

معیارهای پراکندگی

فصل چهارم: نمایش داده ها

فصل چهارم: نمایش داده ها

نمودارهای یک متغییره

نمودارهای چند متغییره

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی

درس ریاضی دوران ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فراگیری مطالب به صورت اصولی و درک عمیق از مسائل ریاضی می توانند در روند تحصیلی دانش آموزان بسیار تاثیر گذار باشند. از طرفی به دلیل آن که آموزش مفاهیم پایه ریاضی در این دوره صورت می گیرد ، اهمیت درک مفهومی و یادگیری اصولی و دقیق را دو چندان می کند.

امر تدریس در دوران ابتدایی به سبب روحیه لطیف و کودکانه دانش آموزان ، به ویژه در پایه های تحصیلی پایین تر بسیار حساس بوده و چون مدت زمان زیادی از تحصیل دانش آموزان در مدرسه نمی گذرد ، عدم توانایی معلم در انتقال مفاهیم و به دنبال آن ناامیدی دانش آموزان از یادگیری می تواند موجب بی رغبتی آن ها به درس و مدرسه شود. در چنین شرایطی یک معلم خصوصی با تجربه می تواند تمامی انتظارات دانش آموزان و والدین آن ها در رابطه با پیشرفت تحصیلی برآورده نماید.

تدریس خصوصی ریاضی پایه اول

روحیه حساس دانش آموزان این پایه و گاها تعداد بالای نفرات کلاس موجب می گردد تا معلم نتواند آن طور که باید و شاید به امر تدریس بپردازد. مفاهیم پایه ای ریاضی مانند شمارش ، نوشتن اعداد و جمع و تفریق در این پایه آموزش داده می شوند و اگر دانش آموزان به طور مفهومی آن ها را درک نکنند ، قطعا در امتحانات و پایه بعدی خود با مشکل جدی مواجه خواهند شد. حضور یک مدرس که توانایی لازم برای برقراری ارتباط با کودکان این رده سنی را دارد و می تواند مفاهیم را به زبانی ساده و روان انتقال دهد ، بی شک تاثیر بسزایی در پیشرفت و علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی دارد.

تدریس خصوصی ریاضی پایه دوم

ریاضی پایه دوم ابتدایی شامل مباحثی همچون جمع و تفریق عدد سه رقمی ، کسر و احتمال ، آمار و نمودار ، اشکال هندسی و… می باشد. فراگیری برخی از این سرفصل ها ممکن است برای دانش آموزان این پایه پیچیده و دشوار باشد و آن ها نتوانند تمامی نکات لازم را در کلاس درس یاد بگیرند. والدین این دسته از دانش آموزان می توانند با ثبت نام فرزندان خود در کلاس های خصوصی ، گامی موثر در راستای پیشرفت تحصیلی آن ها بردارند.

تدریس خصوصی ریاضی پایه سوم

کتاب ریاضی پایه سوم دبستان شامل هشت فصل است که هر یک از آن ها دارای چهار درس و یک بخش حل مسئله می باشد. ضرب و تقسیم ، آمار و احتمال و عددهای کسری جزو مباحثی هستند که به دانش آموزان این پایه آموزش داده می شوند.

از جمله مزایای کلاس های خصوصی آن است که امکان برگزاری آن در منزل وجود دارد و دانش آموزان در محیطی آرام و با آرامش کامل به یادگیری دروس می پردازند و همین امر می تواند بازدهی یادگیری آن ها را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. به علاوه ، این کتاب دارای بخش هایی تحت عنوان “تمرین های تکمیلی و ترکیبی” می باشد که یک معلم خصوصی حرفه ای می تواند دانش آموزان را در حل این مسائل و تمرین بیشتر یاری نماید.

تدریس خصوصی ریاضی پایه چهارم

دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مباحثی از قبیل اندازه گیری ، عدد مخلوط و عدد اعشاری ، شکل های هندسی و کسر را طی این پایه می آموزند. والدینی که تمایل دارند فرزندان شان به طور مفهومی و عمیق تر مباحث این درس را یاد بگیرند ، می توانند از خدمات تدریس خصوصی در منزل بهره مند شوند.

بسیاری تصور می کنند که حضور در کلاس های خصوصی تنها مختص دانش آموزانی است که پایه ضعیفی دارند ، در صورتی که این باور کاملا اشتباه بوده و کلاس های خصوصی می توانند برای تمامی دانش آموزان مفید واقع شوند. دانش آموزانی که قصد دارند نسبت به وضعیت موجود پیشرفت کنند و می خواهند مفاهیم را به صورت دقیق تر یاد بگیرند ، می توانند از تجربیات یک مدرس حرفه ای با شرکت در کلاس های خصوصی استفاده نمایند.

تدریس خصوصی ریاضی پایه پنجم

ساختار کتاب ریاضی پنجم دبستان از سه بخش فعالیت ، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است. این کتاب در بر دارنده مباحثی از قبیل عددهای اعشاری ، نسبت ، تناسب و درصد ، کسر و… می باشد. از نکات مثبت حضور در کلاس های خصوصی آن است که سطح کلاس در تدریس خصوصی با توجه به میزان اطلاعات دانش آموز و سطح یادگیری وی تعیین می گردد و اگر دانش آموز در هر یک از مباحث کتاب دچار ضعف باشد ، امکان ارائه دروس به صورت پایه ای نیز وجود دارد.

تدریس خصوصی ریاضی پایه ششم

هدف اصلی نویسندگان کتاب ریاضی پایه ششم دبستان ، پرورش قدرت تفکر و تعقل و هم چنین افزایش توانایی حل مسئله دانش آموزان می باشد. مطالبی که در این کتاب جهت آموزش دانش آموزان در نظر گرفته شده اند شامل مواردی همچون تقریب ، تناسب و درصد ، تقارن و مختصات و … هستند. دانش آموزانی که به دنبال پیشرفت در درس خود و دستیابی به تسلط کافی در حل مسائل مربوطه می باشند ، بهتر است فرصت را از دست ندهند و سریعا نسبت به ثبت نام در کلاس های خصوصی اقدام نمایند.

تدریس خصوصی دروس ریاضی دوره اول متوسطه

کلاس خصوصی دروس ریاضی دوره اول متوسطه
تدریس خصوصی دروس ریاضی دوره اول متوسطه

تدریس دروس ریاضی همانند دیگر دروس مانند زبان عربی یا شیمی ، شیوه های خاص خود را می طلبد و توانایی بیان و انتقال مفاهیم معلمان در یادگیری و حتی علاقه مندی دانش آموزان به دروس مختلف بسیار موثر است. درس ریاضی معمولا برای دانش آموزان از جمله دروس سخت و پیچیده محسوب شده و نیاز به تکرار و حل مسائل مختلف در این درس بیش از دروس دیگر احساس می شود.

در مدرسه به دلیل تعداد بالای دانش آموزان ، معلم نمی تواند پاسخگوی تمام سوالات آن ها باشد و اگر بخواهد برای تک تک سوالات و رفع مشکلات دانش آموزان وقت بگذارد ، دیگر زمانی برای تدریس کلیه مطالب باقی نمی ماند. از جمله امتیازات ثبت نام در کلاس های خصوصی آن است که تمام تمرکز مدرس متوجه یک نفر است به همین دلیل سوالات و اشکالات دانش آموز به صورت تخصصی بررسی و ریشه یابی می شوند.

تدریس خصوصی ریاضی پایه هفتم

دانش آموزان پس از آشنایی با مفاهیم حساب و هندسه در دوران ابتدایی ، در دوران اول متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنند و سطح معلومات خود را در حوزه ریاضی افزایش می دهند. یادگیری ریاضی قطعا محدود به کلاس درس نبوده و علاوه بر آن مستلزم تمرین و فعالیت نیز می باشد.

گستردگی مطالب کتاب ریاضی هفتم از جمله عوامل ضعف دانش آموزان در این درس به شمار می رود. از همین رو ، حضور یک معلم خصوصی که به خوبی بر اصول تدریس مسلط است می تواند جهت ارائه نکات کلیدی ، رفع اشکال و تقویت پایه ریاضی دانش آموزان بسیار مثمر ثمر واقع شود.

تدریس خصوصی ریاضی پایه هشتم

آشنایی با عددهای صحیح و گویا ، جبر و معادله ، آمار و احتمال و… با استفاده از کتاب ریاضی پایه هشتم صورت می گیرد. عمده فعالیت های این کتاب با هدف درگیر کردن دانش آموزان با حل مسائل طراحی شده اند و دانش آموزان بایستی به تسلط کافی بر موضوعات و روش های حل مسئله برسند تا پیشرفت تحصیلی حاصل گردد.

اگر می خواهید به راحتی از پس حل مسائل ریاضی برآیید ، ما حضور در کلاس های خصوصی را به شما پیشنهاد می کنیم زیرا تمام توجه مدرس در کلاس های خصوصی معطوف به یک دانش آموز بوده و به راحتی می توان نقاط ضعف دانش آموز را شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام نمود. توجه داشته باشید که امکان شرکت در کلاس های خصوصی در تمامی نقاط شهر تهران و شهرستان های اطراف آن مقدور می باشد.

تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم

آن چه در تدوین کتاب ریاضی پایه نهم مد نظر بوده ، آشنایی مفهومی دانش آموزان با مباحث درسی ، استدلال و کشف روش مناسب برای حل مسائل می باشد. آن دسته از دانش آموزانی که در فراگیری هر یک از موضوعات کتاب ریاضی نهم دچار مشکل هستند ، در راستای رفع اشکالات خود و هم چنین یادگیری هر چه سریع تر و بهتر مباحث ، به شرکت در کلاس های خصوصی روی می آورند. توجه داشته باشید که قرار نیست کلاس خصوصی جایگزین مدرسه باشد ، بلکه قرار است در کنار کلاس های مدرسه به صورت مکمل عمل کرده و در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی را ایفا کند.

تدریس خصوصی دروس ریاضی دوره دوم متوسطه 

در ریاضیات دوره دوم متوسطه مباحث به شکل کامل و به تفکیک هر رشته دسته بندی می شوند. دروس ریاضی دوره دوم متوسطه در رشته ریاضی فیزیک در قالب 5 عنوان ارائه می شوند اما دانش آموزان رشته تجربی دارای کتاب ریاضی و دانش آموزان رشته انسانی دارای کتاب آمار و احتمال در سه سال دوره دوم متوسطه می باشند.

به دلیل آن که سوالات کنکور سراسری از مباحث این دوره مطرح می شوند ، یادگیری دقیق و مفهومی دروس دوره دوم متوسطه به صورت خاص مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه این که معدل امتحانات نهایی سال دوازدهم در نتایج کنکور موثر بوده و عدم موفقیت در امتحانات می تواند شما را از دستیابی به رتبه و دانشگاه مورد نظر خود دور کند. بنابراین اگر در پی کسب موفقیت های علمی و رتبه بالا در کنکور سراسری می باشید ، شرکت در کلاس های خصوصی را جدی بگیرید.

ریاضیات رشته ریاضی فیزیک

همان طور که از نام این رشته پیداست ، دروس ریاضی از جمله دروس مهم و کاربردی این رشته محسوب می شوند. به دلیل گستردگی مباحث ریاضی در رشته ریاضی فیزیک ، این درس به شاخه های مختلفی تقسیم شده است و دانش آموزان طی هر یک از آن ها به فراگیری بخشی از دانش ریاضی اعم از آمار و احتمال ، هندسه ، ریاضی ، حسابان و ریاضیات گسسته می پردازند.

تدریس خصوصی آمار و احتمال

درس آمار و احتمال از جمله دروس تخصصی رشته ریاضی محسوب می شود. البته دانش آموزان رشته های انسانی و علوم معارف نیز مفاهیم این درس را در کتاب ریاضی خود تحت عنوان “ریاضی و آمار” فرا می گیرند. دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک می توانند با شرکت در کلاس های خصوصی اساتید برجسته این رشته ، موفقیت های خود را در سال تحصیلی و امتحانات پایان ترم تضمین نمایند.

تدریس خصوصی ریاضی (1)

درس ریاضی (1) از جمله دروس مشترک پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و رشته تجربی می باشد. کسانی که رشته ریاضی فیزیک را انتخاب کرده اند بی شک عاشق محاسبه و ریاضیات هستند اما قطعا این علاقه دلیل بر عدم ضعف آن ها در حل مسائل ریاضی نمی باشد.

دانش آموزانی که در یادگیری بخش های مختلف کتاب ریاضی (1) احساس ضعف می کنند و یا به دنبال تقویت پایه های ریاضی خود هستند ، می توانند با حضور در کلاس های خصوصی روند پیشرفت خود را در این مسیر بهبود بخشند. عواملی همچون تمرکز بیشتر دانش آموز ، حل نمونه سوالات بیشتر و امکان پرسش و پاسخ باعث می شوند تا فرآیند یادگیری دانش آموزان با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری همراه باشد.

تدریس خصوصی ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته مختص دانش آموزان سال دوازدهم رشته ریاضی فیزیک بوده و امتحان آن به صورت هماهنگ و نهایی برگزار می شود. با توجه به این که امتحان این درس به صورت نهایی است و قطعا بر معدل و به دنبال آن در رتبه کنکور تاثیرگذار است ، نمی توان به راحتی آن را کنار گذاشت. بنابراین لازم است مهارت های لازم را جهت حل مسائل و استنباط مفهومی مباحث کسب کنید. دانش آموزان می توانند با شرکت در کلاس های خصوصی به شکل کارآمدتر و با سرعت بیشتری به این مهارت ها دست پیدا کنند.

تدریس خصوصی هندسه

هندسه (1) در پایه دهم و هندسه (2) در پایه یازدهم رشته ریاضی تدریس می شوند. بخشی از مباحث درس هندسه شامل اثبات قضایا و برخی دیگر نیز شامل مسائل پیرامون هندسه تحلیلی می باشند. این درس جزو دروسی است که نحوه صحیح تدریس ، روش های درست مطالعه و حل مسائل در یادگیری و درک مفاهیم نقش بسیار مهمی دارند.

اگر احساس می کنید که مطالب این درس را به خوبی فرا نمی گیرید و یا ساعات آموزشی مدارس به تنهایی پاسخگوی نیاز شما در حل مسائل و مطرح کردن سوالات خود نمی باشند ، می توانید با ثبت نام در کلاس های خصوصی ، تاثیرات مثبت یک معلم خصوصی را بر روند پیشرفت تحصیلی خود مشاهده نمایید.

تدریس خصوصی حسابان

دروس حسابان (1) و (2) از جمله دروس مهم و اساسی رشته ریاضی فیزیک محسوب می شوند و علاوه بر تاثیر آن در معدل و رتبه کنکور ، مباحث آن در دروس دانشگاهی نیز کاربرد فراوانی دارند. بنابراین اگر در این دو درس احساس ضعف می کنید ، شرکت در کلاس های خصوصی می تواند شما را در شناسایی نقاط ضعف خود کمک کند تا بتوانید اقدامات لازم را با یاری و روش های پیشنهادی اساتید حرفه ای در جهت رفع اشکالات خود به انجام برسانید.

ریاضیات رشته علوم تجربی

دانش آموزان رشته علوم تجربی تمامی مباحث حوزه ریاضی را تنها در قالب کتاب های ریاضی(1) و (2) و (3) فرا می گیرند و خبری از تفکیک دروس ریاضی بر اساس محتوا در این رشته نیست. حضور در کلاس های خصوصی می تواند تاثیر بسزایی در موفقیت و درک عمیق دانش آموزان از هر یک از فصول کتاب های مذکور داشته باشد.

تدریس خصوصی ریاضی پایه دهم

دانش آموزان پایه دهم تجربی در کتاب ریاضی (1) به فراگیری موضوعاتی همچون آمار و احتمال ، حل معادله ها و نامعادله ها ، توابع و… می پردازند. آن دسته از دانش آموزانی که بنا بر دلایلی مانند عدم تمرکز در کلاس درس ، فشردگی ساعات تدریس و… در یادگیری مباحث دچار مشکل می شوند ، توجه داشته باشند که امکان برگزاری کلاس های خصوصی در منزل نیز مقدور می باشد.

بدیهی است به دلیل سکوت و محیط آرام منزل و به دنبال آن افزایش سطح تمرکز دانش آموز ، روند یادگیری مطالب به مراتب راحت تر و سریع تر انجام می شود و دانش آموز می تواند سوالات خود را به راحتی مطرح کرده و با حل تمرینات و نمونه سوالات بیشتر ، مهارت خود را در حل مسائل بهبود بخشد.

تدریس خصوصی ریاضی پایه یازدهم

کتاب ریاضی (2) پایه یازدهم شامل پنج فصل می باشد که طی آن مباحثی مانند هندسه و مثلثات مورد بررسی قرار می گیرند. هر یک از دانش آموزان می توانند با ثبت نام در کلاس های خصوصی از مزایای آن بهره مند شوند. برای مثال اگر شما در مدرسه تمرکز لازم برای یادگیری را ندارید و یا روش تدریس معلم خود را نمی پسندید ، شرکت در کلاس های خصوصی می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

تدریس خصوصی ریاضی پایه دوازدهم

اهمیت ریاضی (3) در رشته تجربی نسبت به دو پایه دیگر به دلیل نهایی بودن امتحان آن دو چندان است. بنابراین استفاده از تجربه اساتید برجسته این رشته را می توان از جمله عوامل موفقیت تحصیلی و کسب نمره مطلوب در درس ریاضی این پایه تحصیلی نام برد. اگر علاوه بر پیشرفت در دوران تحصیلی ، به موفقیت در امتحان نهایی ریاضی می اندیشید ، ما شرکت در کلاس های خصوصی را به شما پیشنهاد می کنیم.

ریاضیات رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

معمولا دانش آموزان رشته انسانی و علوم معارف ، با دروس ریاضی و در کل اعداد و ارقام سازگار نیستند. به همین دلیل بسیاری از آن ها در حل مسائل ریاضی دچار مشکل شده و اکثرا در حل سوالات ریاضی موفق ظاهر نمی شوند. از همین رو ، تدریس خصوصی می تواند تاثیر شایانی بر پیشرفت تحصیلی آن ها داشته باشد. دانش آموزان این دو رشته مفاهیم ریاضی را از طریق کتاب “ریاضی و آمار” در سه پایه دوره دوم متوسطه فرا می گیرند.

تدریس خصوصی ریاضی پایه دهم

آن دسته از دانش آموزانی که یادگیری مباحث ریاضی و حل مسائل کتاب ریاضی و آمار (1) رشته انسانی و علوم معارف دچار مشکل هستند می توانند با شرکت در کلاس های خصوصی ، از مزیت های آن بهره مند شده و از دانش و تجربه اساتید حرفه ای استفاده نمایند تا بدین ترتیب شاهد پیشرفت خود در این مسیر باشند.

تدریس خصوصی ریاضی پایه یازدهم

اگر می خواهید در حل مسائل ریاضی موفق عمل کنید نباید خود را به کلاس های درس و تمرینات کتاب محدود کنید. درسی مانند ریاضی که سراسر حل مسئله است نیازمند تمرین و تکرار برای کسب مهارت می باشد و چنین شرایطی را می توان به راحتی با شرکت در کلاس های خصوصی فراهم آورد زیرا در کلاس های خصوصی فرصت کافی برای حل نمونه سوالات و تمرینات بیشتر مهیا است.

تدریس خصوصی ریاضی پایه دوازدهم

کتاب ریاضی و آمار پایه دوازدهم دو رشته انسانی و معارف شامل سه فصل آمار و احتمال ، الگوهای خطی و الگوهای غیرخطی می باشد. با توجه به این که این درس به صورت هماهنگ و نهایی برگزار می شود ، دانش آموزان می بایست تماس سعی خود را برای کسب آمادگی لازم جهت حضور در جلسه امتحان را به کار گیرند. توجه داشته باشید که موفقیت در طول تحصیل و امتحانات نهایی جز با تمرین و ممارست حاصل نمی شود. در کلاس های خصوصی امکان تمرین بیشتر ، حل مسائل ، پرسش و پاسخ و رفع اشکال فراهم است و دانش آموزان می توانند موفقیت خود را با حضور یک مدرس حرفه ای تضمین کنند.

تدریس خصوصی ریاضی هنرستان 

کلاس خصوصی ریاضی هنرستان 
تدریس خصوصی ریاضی هنرستان

دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش نیز با توجه به رشته تحصیلی خود دارای سه کتاب ریاضی (1) ، ریاضی (2) و ریاضی (3) در دوره دوم آموزش متوسطه می باشند. اگر دانش آموز هر یک از رشته های هنرستان در پایه های دهم ، یازدهم یا دوازدهم هستید و در یادگیری و حل مسائل ریاضی دچار مشکل می باشید ، توصیه می کنیم شرکت در کلاس های خصوصی را از دست ندهید.

حتی اگر در مفاهیم پایه ای ریاضی ضعف داشته باشید ، مدرسان برجسته این رشته شما را در رفع اشکالات موجود به بهترین نحو هدایت می کنند ، در صورتی که در کلاس های مدرسه به علت تعداد بالای نفرات کلاس شاید فرصت چنین کاری هرگز پیش نیاید. از طرفی شرکت در کلاس های خصوصی موجب تسریع در روند یادگیری دانش آموزان می شود ، زیرا علاوه بر افزایش تمرکز دانش آموز ، تمام وقت و توجه استاد متوجه یک نفر است و فرصت کافی برای رسیدگی به نقاط ضعف دانش آموز و پاسخ به پرسش های وی فراهم می باشد.

تدریس خصوصی ریاضی ویژه ایام امتحانات

با فرا رسیدن ایام امتحانات ، ضعف دانش آموزان بیش از گذشته احساس می شود. البته بهتر است دانش آموزان و والدین آن ها در همان ابتدای ترم نسبت به ثبت نام در کلاس های خصوصی اقدام نمایند تا دانش آموزان در طول ترم و در فرصت مناسب به یادگیری مفاهیم بپردازند اما قطعا نمی توان تاثیر این کلاس ها را حتی در صورت آغاز ایام امتحانات نادیده گرفت.

اساتید خصوصی مرکز ایران مشاوره دارای سال ها تجربه در امر تدریس ریاضی می باشند و می توانند به پشتوانه این تجربه و دانش خود ، شما را برای حضور در جلسات امتحان آماده کنند. معمولا دانش آموزان پس آغاز امتحانات به معلم خود دسترسی ندارند تا سوالات خود را مطرح کنند ، بنابراین حضور یک مدرس خصوصی می تواند دانش آموز را در رفع اشکال ، جمع بندی دروس و حل نمونه سوالات امتحانی کمک کند.

در هر نقطه از شهر تهران و یا شهرستان های اطراف آن که ساکن هستید و در هر رشته و هر مقطعی که تحصیل می کنید ، پیشرفت و موفقیت خود را در دوران امتحانات از ما بخواهید. مرکز ایران مشاوره با در اختیار داشتن اساتید حرفه ای و مجرب آماده ارائه خدمات به شما دانش آموزان عزیز می باشد.

تدریس خصوصی دروس ریاضی ویژه داوطلبان کنکور

بسیاری از دانش آموزانی که آرزوی تحصیل در رشته ها و دانشگاه های برتر کشور را در ذهن خود می پرورانند لازم است از اهمیت این درس در کنکور سراسری مطلع گردند. با توجه به ضرایب دروس ریاضی در هر یک از رشته های تحصیلی دوره دوم متوسطه ، تسلط دانش آموزان بر شیوه های تست زنی ، حل مسائل و هم چنین درک عمیق از مباحث مربوطه می تواند در بهبود رتبه آن ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

روش های مطالعه و تدریس تمامی دروس از جمله ریاضی ، برای آمادگی جهت شرکت در کنکور با مطالعه آن در مدرسه و برای امتحان متفاوت است. به همین دلیل شرکت در کلاس های خصوصی موجب می شود تا داوطلبان علاوه بر فراگیری نکات مهم و کلیدی به روش های درست تست زنی تسلط پیدا کرده و با یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند ، موجبات پیشرفت خود را فراهم سازند.

همواره تمامی داوطلبان شرکت در کنکور تنها فارغ التحصیلان پایه دوازدهم نبوده و برخی از آن ها پس از چندین سال تصمیم به شرکت در کنکور گرفته اند و برای مدت طولانی از درس و مدرسه دور بوده اند. درس ریاضی از جمله دروسی است که عدم تمرین و تکرار آن موجب فراموشی مباحث می شود. اگر جزو این دسته از متقاضیان کنکور هستید ، قطعا شرکت در کلاس های خصوصی می تواند برای موفقیت شما در عرصه رقابت کنکور مفید واقع شود.

تدریس خصوصی دروس ریاضی ویژه دانشجویان

دانش آموزان پس از ورود به دانشگاه متوجه میزان اهمیت این درس و کاربرد آن در دیگر دروس دانشگاهی خود می شوند. برخی از دانشجویان به اقتضای رشته خود ممکن است بیشتر درگیر مباحث ریاضی در دانشگاه باشند و برخی کمتر! در هر شرایطی و هر رشته ای که هستید ، می توانید برای موفقیت در درس ریاضی خود در دانشگاه ، از تجارب اساتید کلاس های خصوصی مرکز ایران مشاوره بهره مند شوید.

بسیاری از افراد ممکن است کلاس های خصوصی را با فیلم های آموزشی و کتاب های کمک درسی مقایسه کنند در صورتی که چنین مقایسه ای کاملا اشتباه و غیر منصفانه می باشد زیرا در ویدئوهای آموزشی نه تنها امکان پرسش و پاسخ میان دانش آموزان و مدرس فراهم نمی باشد بلکه اگر دانش آموز متوجه بخشی از فیلم یا کتاب نشود چطور باید سوال خود را مطرح کند!؟ با این تفاسیر ، شرکت در کلاس های خصوصی که امکان بهره مندی از آن در تمامی نقاط تهران و شهرستان های آن فراهم می باشد ، می تواند گزینه بسیار مناسبی برای پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تلقی گردد.

برای ثبت نام در کلاس های خصوصی ریاضی با کارشناسان ایران مشاوره تماس بگیرید👈 02156691684

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مدارس پیج مدارس