تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی شیمی پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 9242590 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1896 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2155 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2220 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2893 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3130 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3649 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3989 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4180 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5530 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5955 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6330 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6981 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7233 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7264 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7781 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8809 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9139 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3246 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3462 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3871 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4089 منطقه 1 مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4232 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4232 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4241 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5994 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3167 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4261 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4836 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4970 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5045 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5342 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5996 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6266 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6862 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7370 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7933 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8000 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8483 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8972 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9004 منطقه 2 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9024 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9310 منطقه 2 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3677 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3978 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4967 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5285 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5460 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5895 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6166 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6357 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6720 منطقه 3 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7105 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7772 منطقه 3 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

بازار کار رشته مهندسی شیمی تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره تخمین رتبه