خانه آزمون استخدامی شرایط استخدام بانک سپه 1401

شرایط استخدام بانک سپه 1401

شرایط استخدام بانک سپه 1401
شرایط استخدام بانک سپه 1401

بانک سپه یکی از بانک های دولتی ایرانی است که همانند تمامی بانک ها در هر دوره بر اساس نیاز به نیروی انسانی کارآمد و متخصص اقدام به تکمیل کادر کارکنان خود در ردیف های شغلی مختلف می نماید. داوطلبانی که علاقه دارند در این بانک مشغول به کار شوند، می بایست واجد کلیه شرایط تعیین شده و صلاحیت های لازم باشند. در غیر این صورت حتی در صورت ثبت نام و طی مراحل پذیرش، روند استخدام آن ها متوقف می گردد. جهت آشنایی با ضوابط و مقررات استخدام بانک سپه 1401 تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

در فرآیند استخدام بانک سپه، مدت خدمت سربازی داوطلبان آقا به ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ خواهد شد.شرایط لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی بانک سپه 1401

کلیه بانک ها از یکی از روش های آزمون استخدامی و مصاحبه یا دریافت رزومه داوطلبان و مصاحبه اقدام به جذب نیروهای مورد نظر خود می نمایند. بانک های دولتی ممکن است در برخی از دوره ها به جریان استخدام ارگان ها و دستگاه های اجرایی پیوسته و از طریق آزمون های فراگیر، داوطلبان را مورد سنجش قرار دهند. با توجه به این که بانک سپه در آخرین دوره با دستگاه های اجرایی همراه شده بود، متقاضیان جهت اطلاع از ضوابط استخدام بانک می بایست به دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی 1401 مراجعه نموده و شرایط ثبت نام آزمون استخدامی را مورد مطالعه قرار می دادند.

اما در حال حاضر اطلاعیه ای که گویای روش و شرایط استخدام این بانک در سال 1401 باشد منتشر نشده است. بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی که در بخش زیر ملاحظه می نمایید مربوط به آخرین دوره بوده و به محض اعلام شرایط جدید، تغییرات مربوطه در این مقاله اعمال خواهد شد.

شرایط عمومی استخدام بانک سپه 

 • داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
 • اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 • اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 • اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
 • داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم شغل مورد تقاضا
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
 • نداشتن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
 • داشتن مدرک تحصیلی مطابق با رشته، گرایش و مقطع مورد درخواست
 • اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ قبل از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن
 • داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر سی سال تمام برای مدارک تحصیلی دیپلم و حداکثر سی و پنج سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر چهل سال برای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری
 •  در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • داوﻃﻠﺒﺎن استخدام بانک، ﻧﺒﺎید ﺟﺰء ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 •  داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘه، ﮔﺮاﯾﺶ و دوره تحصیلی ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن است.
 • ﺳﻦ اﻓﺮاد از اوﻟﯿﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم محاسبه می گردد.
 • ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درج شده ﺑﺎﺷﺪ.

ضوابط شرط افزایش حداکثر سن 

 • اعضای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ 5 سال
 • رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ
 • ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 • ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

شرایط اختصاصی بانک سپه

 • ﺣﺪاﻗـﻞ ﻣﻌـﺪل ﮐـﻞ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن اﺳﺘﺨـﺪام دارای دﯾﭙﻠـﻢ 14 و برای دارندگان مدرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 15 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • حداقل ﻣﻌﺪل مجاز برای ثبت نام داوطلبان ﻣﻘﺎﻃـﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در اﺳﺘـﺎنﻫﺎی اﯾﻼم، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری، ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺧﻮزﺳﺘـﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮدﺳﺘـﺎن، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ، ﻟﺮﺳـﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن، 13 در نظر گرفته شده است.
 • از داوﻃﻠﺒﺎن، ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ به جاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺳﺎل اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد) داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 175 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺪ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳﺖ و ﮐــﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان (ﭘﺰﺷﮑـﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑـﯽ) ﻣـﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان 25 درﺻﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ دارﻧﺪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ، ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻧﮕﻬﺒﺎن) ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗـﻞ 15 ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا این دسته از افراد تا زمانی که در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪار، شعبه ای است ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

افرادی که پس از بررسی دفترچه و آگهی های راهنمای ثبت نام، از دارا بودن تمامی شرایط فوق مطمئن شوند، می توانند با مراجعه به سایت استخدام بانک سپه روند نام نویسی خود را آغاز نمایند. از متقاضیانی که جزء پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی و یا ارسال رزومه جهت پذیرش در این بانک هستند، برای شرکت در مرحله مصاحبه دعوت به عمل آورده می شود. نهایتا داوطلبانی که آزمون شفاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته و در آزمایشات و معاینات پزشکی حضور داشته اند، برای گذراندن دوره آموزشی انتخاب می شوند. جهت کسب اطلاع از زمان اعلام نتایج بانک سپه 1401 می توانید بر روی لینک مربوطه کلیک فرمایید.
سوالات متداول

1- آیا استخدام بانک سپه 1401 دارای شرط معدل می باشد؟

بله، ﺣﺪاﻗـﻞ ﻣﻌـﺪل ﮐـﻞ ﺑﺮای افراد دارای دﯾﭙﻠـﻢ 14 و برای دارندگان مدرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 15 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2- آیا پس از استخدام نهایی در فرآیند پذیرش بانک سپه، کارکنان این بانک حق جابجایی به سایر شعبه ها را دارند؟

خیر، از داوﻃﻠﺒﺎن در هنگام ثبت نام یک ﺗﻌﻬﺪ محضری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ به جاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺳﺎل اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

3- حداقل شرط معدل داوطلبان استان های کم برخوردار در نام نویسی استخدام بانک سپه چقدر است؟

متقاضیان استان های محروم با حداقل معدل 13 می توانند در استخدام این بانک شرکت نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره استخدامی پیج استخدامی