تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کنکور / بودجه بندی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی سوالات آزمون سراسری انسانی سال های اخیر 1401
بودجه بندی کنکور انسانی 1401

پس از اعلام روزهای مقرر جهت ثبت نام کنکور سراسری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان اقدام به ثبت نام خواهند کرد. در بین 5 گروه آزمایشی کنکور سراسری، عده ای از مخاطبان را گروه علوم انسانی تشکیل می دهند.
دانش آموزان انسانی برای رقابت در کنکور و نهایتا رسیدن به موفقیت نیازمند به مطالعه صحیح و هدفمند در هر درس، متناسب با ضرایب آن ها در هر زیرگروه و اطلاع از نحوه بودجه بندی سوالات کنکور هستند.

توجه به بودجه بندی سوالات کنکور سراسری 1401 به داوطلبان کمک خواهد کرد با در نظر گرفتن مباحث پرتکرار در کنار یک برنامه ریزی درسی منظم و متناسب با توانایی ها و ظرفیت های فردی بتوانند مسیر موفقیت خود را برای رسیدن به رتبه و رشته دلخواه طی کنند.

بودجه بندی سوالات کنکور سراسری انسانی به داوطلبان جهت داشتن یک برنامه ریزی جامع و دقیق کمک شایانی خواهد کرد.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی 1401

دفترچه شماره یک، دفترچه سوالات عمومی بوده و اولین طیف ازسوالاتی است که داوطلبان گروه علوم آزمایشی انسانی باید به مدت 75 دقیقه به 100 سوال آن پاسخ دهند.

 •  ادبیات فارسی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 18 دقیقه
 • دین و زندگی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 17 دقیقه
 • عربی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 20 دقیقه
 • زبان انگلیسی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 20 دقیقه
بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور انسانی 1401
مباحث  تعداد سوالات
لغت 3
املا 2
زبان فارسی 5
تاریخ ادبیات 3
آرایه های ادبی 3
قرابت معنایی 9
بودجه بندی عربی عمومی کنکور انسانی 1401
مباحث تعداد سوالات
ترجمه و مفاهیم 10
متن و درک مطلب 4
تحلیل صرفی 3
حرکت گذاری 1
قواعد 7
بودجه بندی دین و زندگی کنکور انسانی 1401
مباحث تعداد سوالات
آیات و روایات 11
اشعار و حدیث 5
متن 9
بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور انسانی 1401
مباحث تعداد سوالات
واژگان 8
گرامر 4
close test (کلوز تست) 5
reading (درک مطلب) 8

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی 1401

در دفترچه اختصاصی، داوطلب باید به 180 سوال در  مدت زمان  165 دقیقه پاسخ دهد. در کنکور انسانی، پاسخ درست به سوالات اقتصاد و سه درس پایانی دفترچه یعنی جامعه شناسی، منطق و فلسفه، و همچنین روانشناسی در کسب رتبه خوب موثر خواهند بود.

 • ریاضی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 25 دقیقه
 • اقتصاد: 15 سوال، مدت پاسخگویی 10 دقیقه
 • زبان و ادبیات فارسی: 30 سوال، مدت پاسخگویی 30 دقیقه
 • عربی تخصصی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 20 دقیقه
 • تاریخ و جغرافیا: 30 سوال، مدت پاسخگویی 25 دقیقه
 • علوم اجتماعی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 15 دقیقه
 • فلسفه و منطق: 25 سوال، مدت پاسخگویی 25 دقیقه
 • روانشناسی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 15 دقیقه
بودجه بندی درس ریاضی و آمار 1 کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98  سال 99   سال 1400
عبارت های جبری عبارت های جبری 1 2
معادله درجه دوم معادله درجه دوم 1 3 2
تابع تابع 2 4
کار با داده های آماری کار با داده های آماری 2 2
نمایش داده ها نمایش داده ها 3 1
بودجه بندی درس ریاضی و آمار 2 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98 سال 99 سال 1400
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی گزاره ها و ترکیب گزاره ها 1 1 2
استدلال ریاضی
تابع تابع 3 3 1
آمار شاخص های آماری 2 2 1
سری های زمانی
بودجه بندی درس ریاضی و آمار 3 کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98 سال 99 سال 1400
آمار و احتمال شمارش 3 3 2
احتمال
چرخه آمار در حل مسائل
الگوهای خطی مدل سازی و دنباله 3 2 2
دنباله های حسابی
الگوهای غیرخطی دنباله هندسی 2 1 3
ریشه nآم و توان گویا
تابع نمایی
بودجه بندی درس علوم و فنون ادبی 1 کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98 سال 99 سال 1400
تاریخ ادبیات و سبک شناسی تاریخ ادبیات 2
سبک شناسی 1 1 2
مفهوم 1 1 1
موسیقی شعر موسیقی شعر 2 2 2
زیبایی شناسی بیان
بدیع
ترکیبی بیان و بدیع
بودجه بندی درس علوم و فنون ادبی 2 کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98 سال 99 سال 1400
تاریخ ادبیات و سبک شناسی تاریخ ادبیات 1 2
سبک شناسی 1+2 (ترکیبی با دهم) 2 1
مفهوم 1+2 (ترکیبی با دهم) 1+2 (ترکیبی با دهم) 1+2 (ترکیبی با دهم)
موسیقی شعر موسیقی شعر 2 1 1
زیبایی شناسی بیان 2 1 3
بدیع
ترکیبی بیان و بدیع 1 (ترکیبی با دهم)
بودجه بندی درس علوم و فنون ادبی 3 کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98 سال 99 سال 1400
تاریخ ادبیات و سبک شناسی تاریخ ادبیات 3 2 3
سبک شناسی 1 1
مفهوم 1 1
لغت 1
موسیقی شعر موسیقی شعر 1+5 (ترکیبی با یازدهم) 1+3 (ترکیبی با دهم) + 1 (ترکیبی با یازدهم + 1 (ترکیبی با دهم و یازدهم) 3+2 (ترکیبی با یازدهم) + 1 (ترکیبی با دهم و یازدهم)
زیبایی شناسی بیان
بدیع 2
ترکیبی بیان و بدیع 2 (ترکیبی با دهم و یازدهم) + 2 (ترکیبی با یازدهم) 3 (ترکیبی با یازدهم) + 2 (ترکیبی با دهم و یازدهم) 2 (ترکیبی با یازدهم) + 2 (ترکیبی با دهم و یازدهم)
بودجه بندی درس عربی، زبان قرآن کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400 
ترجمه ترجمه 8 8 8
درک مطلب مفهوم متن
مفهوم مفهوم آیه، حدیث، عبارت، شعر و ضرب المثل – حسب الحقیقه – مکالمه – تعریف یک کلمه – ارتباط کلمات – مترادف و متضاد 2 (مفهوم عبارت‏، تعریف یک کلمه) 1 1
ضبط حرکات ضبط حرکات 1 1 1
تحلیل صرفی و محل اعرابی تحلیل صرفی و محل اعرابی‏‌ – تحلیل صرفی – محل اعرابی 3 3 3
قواعد اسم وزن کلمات – اسم فاعل – اسم تفضیل – اسم مکان – اسم مبالغه – معرفه و نکره – وصف و اضافه – جمع مکسر – ضمیر – اسم اشاره – انواع اعراب 2 (اسم مکان، ضمیر) 2 (اسم تفضیل، وصف و اضافه) 1 (انوع اعراب)
قواعد فعل باب ها – فعال امر و نهی – صیغه فعل – اعراب فعل مضارع – نون وقایه 2 (اعراب فعل مضارع‏، لازم و متعدی) 1 (اعراب فعل مضارع)
انواع جملات جمله اسمیه و فعلیه – فعل مجهول و معلوم – حروف مشبهه – اسلوب شرط – نواسخ – ماضی بعید – ماضی استمراری 1 (شرط) 1 (شرط) 1 (شرط) + 1 (حروف مشبهه)
عدد عدد اصلی و ترتیبی – ساعت – عملیات حسابی 1 1
مفعول مطلق مفعول مطلق 1 1
استثناء استثناء 1 1
حال حال 1
اسلوب ندا اسلوب ندا 1
بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98 سال 99 سال 1400
آشنایی با اقتصاد اقتصاد چیست؟ 1
تولید 2 1+1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)
بازار 1+1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟) 3
آشنایی با شاخص های اقتصادی 5 4 3
نهاد های پولی و مالی پول 1
بانک 1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟) 1 (ترکیبی با پول) 1 (ترکیبی با پول)
بازار سرمایه 1 (ترکیبی با بانک، پول، آشنایی با شاخص های اقتصادی، بازار و تولید)
توسعه اقتصادی رشد، توسعه و پیشرفت 1
فقر و توزیع درآمد 1 1 1 (ترکیبی با تولید، بانک، رشد، توسعه و پیشرفت)
مدیریت کلان اقتصادی دولت و اقتصاد 1 (ترکیبی با بانک و تولید)
بودجه و امور مالی دولت 1
اقتصاد جهان و ایران اقتصاد بین الملل 1+1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟) 2 (ترکیبی با بودجه و امور مالی دولت، دولت و اقتصاد، فقر و توزیع درآمد، رشد، توسعه و پیشرفت، 1 (ترکیبی با آشنایی با شاخص های اقتصادی)
اقتصاد ایران 1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟) 1 (ترکیبی با بازار سرمایه و آشنایی با شاخص های اقتصادی) + 1 (ترکیبی با بازار سرمایه، بازار و تولید)
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت 1 (ترکیبی با اقتصاد بین الملل، بودجه و امور مالی دولت، دولت و اقتصاد، فقر و توزیع درآمد، رشد، توسعه و پیشرفت) 1 (ترکیبی با بانک، بازار سرمایه و اقتصاد بین الملل) + 1 (ترکیبی با دولت و اقتصاد و بودجه و امور مالی دولت)

بودجه بندی درس تاریخ 1 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400
تاریخ شناسی تاریخ و تاریخ نگاری 1
تاریخ، زمان و مکان 1 1
باستان شناسی 1 1
جهان در عصز باستان پیدایش تمدن بین النهرین و مصر
هند و چین
یونان و روم
ایران در عصر باستان مطالعه و کاوش در گذشته های دور 1
سپیده دم تمدن ایرانی 1 1
ار ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان 1
اشکانیان و ساسانیان
آیین کشور داری 1
جامعه و خانواده
اقتصاد و معیشت 1 + 1 (ترکیبی با هند و چین)
دین و اعتقادات 1
زبان، علم و آموزش 1
هنر و معماری 1
بودجه بندی درس تاریخ 2 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400
تاریخ شناسی منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی 1
روش پژوهش در تاریخ 1
ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشر اسلام در مکه
امت و حکومت نبوی در مدینه 1 1
نثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین 1
امویان بر مسند قدرت
جهان اسلام در عصر خلافت عباسی 1 1
ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه اسلام در ایران، زمینه های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی
ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی 1 1
ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی 1
حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری
فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری 1
تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی 1 1
فرهنگ و تمدن در عصر صفوی 1
اروپا در قرون وسطا و عصر جدید قرون وسطا 1
رنسانس و عصر جدید
بودجه بندی درس تاریخ 3 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400
تاریخ شناسی تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر 1 2
ایران و جهان در دوران معاصر ایران و جهان در آستانه دوره معاصر 1
سیاست و حکومت در عصر قاجار
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار 1 1 1(ترکیبی با سیاست و حکومت در عصر قاجار)
نهضت مشروطه ایران
جنگ جهانی اول و ایران
ایران در دوره حکومت رضاشاه 1 1
جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن 1
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 1 1
انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی 1
استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی 1 1
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
بودجه بندی درس جغرافیای 1 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400
جغرافیا چیست؟ جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر 2 1
روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا 1 1
جغرافیای طبیعی ایران موقعیت جغرافیایی ایران
ناهمواری های ایران 1 1
آب و هوای ایران 1 1
منابع آب ایران
جغرافیای انسانی ایران ویژگی های جمعیت ایران 1
تقسیمات کشوری ایران 1
سکونتگاه های ایران 1 1
توان های اقتصادی ایران
بودجه بندی درس جغرافیای 2 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث سال 98  سال 99  سال 1400
ناحیه چیست؟ معنا و مفهوم ناحیه 1 1
انسان و ناحیه
نواحی طبیعی نواحی آب و هوایی 1 1
ناهمواری ها و اشکال زمین 1 +1 (ترکیبی با معنا و مفهوم ناحیه) 1
نواحی زیستی 2 1
نواحی انسانی نواحی فرهنگی 1
نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت) 1
نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی) 1
نواحی سیاسی معناو مفهوم ناحیه سیاسی
کشور، یک ناحیه سیاسی 1 1 1
ژئوپلیتیک
بودجه بندی درس جغرافیای 3 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400
جغرافیای سکونتگاه ها شهر ها و روستاها 1 1 1
مدیریت شهر و روستا 2 1
فنون و مهارت های جغرافیایی 1 1
جغرافیای حمل و نقل ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل
مدیریت حمل و نقل 1 1
فنون و مهارت های جغرافیایی
مخاطرات طبیعی ویژگی های و انواع مخاطرات طبیعی 4 1
مدیریت مخاطرات طبیعی 1
فنون و مهارت های جغرافیایی
بودجه بندی درس جامعه شناسی 1 کنکور انسانی 1401
میحث زیر مبحث سال 98 سال 99 سال 1400
کنش های ما ویژگی های کنش های انسانی
آثار و پیامدهای کنش های انسانی
پدیده های اجتماعی کنش اجتماعی 1
شکل گیری پدیده های اجتماعی
جهان اجتماعی جهان اجتماعی
گستره جهان اجتماعی
اجزا و لایه های جهان اجتماعی اجزای جهان اجتماعی
لایه های جهان اجتماعی
جهان های اجتماعی جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی
تفاوت و تنوع جهان های اجتماعی
پیامد های جهان اجتماعی جهان اجتماعی تابع اراده افراد
پیامدهای جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت؟
فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد 1 (ترکیبی با اجزای جهان اجتماعی و لایه های جهان اجتماعی)
ارزیابی جهان های اجتماعی قلمرو واقعی و آرمانی
ارزیابی قلمرو واقعی و آرمانی
حق و باطل، تابع جهان های اجتماعی
هویت فردی و اجتماعی هویت چیست؟‌ 1
نسبت هویت فردی و اجتماعی
خودآگاهی یا ناخودآگاهی؟
بازتولید هویت اجتماعی نقش جامعه پذیری در بازتولید هویت اجتماعی
نقش کنترل اجتماعی در بازتولید هویت اجتماعی
تغییرات هویت اجتماعی تحرک اجتماعی چیست؟
فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی 1
تحولات هویتی جهان اجتماعی هویت جهان اجتماعی چیست؟
فرآیند تحولات هویتی جهان اجتماعی 1
نقش ارتباط جهان های احتماعی در تحولات فرهنگی
از خودبیگانگی فرهنگی
هویت ایرانی هویت ایرانی در گذر زمان
تاثیر انقلاب اسلامی بر هویت ایرانی
جمعیت و هویت
هویت اقتصادی جامعه 1 1
بودجه بندی درس جامعه شناسی 2 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98  سال 99  سال 1400
فرهنگ جهانی جهان فرهنگی 1 (ترکیبی با هویت اقتصادی جامعه، بازتولید هویت احتماعی، پیامد های جهان اجتماعی: دهم)
فرهنگ جهانی
نمونه های فرهنگ جهانی
فرهنکگ معاصر غرب و نظام نویت جهانی بلور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب 1
چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب 1 (ترکیبی با بلورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + شکل گیری پدیده های اجتماعی: دهم)
جامعه جهانی 1 (ترکیبی با تفوات و تنوع جهان های اجتماعی + فرآیند تحولات هویتی جهان اجتماعی: یازدهم) + 1 (ترکیبی با باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + شکل گیری پدیده های اجتماعی: دهم) 1 + 1 (ترکیبی با نمونه های فرهنگ جهانی: یازدهم) 1
تحولات نظام جهانی 1 (ترکیبی با چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب: یازدهم + کنش اجتماعی: دهم) 1 (ترکیبی با باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + پدیده های اجتماعی: دهم) + 1 (ترکیبی با چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب: یازدهم + تحولات هویتی جهان اجتماعی: دهم) 1
چالش های جهانی جهان دوقطبی
جنگ ها و تقابل های جهانی
بحران های اقتصادی و زیست محیطی 1 (ترکیبی با جهان دو قطبی: یازدهم + گستره جهان اجتماعی: دهم) 1 (ترکیبی با جنگ ها و تقابل های جهانی: یازدهم + جهان دو قطبی: یازدهم) 1+1 (ترکیبی با جهان فرهنگی و تحولات نظام جهانی: یازدهم + فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد: دهم)
بحران های معرفتی و معنوی
بیداری اسلامی و جهان جدید سر آغاز بیداری اسلامی 1 1  (ترکیبی با بحران های معرفتی و معنوی: یازدهم + چگونگی تکوین فرهنگ عاصر غرب: یازدهم)
انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی 1 1 1
افق بیداری اسلامی 1 + 1 (ترکیبی با جهان دو قطبی: یازدهم + تحولات نظام جهانی: یازدهم)
بودجه بندی درس جامعه شناسی 3 کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98 سال 99  سال 1400
ذخیره دانشی ذخیره دانشی 1 1
علوم اجتماعی علوم اجتماعی 1
نظم احتماعی نظم احتماعی
کنش اجتماعی کنش اجتماعی 1 1 (ترکیبی با جنگ ها و تقابل های جهانی: یازدهم + جهان دو قطبی: یازدهم)
معنای زندگی معنای زندگی 1 (ترکیبی با نظم اجتماعی: دوازدهم) 1 (ترکیبی با تحرک اجتماعی: دهم) + 1 (ترکیبی با فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد: دهم + نمونه های فرهنگ جهانی و جهان دوقطبی: یازدهم)
قدرت اجتماعی قدرت اجتماعی 1 1 1 (ترکیبی با نظم اجتماعی و کنش اجتماعی: دوازدهم)
نابرابری اجتماعی نابرابری اجتماعی 1 1 (ترکیبی با نظم اجتماعی: دوازدهم) + 1 (ترکیبی با نظم اجتماعی: دوازدهم + باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب: یازدهم + تشریح جهان اجتماعی: دهم) 1 (ترکیبی با معنای زندگی: دوازدهم) + 1 (ترکیبی با نظم اجتماعی و معنای زندگی: دوازدهم)
سیاست هویت سیاست هویت 1 1 (ترکیبی با کنش اجتماعی: دوازدهم + افق بیداری اسلامی: یازدهم + تشریح جهان اجتماعی، پیامد های جهان اجتماعی و تحولات هویتی جهان اجتماعی: دهم) 1 (ترکیبی با نظم اجتماعی  نابرابری اجتماعی: دوازدهم) + 1 (ترکیبی با قدرت اجتماعی: دوازدهم + نمونه ها فرهنگ جهانی: یازدهم + هویت اقتصادی جامعه: دهم)
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام 1 1 + 1 (ترکیبی با افق بیداری اسلامی: یازدهم + لایه های جهان اجتماعی و هویت ایرانی در گذر زمان: دهم)
افق علوم اجتماعی در جهان اسلام افق علوم اجتماعی در جهان اسلام 1 1 + 1 (ترکیبی با جامعه جهانی و بحران های اقتصادی و زیست محیطی: یازدهم + معنای زندگی: دوازدهم)
بودجه بندی درس منطق کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث  سال 98 سال 99 سال 1400
منطق و مباحث آن منقطع ترازوی اندیشه 1 1
روابط میان ذهن، زبان و خارج لفظ و معنا 1 2
مفهوم و مصداق 1 1 1
تعریف اقسام و شرایط تعریف 1 1
استدلال استقرایی اقسام استدلال استقرایی 1 1 1
قضیه حملی و قیاس اقترانی قضیه حملی 2 1 (ترکیبی با مفهوم و مصداق)
احکام قضایا 1 1 2
قیاس اقترانی 3 1 1
قضیه شرطی و قیاس استثنایی قضیه شرطی و قیاس استثنایی 1 1
منطق کاربردی سنجشگری در تفکر
بودجه بندی درس فلسفه یازدهم کنکور انسانی 1401
مبحث  زیر مبحث سال 98 سال 99  سال 1400
فلسفه و ابعاد آن چیستی فلسفه 1 1
ریشه و شاخه های فلسفه 2 1
فلسفه و زندگی
آغاز تاریخی فلسفه 1 1
زندگی بر اساس اندیشه 1 1
معرفت و شناخت امکان شناخت 1 2
ابزار های شناخت
نگاهی به تاریخچه معرفت 1 1 1
انسان چیستی انسان (1) 1
چیستی انسان (2) 1 1
انسان، موجود اخلاق گرا 1 1 1
بودجه بندی درس فلسفه دوازدهم کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98 سال 99  سال 1400
پیرامون واقعیت و هستی هستی و چیستی 1 1
جهان ممکنات 1 1
جهان علی و معلولی 1 1 1
کدام تصویر از جهان؟ 1
پیرامون خدا و عقل خدا در فلسفه (1) 1 1
خدا در فلسفه (2) 1 3 1
عقل در فلسفه (1) 1
عقل در فلسفه (2) 1 1 1
نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام آغاز فلسفه در جهان اسلام
دوره میانی 3 1
دوره متاخر 1 1
حکمت معاصر
بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی 1401
مبحث زیر مبحث سال 98  سال 99  سال 1400
روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه 7 3 3
روانشناسی رشد روانشناسی رشد 4 3 5
احساس، توجه، ادراک احساس، توجه، ادراک 1 4 4
حافظه و علل فراموشی حافظه و علل فراموشی 1 2 2
تفکر (1) حل مسئله تفکر (1) حل مسئله 2 2 2
تفکر (2) تصمیم گیری تفکر (2) تصمیم گیری 2 3 2
انگیزه و نگرش انگیزه و نگرش 1 2 2
روان شناسی سلامت روان شناسی سلامت 1 1

آگاهی داوطلبان از بودجه بندی سوالات کنکور انسانی جهت کسب رتبه قبولی کنکور برای تحصیل در رشته و دانشگاه مورد علاقه به هیچ وجه کافی نیست. در واقع دسترسی به بودجه بندی کنکور مطالب، در کنار تهیه بهترین منابع کنکور انسانی مناسب و همچنین داشتن یک مشاوره تحصیلی و هدایتگر جهت برنامه ریزی کنکور انسانی می تواند نتیجه قابل قبولی را هنگام اعلام نتایج کنکور سراسری به ارمغان آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از موارد فوق می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی 1401 به ما چه کمکی می کند؟

شما با آگاهی از مطالب پرتکرار و حائز اهمیت می توانید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.

2- بودجه بندی سوالات کنکور انسانی به چه صورت انجام می شود؟

بودجه بندی بر اساس تحلیل سوالات کنکور در سال های اخیر انجام می شود.

3- آیا فقط باید مطالب ذکر شده در بودجه بندی کنکور انسانی 1401 را مطالعه کنیم؟

خیر، این امر صرفا می تواند شما را با مباحث پرتکرار کنکور آشنا کرده و مسیر برنامه ریزی را برای داوطلبان هموار سازد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کنکور