تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کنکور / بودجه بندی کنکور انسانی 1400

بودجه بندی کنکور انسانی 1400

بودجه بندی کنکور سراسری انسانی 1400
بودجه بندی کنکور انسانی 1400

پس از اعلام روزهای مقرر جهت ثبت نام کنکور سراسری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان اقدام به ثبت نام خواهند کرد. در بین 5 گروه آزمایشی کنکور سراسری، عده ای از مخاطبان را گروه علوم انسانی تشکیل می دهند.
دانش آموزان انسانی برای رقابت در کنکور و نهایتا رسیدن به موفقیت نیازمند به مطالعه صحیح و هدفمند در هر درس، متناسب با ضرایب آن ها در هر زیرگروه و اطلاع از نحوه بودجه بندی سوالات کنکور هستند.

توجه به بودجه بندی سوالات کنکور سراسری 1400 به داوطلبان کمک خواهد کرد با در نظر گرفتن مباحث پرتکرار در کنار یک برنامه ریزی درسی منظم و متناسب با توانایی ها و ظرفیت های فردی بتوانند مسیر موفقیت خود را برای رسیدن به رتبه و رشته دلخواه طی کنند.

بودجه بندی سوالات کنکور سراسری انسانی به داوطلبان جهت داشتن یک برنامه ریزی جامع و دقیق کمک شایانی خواهد کرد.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی 1400

دفترچه شماره یک، دفترچه سوالات عمومی بوده و اولین طیف ازسوالاتی است که داوطلبان گروه علوم آزمایشی انسانی باید به مدت 75 دقیقه به 100 سوال آن پاسخ دهند.

 •  ادبیات فارسی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 18 دقیقه
 • دین و زندگی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 17 دقیقه
 • عربی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 20 دقیقه
 • زبان انگلیسی: 25 سوال، مدت پاسخگویی 20 دقیقه
بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور انسانی 1400
مباحث  تعداد سوالات
لغات و واژگان 3
املا 3
نگارش و دستور زبان 5
تاریخ ادبیات 1
آرایه های ادبی 4
قرابت معنایی 9
مجموع 25
بودجه بندی عربی عمومی کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
ترجمه و مفاهیم 10
مفهوم لغات 1
درک مطلب 4
تحلیل صرفی 3
حرکت گذاری 1
جمع مکسر – متضاد – مترادف 1
قواعد 5
مجموع 25
بودجه بندی دین و زندگی کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
آیات و روایات 12
متن 8
اشعار و احادیث 5
مجموع 25
بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
واژگان 7
گرامر 5
close test 5
reading (درک مطلب) 8
مجموع 25

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی 1400

در دفترچه اختصاصی، داوطلب باید به 180 سوال در  مدت زمان  165 دقیقه پاسخ دهد. در کنکور انسانی، پاسخ درست به سوالات اقتصاد و سه درس پایانی دفترچه یعنی جامعه شناسی، منطق و فلسفه، و همچنین روانشناسی در کسب رتبه خوب موثر خواهند بود.

 • ریاضی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 25 دقیقه
 • اقتصاد: 15 سوال، مدت پاسخگویی 10 دقیقه
 • زبان و ادبیات فارسی: 30 سوال، مدت پاسخگویی 30 دقیقه
 • عربی تخصصی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 20 دقیقه
 • تاریخ و جغرافیا: 30 سوال، مدت پاسخگویی 25 دقیقه
 • علوم اجتماعی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 15 دقیقه
 • فلسفه و منطق: 25 سوال، مدت پاسخگویی 25 دقیقه
 • روانشناسی: 20 سوال، مدت پاسخگویی 15 دقیقه
بودجه بندی ریاضی و آمار 1 کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
عبارت های جبری 1
 معادله درجه 2 1
تابع 2
کار با داده های آماری 2
نمایش داده ها
مجموع 6
بودجه بندی ریاضی و آمار 2 کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی 1
تابع 3
آمار 2
مجموع 6
بودجه بندی ریاضی و آمار 3 کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
آمار و اختمال 5
الگوهای خطی 1
الگوهای غیرخطی 2
مجموع 8
بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
آشنایی با اقتصاد اقتصاد چیست؟
تولید 3
بازار
آشنایی با شاخص های اقتصادی 3
نهاد های پولی و مالی پول 2
بانک
بازار سرمایه 1
توسعه اقتصادی رشد، توسعه، پیشرفت 5 سوال ترکیبی
فقر و توزیع درآمد 1
مدیریت کلان اقتصادی دولت و اقتصاد
بودجه و امور مالی دولت
اقتصاد ایران و جهان اقتصاد بین الملل
اقتصاد یران
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت
مجموع 15 15
بودجه بندی علوم و فنون ادبی 1 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
 تاریخ ادبیات و سبک شناسی تاریخ ادبیات 2
سبک شناسی 2
مفهوم 1 + 1 ( ترکیب با یازدهم )
موسیقی شعر موسیقی شعر 1 + 1 ( ترکیب با دوازدهم )
زیبایی شناسی بیان
بدیع
بیان و بدیع 2 (ترکیب 3 پایه ) + 1 ( ترکیب با یازدهم)
مجموع 11
بودجه بندی علوم و فنون ادبی 2 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
تاریخ ادبیات و سبک شناسی تاریخ ادبیات 2
سبک شناسی 2
مفهوم 2
موسیقی شعر موسیقی شعر 1 (ترکیب با دوازدهم)
زیبایی شناسی بیان 1
بدیع
بیان و بدیع 1 (ترکیب با دوازدهم)
مجموع 9
بودجه بندی علوم و فنون ادبی 3 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
تاریخ ادبیات و سبک شناسی تاریخ ادبیات 2
سبک شناسی 1
مفهوم 1
لغت 1
موسیقی شعر موسیقی شعر 3
زیبایی شناسی بیان
بدیع 1
بیان و بدیع
مجموع 9
بودجه بندی کنکور عربی اختصاصی کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
ترجمه 8
تحلیل و محل اعرابی 3
حرکت گذاری 1
مفهوم 1
قواعد 7
مجموع 20
بودجه بندی تاریخ 1 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
تاریخ شناسی : کاوش در گذشته تاریخ و تاریخ نگاری
تاریخ، زمان و مکان 1
باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی 1
جهان در عصر باستان : میراث بشری پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر
هند و چین
یونان و روم
ایران در عصر باستان: سرآغاز هویت ایرانی مطالعه و کاوش در گذشته های دور
ایران در عصر باستان: سرآغاز هویت ایرانی سپیده دم تمدن ایرانی 1
ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان
اشکانیان و ساسانیان
آیین کشور داری
جامعه و خانواده
اقتصاد و معیشت
دین و اعتقادات 1
زبان و آموزش
هنر و معماری 1
مجموع 5
بودجه بندی تاریخ 2 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
تاریخ شناسی منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی
روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک 1
ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشر اسلام در مکه
امت و حکومت نبوی در مدینه
تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
امویان بر مسند قدرت
جهان اسلام در عصر خلاقت عباسی 1
ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه اسلام در ایران، زمینه های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی
ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی
ایران در دوران غزنوی، سلجوفی، خوارزمشاهی 1
حکومت، جامعه واقتصاد در عصر مغول – تیموری
فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری
تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوران صفوی 1
فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
اروپا در قرون وسطا و عصر جدید قرون وسطا 1
رنسانس و عصر جدید
مجموع 5
بودجه بندی تاریخ 3 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
تاریخ شناسی تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر 1
ایران و جهان در دوران معاصر ایران و جهان در آستانه دوره معاصر 1
سیاست و حکومت در عصر قاجار (از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه)
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار 1
انقلاب مشروطه ایران 1
جنگ جهانی اول و ایران
ایران در دوره حکومت رضا شاه
جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن 1
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی
استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
مجموع 5
بودجه بندی جغرافیا 1 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
جغرافیا چیست؟ جغرافیا علمی برای زندگی بهتر 2
روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
جغرافیای طبیعی ایران موقعیت جغرافی ایران 3
ناهمواری های ایران
آب و هوای ایران
منابع آب ایران
جغرافیای انسانی ایران ویژگی های جمعیت ایران 1
تقسیمات کشوری ایران
سکونت گاه های ایران
توان های اقتصادی ایران
مجموع 6
بودجه بندی جغرافیا 2 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
ناحیه چیست؟ معنا و مفهوم ناحیه 2
انسان و ناحیه
نواحی طبیعی نواحی آب و هوایی 4
ناهمواری ها و اشکال زمین
نواحی زیستی
نواحی انسانی نواحی فرهنگی 1
نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)
نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)

 

نواحی سیاسی معنا و مفاهیم سیاسی
کشور، یک ناحیه سیاسی
ژنوپلیتیک
مجموع 7
بودجه بندی جغرافیا 3 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
جغرافیای سکونتگاه ها شهر ها و روستاها 4
مدیریت شهر و روستا
فنون و مهارت های جغرافیایی 1
جغرافیای حمل و نقل ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل 2
مدیریت حمل و نقل
فنون و مهارت جغرافیایی 2
مخاطرات طبیعی ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی
مدیریت مخاطرات طبیعی
فنون و مهارت های جغرافیایی 3
مجموع 6
بودجه بندی جامعه شناسی 1کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
جهان اجتماعی کنش های ما 1
پدیده های اجتماعی
جهان اجتماعی
تشریح جهان اجتماعی
پیامدهای جهان اجتماعی 1 + 1 (ترکیبی با درس تغییرات هویت اجتماعی)
ارزیابی جهان های اجتماعی
هویت هویت فردی و اجتماعی 1
باز تولید هویت اجتماعی
تغییرات هویت اجتماعی
تحولات هویتی جهان اجتماعی 1
هویت ایرانی 2
مجموع 7
بودجه بندی جامعه شناسی 2 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
فرهنگ اجتماعی جهان فرهنگی 1
فرهگ جهانی
نمونه های فرهنگ جهانی 1
نمونه های فرهنگ جهانی 2
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب 1
چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب 1
جامعه جهانی 2
تحولات نظام جهانی
چالش های جهانی جهان دوقطبی 1
جنگ ها و تقابل های جهانی 1
بحران های اقتصادی و زیست محیطی
بحران های معرفتی و معنوی
بیداری اسلامی و جهان جدید سرآغاز بیداری اسلامی
انقلاب اسلامی ایران
افق بیداری اسلام
مجموع 7
بودجه بندی جامعه شناسی 3 کنکور انسانی 1400
مباحث تعداد سوالات
ذخیره دانشی 1
علوم اجتماعی 1
نظم اجتماعی
کنش اجتماعی
معنای زندگی 1
قدرت اجتماعی 1
نابرابری اجتماعی 1
سیاست هویت 1 (ترکیبی با درس 15 جامعه شناسی یازدهم)
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام
افق علوم اجتماعی در جهان اسلام
مجموع 6
بودجه بندی فلسفه 1 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
فلسفه و ابعاد آن چیستی فلسفه 1
ریشه و شاخه های فلسفه 1
آغاز تاریخی فلسفه
فلسفه و زندگی
زندگی بر اساس اندیشه 1
معرفت و شناخت امکان شناخت 1
ابزارهای شناخت
نگاهی به تاریخچه معرفت 3
انسان چیستی انسان 1
انسان موجودی اخلاق گرا 1
مجموع 9
بودجه بندی فلسفه 2 کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
مسائل پیرامون حقیقت و هیتی هستی و چیستی 1
جهان ممکنات
جهان علی و معلولی
کدام تصویر از جهان؟ 1
پیرامون خدا و عقل خدا در فلسفه 1 2
خدا در فلسفه 2 3
عقل در فلسفه 1
عقل در فلسفه 2
نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام آغاز فلسفه در جهان اسلام 1
فلسفه در جهان اسلام 2
دوران متاخر
مجموع 7
بودجه بندی منطق کنکور انسانی 1400
مباحث اصلی مباحث فرعی تعداد سوالات
منطق و مباحث آن منطق ترازوی اندیشی 1
روابط میان ذهن، زبان و خارج لفظ و معنا 1
مفهوم و مصداق 1
تعریف انواع و شرایط تعریف 1
آشنایی با استدلال اقسام استدلال و کاربردهای آن 1
قضیه حملی و قیاس اقترانی قضیه حملی 1
احکام قضایا 1
قیاس اقترانی 2
قضیه شرطی و قیاس استثنایی قضیه شرطی و قیاس استثنایی
منطق کاربردی سنجش گری در تفکر
مجموع 9
بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1400
مباحث  تعداد سوالات
روانشناسی : تعریف و روش مورد مطالعه 4
روان شناسی رشد 3
احساس، توجه، ادراک 2
حافظه و علل فراموشی 3
تفکر (1) حل مسئله 2
تفکر (2) تصمیم گیری 4
انگیزه و نگرش 2
روان شناسی سلامت
مجموع 20

آگاهی داوطلبان از بودجه بندی سوالات کنکور انسانی جهت کسب رتبه قبولی کنکور برای تحصیل در رشته و دانشگاه مورد علاقه به هیچ وجه کافی نیست. در واقع دسترسی به بودجه بندی کنکور مطالب، در کنار تهیه بهترین منابع کنکور انسانی مناسب و همچنین داشتن یک مشاوره تحصیلی و هدایتگر جهت برنامه ریزی کنکور انسانی می تواند نتیجه قابل قبولی را هنگام اعلام نتایج کنکور سراسری به ارمغان آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از موارد فوق می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی 1400 به ما چه کمکی می کند؟

شما با آگاهی از مطالب پرتکرار و حائز اهمیت می توانید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.

2- بودجه بندی سوالات کنکور انسانی 1400 به چه صورت انجام می شود؟

بودجه بندی بر اساس تحلیل سوالات کنکور در سال های اخیر انجام می شود.

3- آیا فقط باید مطالب ذکر شده در بودجه بندی کنکور انسانی 1400 را مطالعه کنیم؟

خیر، این امر صرفا می تواند شما را با مباحث پرتکرار کنکور آشنا کرده و مسیر برنامه ریزی را برای داوطلبان هموار سازد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره تخمین رتبه