خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

دانشگاه آزاد با هدف جذب دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مبادرت به برگزاری آزمونی مجزا از کنکور ارشد به روش فراگیر کرده است. یکی از مواردی که در حین نام نویسی مورد توجه داوطلبان قرار می گیرد، لیست رشته های ارائه شده می باشد و بدین منظور، همزمان با آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403 لیست کامل این رشته ها در قالب دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد انتشار می یابد. اطلاع از هر عنوان رشته امتحانی همراه با کد رشته های آن می تواند در روند نام نویسی اهرمی کمک کننده باشد.

جذب دانشجوی فراگیر لغو شده ولی احتمالا برای سال 1403 اجرا شود.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳

در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد، داوطلب تنها حق انتخاب یک کد رشته امتحانی در حداکثر 40 کدرشته محل را با کسب اطمینان از داشتن شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد در یکی از گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و گروه هنر دارد. توجه داشته باشید که داوطلب هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام در رشته مورد علاقه خود حتی در صورت متفاوت بودن آن با نوع مدرک کارشناسی نخواهد داشت اما در صورت قبولی و یکسان نبودن رشته های تحصیل این مقطع، داوطلب می بایست حداکثر 12 واحد جبرانی را با موفقیت بگذراند. در جدول زیر تمامی کد رشته های امتحانی همراه با عنوان رشته ذکر شده است که برای دوره گذشته می باشد و به محض انتشار دفترچه ثبت نام سال 1403، مندرجات جداول بروزرسانی می شوند.

گروه علوم انسانی
کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
1001 آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی 1063 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
1002 آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم 1064 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1003 آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک 1065 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
1004 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی 1066 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1005 آموزش زبان انگلیسی 1067 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
1006 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1068 علوم سیاسی
1007 آموزش و بهسازی منابع انسانی 1070 علوم قرآن و حدیث
1011 ادبیات عربی 1071 فقه و مبانی حقوق اسلامی
1012 ادیان و عرفان 1074 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
1013 برنامه ریزی آمایش سرزمین 1075 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1015 برنامه ریزی درسی 1077 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
1017 تاریخ گرایش تاریخ اسلام 1079 مترجمی زبان انگلیسی
1018 تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی 1080 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1019 تاریخ گرایش تاریخ تشیع 1081 مدیریت آموزشی
1020 تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1082 مدیریت امور شهری
1021 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1083 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
1022 تحقیقات آموزشی 1084 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
1023 تکنولوژی آموزشی 1085 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
1024 جامعه شناسی 1086 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
1025 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی 1087 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
1026 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی 1088 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1027 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی 1090 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1028 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری 1091 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
1029 جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری 1092 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1030 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری 1093 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
1031 جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک 1094 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1032 جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران 1095 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
1033 جمعیت شناسی 1096 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1034 حسابداری 1099 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
1035 حسابرسی 1100 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1036 حقوق بین الملل 1101 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
1037 حقوق جزا و جرم شناسی 1102 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1038 حقوق خصوصی 1103 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
1040 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی 1104 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1042 روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگر 1106 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1043 روان شناسی بالینی 1107 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
1045 روان شناسی تربیتی 1108 مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1046 روان شناسی شخصیت 1109 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
1047 روان شناسی عمومی 1110 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1048 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1111 مدیریت کسب و کار گرایش مالی
1051 زبان شناسی گرایش اجتماعی 1112 مدیریت مالی
1052 زبان و ادبیات انگلیسی 1116 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی
1053 زبان و ادبیات فارسی 1117 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشی
1057 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط 1119 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی
1058 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات 1120 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1059 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 1121 مشاوره گرایش مشاوره خانواده
1060 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال 1122 مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1061 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی 1123 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
1062 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی 1124 مطالعات فرهنگی
گروه علوم پایه
کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
2001 آمار ریاضی 2014  ژنتیک 
2002 آموزش ریاضی  2015 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی 
2003 بیوشیمی 2016  شیمی گرایش شیمی آلی 
2004  بیوفیزیک  2017 شیمی گرایش شیمی تجزیه 
2005  ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی  2018 شیمی گرایش شیمی کاربردی 
2006 ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی  2019  علوم زمین گرایش پترولوژی 
2007  ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز  2020 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی 
2008 ریاضیات و کاربردها گرایش جبر  2021  علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)
2009 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی 2022 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
2010 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی 2024  فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ه
2011  زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی  2025 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال 
2012 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی  2026 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
2013  زیست فناوری گرایش میکروبی  2027 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
گروه فنی و مهندسی
کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
3001 مهندسی برق گرایش افزارههای میکرو و نانو الکترونیک 3012 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
3002 مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 3013 مهندسی عمران گرایش سازه
3003 مهندسی شیمی گرایش پلیمر 3014 مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
3004 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی 3015 مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 
3005 مهندسی شیمی گرایش محیط زیست 3016 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
3006 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند 3018 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
3007 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها 3019 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
3008 مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان 3020 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3009 مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی 3021 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
3010 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی 3022 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3011 مهندسی عمران گرایش راه و ترابری 3023 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
3023. مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
4001 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 4004 توسعه روستایی
4002 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی 4005 علوم دامی گرایش تغذیه دام
4003 بیوتکنولوژی کشاورزی 4006 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
4007 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
گروه هــــنر
کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
5001 پژوهش هنر
5002 طراحی شهری
5003 مهندسی معماری

رشته طراحی شهری: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهر سازی یا معماری (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی یا معماری_ که کاردانی شهرسازی معماری دارند) انجام می شود.

 

رشته مهندسی معماری: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی، گزینش و انتخاب دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته معماری و (کارشناسی ناپیوسـته معماری که کاردانی معماری) دارند، انجام می شود.

دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1403

جهت شرکت در هر آزمونی، داوطلب ملزم به مطالعه دفترچه راهنمای مربوطه می باشد چرا که اطلاعات درج شده در آن از اولویت خاصی برخوردار است و می تواند راهنمای صحیحی به منظور آگاهی از شرایط، لیست رشته های ارائه شده، توضیحات و نکات پیرامون شرکت در فرآیند مورد نظر باشد. دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ همزمان با شروع نام نویسی این دوره از طریق سایت سنجش منتشر می شود که می توانید آن را از لینک موجود در جدول زیر دانلود نموده و با مطالعه آن، از لیست دانشگاه هایی که رشته مورد نظر شما رو ارائه نموده اند، مطلع شوید.

 

دفترچه زیر برای دوره گذشته است و جهت آشنایی شما با مدارک، شرایط و لیست رشته ها قرار داده ایم. لذا به محض این که دفترچه ثبت نام سال 1403 منتشر شود، لینک آن در همین مقاله فعال خواهد شد. البته در حال حاضر، ثبت نام ارشد فراگیر دانشگاه آزاد لغو شده است لذا به محض انتشار خبری، متن بروز شده و در کانال نیز اطلاع رسانی انجام می شود.

دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر آزاد ۱۴۰۳ (به محض انتشار فعال می شود.)

 

سوالات متداول

1- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ مجاز به انتخاب چند کد رشته امتحانی می باشند؟

دانشجو تنها حق انتخاب یک کد رشته امتحانی را با توجه به گروه امتحانی خود دارند.

2- آیا در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ می بایست به رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی توجه نمود؟

خیر، این ثبت نام بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی انجام می پذیرد اما در صورت یکسان نبودن آن، گذراندن حداکثر 12 واحد جبرانی الزامی است.

3- حداکثر امکان انتخاب چند کد رشته محل جهت ثبت نام فراگیر ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ وجود دارد؟

مطابق با دفترچه راهنمای ثبت نام، هر داوطلب امکان انتخاب حداکثر 40 کد رشته امتحانی را دارد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد