خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

رشته های آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد
لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402

دانشگاه آزاد با هدف جذب دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مبادرت به برگزاری آزمونی مجزا از کنکور ارشد به روش فراگیر کرده است. یکی از مواردی که در حین نام نویسی مورد توجه داوطلبان قرار می گیرد لیست رشته های ارائه شده می باشد و بدین منظور، همزمان با آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402 لیست کامل این رشته ها در قالب دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد انتشار می یابد. اطلاع از هر عنوان رشته امتحانی همراه با کد رشته های آن می تواند در روند نام نویسی اهرمی کمک کننده باشد.

متقاضیان می توانند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی به تحصیل در هر یک از رشته های مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ بپردازند.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد، داوطلب تنها حق انتخاب یک کد رشته امتحانی در حداکثر 40 کدرشته محل را با کسب اطمینان از داشتن شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402 در یکی از گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و گروه هنر دارد.

توجه داشته باشید که داوطلب هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام در رشته مورد علاقه خود حتی در صورت متفاوت بودن آن با نوع مدرک کارشناسی نخواهد داشت اما در صورت قبولی و یکسان نبودن رشته های تحصیل این مقطع، داوطلب می بایست حداکثر 12 واحد جبرانی را با موفقیت بگذراند. در جدول زیر تمامی کد رشته های امتحانی همراه با عنوان رشته ذکر شده است که برای سال گذشته می باشد و به محض انتشار دفترچه ثبت نام سال ۱۴۰۲، مندرجات جداول بروزرسانی می شوند.

 گروه علوم انسانی
کد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانیکد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانی
1001آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی1063علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
1002آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم1064علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1003آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک1065علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
1004آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی1066علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1005آموزش زبان انگلیسی1067علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
1006آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان1068علوم سیاسی
1007آموزش و بهسازی منابع انسانی1070علوم قرآن و حدیث
1011ادبیات عربی1071فقه و مبانی حقوق اسلامی
1012ادیان و عرفان1074فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
1013برنامه ریزی آمایش سرزمین1075فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1015برنامه ریزی درسی1077کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
1017تاریخ گرایش تاریخ اسلام1079مترجمی زبان انگلیسی
1018تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی1080محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1019تاریخ گرایش تاریخ تشیع1081مدیریت آموزشی
1020تاریخ و تمدن ملل اسلامی1082مدیریت امور شهری
1021تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش1083مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
1022تحقیقات آموزشی1084مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
1023تکنولوژی آموزشی1085مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
1024جامعه شناسی1086مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
1025جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی1087مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
1026جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی1088مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1027جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی1090مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1028جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری1091مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
1029جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری1092مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1030جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری1093مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
1031جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک1094مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1032جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران1095مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
1033جمعیت شناسی1096مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1034حسابداری1099مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
1035حسابرسی1100مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1036حقوق بین الملل1101مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
1037حقوق جزا و جرم شناسی1102مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1038حقوق خصوصی1103مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
1040رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی1104مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1042روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگر1106مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1043روان شناسی بالینی1107مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
1045روان شناسی تربیتی1108مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1046روان شناسی شخصیت1109مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
1047روان شناسی عمومی1110مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1048روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی1111مدیریت کسب و کار گرایش مالی
1051زبان شناسی گرایش اجتماعی1112مدیریت مالی
1052زبان و ادبیات انگلیسی1116مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی
1053زبان و ادبیات فارسی1117مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشی
1057ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط1119مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی
1058علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات1120مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1059علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی1121مشاوره گرایش مشاوره خانواده
1060علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال1122مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1061علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی1123مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
1062علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی1124مطالعات فرهنگی
گروه علوم پایه
کد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانیکد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانی
2001 آمار ریاضی2014 ژنتیک 
2002آموزش ریاضی  2015ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی 
2003 بیوشیمی2016 شیمی گرایش شیمی آلی 
2004 بیوفیزیک  2017شیمی گرایش شیمی تجزیه 
2005 ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی  2018شیمی گرایش شیمی کاربردی 
2006ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی 2019 علوم زمین گرایش پترولوژی 
2007  ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز  2020علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی 
2008ریاضیات و کاربردها گرایش جبر 2021  علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)
2009 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی 2022 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
2010 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی2024  فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ه
2011 زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی  2025فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال 
2012زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی 2026فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
2013 زیست فناوری گرایش میکروبی 2027فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
گروه فنی و مهندسی
کد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانیکد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانی
3001مهندسی برق گرایش افزارههای میکرو و نانو الکترونیک3012مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
3002مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک3013مهندسی عمران گرایش سازه
3003 مهندسی شیمی گرایش پلیمر 3014مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
3004مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی3015مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 
3005مهندسی شیمی گرایش محیط زیست3016مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
3006مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند3018مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
3007مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها3019مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
3008مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان3020مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3009مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی3021مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
3010مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی3022مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3011مهندسی عمران گرایش راه و ترابری3023مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
3023. مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
کد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانیکد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانی
4001اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی4004توسعه روستایی
4002اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی4005علوم دامی گرایش تغذیه دام
4003بیوتکنولوژی کشاورزی4006علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
4007مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
گروه هــــنر
کد رشته امتحانیعنوان رشته امتحانی
5001پژوهش هنر
5002طراحی شهری
5003مهندسی معماری

رشته طراحی شهری: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهر سازی یا معماری (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی یا معماری_ که کاردانی شهرسازی معماری دارند) انجام می شود.
رشته مهندسی معماری: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی، گزینش و انتخاب دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته معماری و (کارشناسی ناپیوسـته معماری که کاردانی معماری) دارند انجام می شود.

دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد 1402

جهت شرکت در هر آزمونی، داوطلب ملزم به مطالعه دفترچه راهنمای مربوطه می باشد چرا که اطلاعات درج شده در آن از اولویت خاصی برخوردار است و می تواند راهنمای صحیحی به منظور آگاهی از شرایط، لیست رشته های ارائه شده، توضیحات و نکات پیرامون شرکت در فرآیند مورد نظر باشد.

دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ همزمان با شروع نام نویسی این دوره از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شد که می توانید آن را از لینک موجود در جدول زیر دانلود نموده و با مطالعه آن، از لیست دانشگاه هایی که رشته مورد نظر شما رو ارائه نموده اند، مطلع شوید. دفترچه زیر برای سال گذشته است و جهت آشنایی شما با مدارک، شرایط و لیست رشته ها قرار داده ایم. لذا به محض این که دفترچه ثبت نام سال 1402 منتشر شود، لینک آن در همین مقاله فعال خواهد شد.

دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ (به زودی فعال می شود.)

 

سوالات متداول

1- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ مجاز به انتخاب چند کد رشته امتحانی می باشند؟

دانشجو تنها حق انتخاب یک کد رشته امتحانی را با توجه به گروه امتحانی خود دارند.

2- آیا در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ می بایست به رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی توجه نمود؟

خیر، این ثبت نام بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی انجام می پذیرد اما در صورت یکسان نبودن آن، گذراندن حداکثر 12 واحد جبرانی الزامی است.

3- حداکثر امکان انتخاب چند کد رشته محل جهت ثبت نام فراگیر ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ وجود دارد؟

مطابق با دفترچه راهنمای ثبت نام، هر داوطلب امکان انتخاب حداکثر 40 کد رشته امتحانی را دارد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد